Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [3 MB]

WFE 450‑E

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius
Image alternative Dirbant užsidėti ausines
Image alternative Dirbant mūvėti apsaugines pirštines
Image alternative Dirbant užsidėti lengvą respiratorių
Image alternative II apsaugos klasė (su dviguba izoliacija)
Image alternative Skersmuo
Image alternative Apsisukimai per minutę

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Ekscentrinis šlifuoklis
  WFE 450‑E
  Karta:
  01
  Serijos numeris:

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Saugos nurodymai

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai dirbantiems juostiniais ir būgniniais šlifuokliais

 • Elektrinį įrankį laikykite paėmę už tik izoliuotų rankenų paviršių, nes šlifavimo paviršius gali paliesti prietaiso elektros maitinimo kabelį. Dėl laidų, kuriais teka elektros srovė, pažeidimo metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Prietaisą naudokite tik tada, kai jis yra techniškai tvarkingas.
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Prietaisą visada laikykite tvirtai, abiem rankomis paėmę už tam skirtų rankenų. Rankenas prižiūrėkite – jos visada turi būti sausos, švarios ir netepaluotos.
 • Dirbdami elektros maitinimo kabelį ir ilginimo laidą visuomet laikykite prietaiso galinėje pusėje. Taip sumažinsite pavojų pargriūti užkliuvę už kabelio.
 • Naudokite dulkių nusiurbimo įrenginį, respiratorių ir apsauginius akinius. Šlifuojant kylančios dulkės gali pakenkti plaučiams ir akims.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka.
 • Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti sveikatai kenksmingos. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai buvo naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams. Pagal galimybes naudokite dulkių nusiurbimo įrenginį. Norėdami efektyviai nusiurbti didžiąją dulkių dalį, naudokite tinkamą mobilųjį dulkių siurblį. Jeigu reikia, naudokite atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių konkrečių medžiagų apdirbimo instrukcijų.
 • Šis prietaisas nėra skirtas dirbti fiziškai silpniems, neinstruktuotiems asmenims. Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 • Vaikams reikia išaiškinti, kad su šiuo prietaisu žaisti negalima.
Apsauga nuo elektros
 • Nuolat tikrinkite prietaiso elektros maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas. Jeigu elektrinio įrankio elektros maitinimo kabelis yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiai paruoštu ir aprobuotu elektros maitinimo kabeliu, kurį galima įsigyti per klientų aptarnavimo tinklą. Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą pakeiskite nauju. Nesilieskite prie elektros maitinimo ar ilginimo kabelio, jeigu darbo metu jie buvo apgadinti. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti elektros maitinimo ir ilginimo kabeliai kelia elektros smūgio pavojų.
 • Nutrūkus elektros energijos tiekimui, elektrinį įrankį išjunkite, o maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo: taip išvengsite atsitiktinio paleidimo, kai įtampa elektros tinkle vėl atsiras.
 • Jei prietaisus dažnai naudojate elektrai laidžioms medžiagoms apdirbti, užterštus prietaisus reguliariai tikrinkite Hilti techniniame centre. Ant prietaiso korpuso susikaupusios dulkės, ypač laidžių medžiagų dulkės, arba drėgmė, esant nepalankioms sąlygoms, gali kelti elektros smūgio pavojų.
Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais
 • Apdirbamas detales ar ruošinius įtvirtinkite. Tvirtinimo įtaisais arba spaustuvais įtvirtintas ruošinys yra saugesnis, negu laikomas vien tik ranka.
 • Keisdami įrankį, mūvėkite apsaugines pirštines, nes naudojamas įrankis įkaista.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Valdymo rankena
 2. Sukimosi greičio nustatymo ratukas
 3. Jungiklis
 4. Rankena
 5. Dulkių surinkimo maišas
 6. Dulkių dėžė
 7. Firminės duomenų lentelės padėtis
 8. Apatinė rankena
 9. Šlifavimo lėkštė
 10. Šlifavimo diskas su kibiuoju paviršiumi
 11. Stabdymo žiedas
 12. Papildoma rankena

Naudojimas pagal paskirtį

Šis gaminys yra rankinis, iš elektros tinklo maitinamas ekscentrinis šlifuoklis. Jis skirtas medienai, medienos medžiagoms, sudėtinėms medžiagoms, lakams, dažams, plastikams, gipsui ir glaistui šlifuoti sausuoju būdu, naudojant nusidėvinčias, keičiamas šlifavimo priemones.

