Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [2 MB]

DC-EX 125/5"M

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Įspėjimas! Prieš pradėdami naudoti prietaisą įsitikinkite, kad perskaitėte ir supratote prie prietaiso pridedamą naudojimo instrukciją, įskaitant instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus, paveikslėlius ir specifikacijas. Svarbiausia susipažinkite su visomis instrukcijomis, saugos ir įspėjamaisiais nurodymais, paveikslėliais, specifikacijomis be sudėtinėmis dalimis ir funkcijomis. Nesilaikant šio reikalavimo, kyla elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkių sužalojimų pavojus. Vėlesniam naudojimui išsaugokite naudojimo instrukciją, įskaitant visas instrukcijas, saugos ir įspėjamuosius nurodymus.
 • Image alternative prietaisai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, atlikti jų techninės priežiūros ir remonto darbus leidžiama tik įgaliotam, instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neinstruktuoto personalo netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo priedai gali kelti pavojų.
 • Pridedama naudojimo instrukcija atitinka naujausią technikos lygį spausdinimo momentu. Naujausią versiją visada rasite internetu „Hilti“ prietaisų puslapyje. Sekite nuorodą arba QR kodą šioje naudojimo instrukcijoje, pažymėtą simboliu Image alternative.
 • Kitiems asmenims prietaisą perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas

Simboliai iliustracijose

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą paveikslėlį šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeracija paveikslėliuose nurodo svarbius darbinius veiksmus arba darbiniams veiksmams svarbias konstrukcines dalis. Tekste šie darbiniai veiksmai arba konstrukcinės dalys išskirtos atitinkamais numeriais, pvz., (3) .
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai

Papildomai naudojami šie simboliai:
Image alternative Dirbdami su prietaisu, užsidėkite apsauginius akinius.
Image alternative Dirbdami su prietaisu, užsidėkite ausines.
Image alternative Dirbdami su prietaisu, mūvėkite apsaugines pirštines.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Gaubtas
  DC-EX 125/5"M
  Karta:
  01
  Serijos Nr.:

Sauga

Saugos nurodymai

Image alternative ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, pateiktas šioje instrukcijoje, taip pat saugos nurodymus dirbantiems su leistais eksploatuoti prietaisais. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius.
 • Dirbdami užsidėkite respiratorių, saugantį veidą ir kvėpavimo takus nuo likusių dulkių.
 • Net ir esant sumontuotam gaubtui, visada naudokite leisto eksploatuoti Hilti prietaiso šoninę rankeną.
 • Keisdami įrankį, mūvėkite apsaugines pirštines.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Sujungimo elementas
 2. Blokavimo jungiklis
 3. Priekinis dangtelis
 4. Slydimo padas su pjūvio padėties nustatymo žyma
 5. Fiksatorius
 6. Pavaža
 7. Ratukai
 8. Dangtelis
 9. Sukimosi krypties rodyklė
 10. Šoninės rankenos įsukimo vieta
 11. Galinė sienelė
 12. Pavaža
 13. Kampinio šlifuoklio pritaikymo padėties nustatymo žyma
 14. Gylio ribotuvo skalė
 15. Fiksavimo varžtas
 16. Kampinio šlifuoklio atlenkimo padėties sukimo krypties rodyklė

Griovelių adapterių rinkinys (priedai)

Image alternative
 1. Distancinis adapteris
 2. Tarpiklis, 3 mm
 3. Tarpiklis, 6 mm
 4. Laužtuvas

Naudojimas pagal paskirtį

Griovelių nusiurbimo gaubtas DC‑EX 125/ 5" M naudojamas mineralinėms medžiagoms pjaustyti ir grioveliams jose pjauti, pirmiausia mūre 125 mm/ 5" skersmens diskais kartu su Hilti dulkių siurbliais. Griovelių nusiurbimo gaubtą DC‑EX 125/ 5" M leidžiama naudoti tik kartu su kampiniais šlifuokliais, kurie šį griovelių nusiurbimo gaubtą rekomendavo savo instrukcijose. Griovelių nusiurbimo gaubtą DC‑EX 125/ 5" M leidžiama naudoti tik nenaudojant vandens.