Netinkamas naudojimas

 • Sveikatai pavojingoms medžiagoms apdoroti šis prietaisas netinka.
 • Šis prietaisas neskirtas eksploatuoti drėgnoje aplinkoje.
 • Prietaisą draudžiama naudoti šlapiajam šlifavimui.

Tiekiamas komplektas

Ekscentrinis šlifuoklis su dulkių dėže, dulkių surinkimo maišas, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group.

Techniniai duomenys

Nominalioji maitinimo įtampa, nominalioji srovė, dažnis ir / arba nominali vartojamoji galia yra nurodyti Jūsų šaliai galiojančioje firminėje duomenų lentelėje.
Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.

WFE 450‑E
Svoris pagal EPTA-Procedure 01
2,2 kg
Tuščiosios eigos sukimosi greitis
5 000 aps./min. …10 000 aps./min.
Šlifavimo judesių skaičius
10 000 aps./min. …20 000 aps./min.
Šlifavimo lėkštės skersmuo
150 mm
Ekscentriko eiga
4 mm
Nusiurbimo atvamzdžio išorinis skersmuo
30 mm

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 60745

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės

WFE 450‑E
Garso galios lygis (L WA)
93 dB(A)
Paklaida (KWA)
3 dB(A)
Garso slėgio lygis (L pA)
82 dB(A)
Paklaida (KpA)
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės

WFE 450‑E
Paviršių šlifavimas (a h)
3,9 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²

Naudojimas

Šlifavimo priemonės uždėjimas

Prietaisas, šlifavimo priemonė ir šlifavimo lėkštė sudaro sistemą. Atkreipkite dėmesį, kad naudotumėte darbui tinkamą derinį ir prietaiso nustatymą.
Šlifavimo priemonės (grūdėtumo), sukimosi greičio ir spaudimo jėgos pasirinkimas lemia šlifavimo našumą bei nušlifuoto paviršiaus vaizdą.
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Šlifavimo priemonę uždėkite taip, kad jos nusiurbimo skylės sutaptų su šlifavimo lėkštės nusiurbimo skylėmis.

Sukimosi greičio nustatymas

Image alternative
 • Sukite sukimosi greičio nustatymo ratuką ir nustatykite norimą sukimosi greitį.
  Sukimosi greitį galima keisti ir eksploatavimo metu.

Dulkių nusiurbimo įrenginio naudojimas

Dirbdami visada naudokite dulkių nusiurbimo įrenginį. Dulkių nusiurbimo įrenginį sudaro dulkių dėžė ir dulkių surinkimo maišas. Pasirinktinai galite naudoti ir dulkių siurblį.
Image alternative
 1. Dulkių dėžę prijunkite prie nusiurbimo atvamzdžio.
 2. Įdėkite dulkių surinkimo maišą.

Dulkių siurblio naudojimas

Image alternative
 • Dulkių siurblį prijunkite prie nusiurbimo atvamzdžio.

Rekomenduojamos rankenos padėtys

Šlifavimo darbai

Image alternative
 1. Papildomą rankeną iš pagrindinės padėties ištraukite į darbinę padėtį.
 2. Prietaisą valdykite abiem rankomis, paėmę už rankenos ir integruotos papildomos rankenos.
  Vietoje integruotos papildomos rankenos taip pat galime naudoti valdymo rankeną.

Aukštos kokybės darbai

Image alternative
 • Prietaisą valdykite viena ranka, paėmę už apatinės rankenos.
  • Taip galima valdyti viena ranka arti paviršiaus.

Darbas vertikaliose plokštumose

Image alternative
 • Prietaisą valdykite paėmę už apatinės rankenos.

Šlifavimas

 1. Nustatykite norimą sukimosi greitį.
 2. Prietaisą visu šlifuojančiu paviršiumi uždėkite ant ruošinio.
 3. Prietaisą įjunkite.
 4. Saikingai spausdami stumdykite prietaisą ruošinio paviršiumi.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group | JAV: www.hilti.com

Šlifavimo lėkštė

 • Patikrinkite, ar šlifavimo lėkštė nėra susidėvėjusi ir užteršta. Dėl susidėvėjimo arba užterštumo blogėja šlifavimo priemonės sukibimas su šlifavimo lėkšte. Nuvalykite arba pakeiskite šlifavimo lėkštę. Pažeistas šlifavimo lėkštes reikia nedelsiant pakeisti.