Tiekiamas komplektas

Apsauginis griovelių gaubtas
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys


DC-EX 125/5"M
Svoris
1,35 kg
(2,98 lb)
Disko skersmuo
125 mm (5 in)
Pjūvio plotis naudojant dvigubus diskus
25 mm
(1,0 in)
Maksimalus pjovimo gylis
28 mm
(1,1 in)

Deimantiniai pjaustymo diskai


Deimantinis pjaustymo diskas
Naudojimas
Abrazyvinis pjaustymas, griovelių pjovimas
Sutartiniai ženklai
DC‑D
Pagrindas (apdirbamas paviršius, medžiaga)
Mineralinės medžiagos

Eksploatavimo pradžia

Gaubto montavimas

Image alternative
 1. Apsauginį gaubtą uždėkite ant veleno kaklelio taip, kad trikampių simboliai ant prietaiso ir apsauginio gaubto būtų vienas priešais kitą.
 2. Kad gaubtą nustatytumėte į norimą darbinę padėtį, sukite prietaisą radialine kryptimi ir tuo pat metu spauskite ant kampinio šlifuoklio esantį spragtuką.
  • Spragtukas girdimai užsifiksuoja.

Gaubto atidarymas

Image alternative
 1. Paspauskite fiksatorių.
 2. Atidarykite priekinį dangtelį.
 3. Spauskite blokavimo jungiklį.
 4. Atidarykite gaubtą.

Deimantinio pjaustymo disko griovelių pjovimui montavimas

Šiam darbui Kwik Lock naudoti negalima.
Šiam darbui reikės papildomai įsigyjamo griovelių adapterio rinkinio.
Image alternative
 1. Nuo veleno nuimkite tvirtinimo jungę.
 2. Ant veleno užsukite adapterį ir jį priveržkite.
 3. Uždėkite deimantinį pjaustymo diską – jo sukimosi krytis turi atitikti nurodytą.
 4. Užmaukite tarpinius žiedus, kad gautumėte norimą griovelio plotį.
 5. Uždėkite deimantinį pjaustymo diską – jo sukimosi krytis turi atitikti nurodytą.
 6. Fiksavimo veržlę užsukite ir priveržkite atitinkamu raktu.
 7. Gaubtą uždarykite.

Deimantinio pjaustymo disko montavimas

Image alternative
 1. Ant veleno uždėkite fiksavimo jungę.
 2. Ant fiksavimo jungės uždėkite pirmąjį deimantinį pjaustymo diską.
  Laikykitės nurodytos sukimosi krypties.
 3. Greitojo fiksavimo veržlę Kwik Lock sukite tol, kol priglus prie pjaustymo disko.
 4. Gaubtą uždarykite.

Gylio nustatymas

 1. Atlaisvinkite fiksavimo varžtą.
 2. Galinę sienelę spauskite į norimą padėtį.
  • Skalėje rodomas griovelis.
 3. Fiksavimo varžtą priveržkite.

Įpjovimo funkcija

 1. Ant ruošinio uždėkite pavažą.
 2. Prietaisą įjunkite.
 3. Pjaustymo diską stumkite į ruošinį.
  Fiksavimo varžtu įpjovimo funkciją galite išaktyvinti.

Šoninės rankenos montavimas

Image alternative
 • Norimoje pusėje sumontuokite šoninę rankeną.

Naudojimas

Sienų ir kampų prieinamumas

Image alternative
 1. Spauskite blokavimo jungiklį.
 2. Priekinį dangtelį atidarykite didesniu nei 180° kampu.

Pjūvio padėties nustatymo žymos

Žyma 1 rodo vidinio pjaustymo disko arba vienintelio naudojamo disko padėtį.
Žyma 2 rodo maksimaliai galimą antrojo disko pjūvio plotį.

Įrankio išmontavimas

Image alternative
 1. Atidarykite gaubtą.
 2. Atsukite fiksavimo veržlę.
 3. Nuimkite deimantinį pjaustymo diską.
 4. Išimkite tarpinius žiedus.
 5. Nuimkite deimantinį pjaustymo diską.
 6. Priveržimo raktu atsukite adapterį.
 7. Spauskite ant kampinio šlifuoklio esantį spragtuką.
 8. Sukite gaubtą radialine kryptimi, kol galėsite jį nuimti nuo prietaiso.

Pertvaros išlaužimas

Image alternative
 • Išlaužkite pertvarą.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.