Šlifavimo lėkštės keitimas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Prietaisą pastatykite ant valdymo rankenos atraminio paviršiaus taip, kad būtų matoma grūdėtoji šlifavimo priemonės pusė.
 3. Nutraukite šlifavimo priemonę.
 4. Tinkamu įrankiu atsukite tris tvirtinimo varžtus.
 5. Nuimkite šlifavimo lėkštę.
 6. Nuvalykite ir patikrinkite šlifavimo lėkštės stabdį.
  • Jei reikia, pakeiskite šlifavimo lėkštės stabdį.
 7. Uždėkite naują šlifavimo lėkštę.
 8. Tvirtai laikydami šlifavimo lėkštę priveržkite tris tvirtinimo varžtus.
 9. Patikrinkite, ar šlifavimo lėkštė yra tinkamai sumontuota ir ar nepersikreipia.
 10. Naudodami pagalbinį įtaisą padėčiai nustatyti vėl uždėkite šlifavimo priemonę.

Šlifavimo lėkštės stabdys

 • Jei laikui bėgant tuščiosios eigos sukimosi greitis nuolatos didėja, tai yra šlifavimo lėkštės stabdžio stabdymo žiedo nusidėvėjimo požymis. Pakeiskite stabdymo žiedą.

Šlifavimo lėkštės stabdžio stabdymo žiedo keitimas

Image alternative
 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Nuimkite šlifavimo lėkštę.
 3. Nutraukite seną, prie prietaiso korpuso pritvirtintą stabdymo žiedą.
 4. Naują stabdymo žiedą įspauskite į išpjovas taip, kad sutaptų keturi korpuso varžtai. Kontroliuokite, kad užsifiksuotų jo liežuvėliai.
 5. Sumontuokite šlifavimo lėkštę.

Transportavimas ir sandėliavimas

 • Elektrinio prietaiso netransportuoti su sumontuotu įrankiu.
 • Elektrinį prietaisą laikyti / sandėliuoti tik su iš elektros lizdo ištrauktu maitinimo kabelio kištuku.
 • Prietaisą laikyti sausoje ir vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš naudojant po ilgesnio transportavimo arba sandėliavimo, patikrinti, ar prietaisas nėra pažeistas.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Sutrikimų paieška

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.
Nutrūko elektros energijos tiekimas
 • Prijunkite kitą elektrinį prietaisą ir patikrinkite jo veikimą.
Pažeistas elektros maitinimo kabelis ar kištukas.
 • Duokite elektrikui patikrinti ir, jeigu reikia, pakeisti.
Elektronikos sutrikimas
 • Duokite elektrikui patikrinti ir, jeigu reikia, pakeisti.
Prietaisui nepakanka galios.
Per mažas ilginimo kabelio skerspjūvio plotas.
 • Naudokite tinkamo skerspjūvio ploto ilginimo kabelį.
Netinkamas sukimosi greitis.
 • Sukdami sukimosi greičio reguliatorių, nustatykite sukimosi greitį nuo 1 (mažas) iki 6 (didelis).
Siurblys nesiurbia arba siurbia silpnai.
Netinkamai uždėtas šlifavimo lapas.
 • Nuimkite ir uždėkite šlifavimo lapą taip, kad sutaptų nusiurbimo skylės.
Dulkių surinkimo maišas pripildytas.
 • Utilizuokite seną dulkių surinkimo maišą ir įdėkite naują dulkių surinkimo maišą.
Užsikimšo nusiurbimo atvamzdis.
 • Nuimkite dulkių dėžę ir išvalykite nusiurbimo kanalą.
Šlifavimo lapas nekimba prie šlifavimo lėkštės.
Šlifavimo lėkštė nešvari.
 • Nuvalykite šlifavimo lėkštę.
Susidėvėjo šlifavimo lėkštės kibusis sluoksnis.
 • Pakeiskite šlifavimo lėkštę.
Elektrostatiniai išlydžiai.
Dulkių siurblys neturi antistatinės įrangos.
 • Siekiant išvengti elektrostatinių efektų, naudokite antistatinį dulkių siurblį.
Įžeminimo laido trūkis.
 • Patikrinkite įžeminimo laidą.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r2085.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative