Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [5 MB]

DG 150
DPC 20

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai kartu su simboliais:
Image alternative PAVOJUS! Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
Image alternative ĮSPĖJIMAS! Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
Image alternative ATSARGIAI! Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Simboliai

Naudojami šie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative II apsaugos klasė (su dviguba izoliacija)
Image alternative Skersmuo
Image alternative Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Apsisukimai per minutę

Iliustracijos

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Informacija apie prietaisą

Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
Prietaiso duomenys
Prietaiso duomenys
Prietaiso duomenys
Šlifavimo mašina
DG 150
Karta
01
Serijos Nr.

Prietaiso duomenys
Keitiklis
DPC 20
Karta
01
Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Saugos nurodymai

Bendrieji saugos nurodymai elektriniams įrankiams

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Šių saugos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatorių baterijos maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite šio elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos / tepalo, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti arba susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, sumažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams neprieinamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos . Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunančiosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Bendrieji saugos nurodymai, vykdant šlifavimo, šlifavimo švitriniu popieriumi darbus, naudojant vielinius šepečius, poliruojant ir vykdant abrazyvinį pjaustymą:

DG 150
 • Šis elektrinis įrankis turi būti naudojamas kaip šlifuoklis. Atkreipkite dėmesį į visus saugos nurodymus, instrukcijas, iliustracijas ir duomenis, kuriuos gaunate kartu su prietaisu. Šių nurodymų nepaisant, kyla elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų pavojus.
 • Šis elektrinis įrankis netinka šlifavimui švitriniu popieriumi, darbams su vieliniais šepečiais, poliravimui ir abrazyviniam pjaustymui. Ne pagal paskirtį naudojamas elektrinis įrankis gali kelti įvairią grėsmę ir sužaloti žmones.
 • Nenaudokite reikmenų, kurių šiam elektriniam įrankiui specialiai nenumatė ir nerekomendavo gamintojas. Vien tai, kad prie Jūsų elektrinio įrankio galima pritvirtinti reikmenį, negarantuoja jo saugaus naudojimo.
 • Keičiamojo įrankio leistinas sukimosi greitis turi būti bent jau ne mažesnis už ant elektrinio įrankio nurodytą didžiausią sukimosi greitį. Reikmuo, kuris sukasi greičiau nei leistina, gali trūkti ir pasklisti į šalis.
 • Keičiamojo įrankio išorinis skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio įrankio duomenis. Netinkamų matmenų keičiamųjų įrankių negalima pakankamai apsaugoti ir kontroliuoti.
 • Keičiamieji įrankiai su srieginiu įdėklu turi tiksliai atitikti šlifavimo mašinos veleno sriegį. Kai keičiamieji įrankiai montuojami naudojant jungę, įrankio skylės skersmuo turi atitikti jungės tvirtinimo vietos skersmenį. Elektriniame įrankyje netinkamai įtvirtinti keičiamieji įrankiai sukasi netolygiai, stipriai vibruoja, todėl naudotojas gali elektrinio įrankio nebesuvaldyti.
 • Nenaudokite sugadintų keičiamųjų įrankių. Prieš kiekvieną keičiamojo įrankio, pavyzdžiui, šlifavimo disko arba šlifavimo lėkštės naudojimą patikrinkite, ar jie nenuskilę ir neįtrūkę, nėra sudilę arba smarkiai susidėvėję, taip pat patikrinkite, ar vielinių šepečių vielos nėra atsipalaidavusios ar sulūžusios. Jei elektrinis įrankis arba keičiamasis įrankis nukrito, patikrinkite, ar jis nepažeistas arba naudokite nepažeistą keičiamąjį įrankį. Patikrinę ir sumontavę keičiamąjį įrankį, leiskite prietaisui vieną minutę suktis maksimaliu greičiu; tuo metu nestovėkite patys ir neleiskite būti kitiems asmenims besisukančio keičiamojo įrankio plokštumoje. Pažeisti keičiamieji įrankiai paprastai trūksta būtent šiuo laikotarpiu.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones. Priklausomai nuo naudojimo pobūdžio, užsidėkite veidą saugančią kaukę, akių apsaugos priemonę arba apsauginius akinius. Naudokite respiratorių, ausines, apsaugines pirštines arba specialią prijuostę, apsaugančius nuo šlifuojant atskylančių mažų medžiagos dalelių. Akys turi būti apsaugotos nuo skriejančių svetimkūnių, kurių būna prietaisu vykdant bet kokius darbus. Dulkių kaukės ar respiratoriai turi filtruoti dirbant kylančias dulkes. Ilgą laiką dirbdami triukšmingoje aplinkoje, galite pakenkti klausai.
 • Atkreipkite dėmesį, kad kiti asmenys būtų saugiu atstumu nutolę nuo Jūsų darbo zonos. Kiekvienas į darbo zoną įžengiantis asmuo turi būti užsidėjęs asmenines apsaugos priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžusio keičiamojo įrankio nuolaužos gali būti išsviestos tolyn ir sužaloti žmones, esančius už darbo zonos ribų.
 • Jeigu vykdant darbus keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, elektrinį įrankį laikykite tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Prietaiso elektros maitinimo kabelį saugokite nuo besisukančių keičiamųjų įrankių. Jei prietaisas tampa nebevaldomas, keičiamasis įrankis gali perpjauti arba pagriebti maitinimo kabelį, o Jūsų ranką ar plaštaką trūktelėti besisukančio įrankio link.
 • Nedėkite elektrinio įrankio ant žemės ar kito paviršiaus tol, kol keičiamasis įrankis visiškai nesustos. Besisukantis keičiamasis įrankis gali paliesti atraminį paviršių, todėl elektrinio įrankio galite nebesuvaldyti.
 • Išjunkite elektrinį įrankį, kai jį nešate iš vienos vietos į kitą. Besisukantis keičiamasis įrankis gali pagriebti Jūsų drabužius ir sužaloti Jūsų kūną.
 • Reguliariai valykite elektrinio įrankio vėdinimo plyšius. Variklio ventiliatorius įsiurbia į prietaiso korpusą dulkių; dėl per didelių metalo dulkių sankaupų prietaisas gali tapti elektriškai nesaugus.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio netoli degių medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias medžiagas.
 • Nenaudokite keičiamųjų įrankių, kuriuos reikia aušinti aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį arba kitus aušinimo skysčius, kyla elektros smūgio pavojus.
Atatranka ir atitinkami saugos nurodymaiAtatranka yra staigi prietaiso reakcija į besisukančio keičiamojo įrankio, kaip šlifavimo disko, šlifavimo lėkštės, vielinio šepečio ir t. t. įstrigimą arba užsiblokavimą. Dėl strigimo arba blokavimo besisukantis keičiamasis įrankis staiga sustoja. Todėl nevaldomas elektrinis įrankis blokavimo vietoje pajuda priešinga keičiamojo įrankio sukimuisi kryptimi.
Jei šlifavimo diskas ruošinyje įstringa arba užsiblokuoja, ruošinyje esanti disko briauna gali pakrypti ir lūžti arba sukelti atatranką. Tada šlifavimo diskas ima judėti nuo naudotojo arba jo link, priklausomai nuo disko sukimosi krypties blokavimo vietoje. Tokiu atveju šlifavimo diskas taip pat gali trūkti.
Atatrankos jėga atsiranda dėl netinkamo elektrinio įrankio naudojimo. Jos galima išvengti naudojant tinkamas, toliau aprašomas atsargumo priemones.
 • Elektrinį įrankį laikykite tvirtai; Jūsų kūnas ir rankos turi būti tokioje padėtyje, kad atlaikytumėte atatrankos jėgas. Jei yra, visuomet naudokite papildomą rankeną, kad galėtumėte užtikrintai kontroliuoti atatrankos jėgas ar reakcijos momentą prietaiso variklio paleidimo metu. Naudotojas gali valdyti atatrankos ir reakcijos jėgas, jei naudoja reikiamas atsargumo priemones.
 • Prie besisukančio keičiamojo įrankio niekada nekiškite rankos. Atatrankos metu keičiamasis įrankis gali sužaloti Jūsų ranką.
 • Nebūkite tokioje vietoje, į kurią elektrinis įrankis pajudėtų atatrankos metu. Atatrankos jėga stumia elektrinį įrankį priešinga šlifavimo disko sukimosi blokavimo taške kryptimi.
 • Ypač atsargiai dirbkite kampuose, ties aštriomis briaunomis ir t. t. Saugokite, kad keičiamasis įrankis neatšoktų nuo ruošinio ir neįstrigtų. Besisukantis keičiamasis įrankis paprastai stringa apdirbant kampus, aštrias briaunas arba nuo jų nuslydęs. Dėl to prietaisas gali tapti nebevaldomas arba gali kilti atatranka.
 • Nenaudokite grandininio arba dantyto pjovimo disko. Dėl tokių keičiamųjų įrankių dažnai atsiranda atatrankos jėga arba elektrinis įrankis tampa nebevaldomas.
DG 150
Specialūs saugos nurodymai vykdantiems šlifavimo ir abrazyvinio pjaustymo darbus
 • Naudokite tik Jūsų elektriniam įrankiui aprobuotus šlifavimo diskus ir jiems skirtą apsauginį gaubtą. Jei naudojami elektriniam įrankiui netinkantys šlifavimo diskai, gaubtas negali jų pakankamai apsaugoti.
 • Profiliuoti šlifavimo diskai turi būti montuojami taip, kad jų šlifuojantis paviršius neišsikištų už apsauginio gaubto krašto. Netinkamai sumontuoto, už apsauginio gaubto krašto išsikišusio šlifavimo disko neįmanoma tinkamai apsaugoti gaubtu.
 • Apsauginis gaubtas turi būti patikimai pritvirtintas prie elektrinio įrankio ir, siekiant maksimalaus saugumo, nustatytas taip, kad kiek galima mažesnė neapsaugoto šlifavimo įrankio dalis būtų atsukta į naudotoją. Apsauginis gaubtas padeda apsaugoti naudotoją nuo nuolaužų, netyčinio prisilietimo prie šlifavimo disko ir kibirkščių, kurios gali uždegti drabužius.
 • Šlifavimo diskai turi būti naudojami tik rekomenduojamiems darbams vykdyti. Pavyzdžiui, niekada nešlifuokite pjaustymo disko šoniniu paviršiumi. Pjaustymo diskai yra skirti medžiagai perpjauti disko briauna. Šoninės jėgos tokį šlifavimo diską gali sulaužyti.
 • Pasirinktam šlifavimo diskui visada naudokite nepažeistas tinkamo dydžio ir formos fiksavimo junges. Tinkamos jungės atremia šlifavimo diską ir dėl to sumažėja šlifavimo disko lūžimo tikimybė. Pjaustymo diskų jungės gali skirtis nuo jungių, skirtų kitiems šlifavimo diskams.
 • Nenaudokite sudilusių šlifavimo diskų, skirtų didesniems elektriniams įrankiams. Didesnių elektrinių įrankių šlifavimo diskų leistinas sukimosi greitis yra mažesnis už mažesnių elektrinių įrankių sukimosi greitį, todėl tokie diskai gali trūkti.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos būtų sausos, švarios ir netepaluotos.
 • Įsitikinkite, kad šoninė rankena tinkamai sumontuota ir tvarkingai pritvirtinta. Prietaisą visada laikykite tvirtai, abiem rankomis paėmę už tam skirtų rankenų.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka.
 • Prietaisas nėra skirtas naudoti fiziškai silpniems neinstruktuotiems asmenims.
 • Prietaisą laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
 • Venkite liesti besisukančias prietaiso dalis. Prietaisą įjunkite tik darbo vietoje. Liečiant besisukančias dalis, o ypač besisukančius įrankius, kyla sunkių sužalojimų pavojus.
 • Šlifuojant gali susidaryti pavojingų šlifavimo dulkių. Prieš pradėdami dirbti nustatykite šlifavimo metu kilsiančių dulkių kenksmingumo klasę. Dirbdami su prietaisu, pagal galimybes naudokite dulkių nusiurbimo įrenginį, kurio oficialiai pripažinta dulkių klasė atitinka vietines apsaugos nuo dulkių normas.
 • Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti sveikatai kenksmingos. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai buvo naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams. Pagal galimybes naudokite dulkių nusiurbimo įrenginį. Norėdami efektyviai nusiurbti didžiąją dulkių dalį, naudokite tinkamą mobilų dulkių gaudymo įtaisą. Jeigu reikia, naudokite atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Laikykitės šalyje galiojančių medžiagų apdorojimo instrukcijų.
 • Prieš pradėdami šlifavimo darbus, rūpestingai pašalinkite išsikišusias dalis, pvz., vinis, varžtus ir t. t.
 • Šlifuojant yra galimas kibirkščių srautas. Atkreipkite dėmesį, kad nesukeltumėte pavojaus žmonėms.
Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais
 • Apdirbamas detales ar ruošinius įtvirtinkite. Apdirbamiems ruošiniams įtvirtinti naudokite spaustuvus arba veržtuvus. Taip saugiau, nei laikyti juos ranka, be to, abiem laisvomis rankomis valdyti prietaisą daug patogiau.
 • Prieš kiekvieną darbo pradžią, taip pat ir po darbo pertraukų, tikrinkite, ar tvirtai laikosi įrankis.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus, pvz., elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa. Dėl to kyla rimtas elektros smūgio pavojus.
 • Kai šlifavimo mašina DG 150 veikia ir yra apkrauta, niekada netraukite kištuko iš DPC 20 elektros maitinimo kabelio prijungimo vietos.
 • Nuolat tikrinkite prietaiso elektros maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas. Jeigu elektrinio įrankio maitinimo kabelis yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiai paruoštu ir aprobuotu elektros maitinimo kabeliu, kurį galima įsigyti per klientų aptarnavimo tinklą. Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą pakeiskite nauju. Nesilieskite prie maitinimo ar ilginimo kabelio, jeigu darbo metu jie buvo apgadinti. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti elektros maitinimo ir ilginimo kabeliai kelia elektros smūgio pavojų.
 • Jei prietaisus dažnai naudojate elektrai laidžioms medžiagoms apdirbti, užterštus prietaisus reguliariai tikrinkite „Hilti“ techninės priežiūros centre. Ant prietaiso korpuso susikaupusios dulkės, ypač laidžių medžiagų dulkės, arba drėgmė, esant nepalankioms sąlygoms, gali kelti elektros smūgio pavojų.
Asmeninė sauga
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Rekomenduojama užsidėti P2 filtravimo klasės respiratorių.
 • Darbo metu deimantinis taurės formos diskas, taip pat apsauginio gaubto arba prietaiso dalys (pavaros mechanizmo galvutė) gali įkaisti. Kad išvengtumėte nudegimų, šias dalis lieskite tik mūvėdami apsaugines pirštines.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Jungiklis
 2. Šoninė rankena
 3. Apsauginio gaubto komplektas
 4. Užspaudimo juosta
 5. Užspaudimo svirtis
 6. LED šviesos indikatorius
 7. Prietaiso kištukas
 8. Sukimosi greičio perjungiklis (1 ir 2 padėtys)
 9. Šoninės rankenos fiksavimo varžtas
 10. Reguliavimo varžtas

Prietaiso konstrukciniai ir valdymo elementai

Image alternative
 1. Priveržimo raktas
 2. Fiksavimo veržlė
 3. Deimantinis taurės formos diskas
 4. Mažasis plokštelinis tarpiklis
 5. Fiksavimo jungė
 6. Didysis plokštelinis tarpiklis
 7. Fiksavimo žiedas
 8. Velenas
 9. Apsauginis žiedas
 10. Apsauginio gaubto apatinė dalis
 11. Apsauginio gaubto viršutinė dalis
 12. Veleno fiksavimo mygtukas

Prietaiso konstrukciniai, valdymo ir indikacijos elementai

Image alternative
 1. LED šviesos indikatorius
 2. Elektros maitinimo kabelis
 3. Kreipimo briauna
 4. Nešimo rankena
 5. Kabelio užspaudimo vieta
 6. Elektros lizdas su dangteliu
 7. Fiksatoriaus krumplys

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra iš elektros tinklo maitinama deimantinio šlifavimo mašina. Ji yra skirta profesionaliam mineralinių medžiagų šlifavimui. Šlifavimo mašina DG 150 eksploatuojama tik kartu su keitikliu DPC 20. Kad būtų užtikrintas optimalus dulkių nusiurbimas, būtina visada naudoti dulkių gaudymo įtaisą.

Ši šlifavimo mašina yra išimtinai skirta sausuoju būdu šlifuoti nedengtus mineralinius paviršius, taip pat plonas dangas ant betono ir panašių mineralinių medžiagų, kai maksimalus nuimamo sluoksnio storis yra 3 mm (0,12 in).

Netinkamas naudojimas

Prietaisą draudžiama eksploatuoti sprogioje aplinkoje.
Prietaisą draudžiama naudoti šlapiajam šlifavimui.
Prietaisą draudžiama naudoti pavojingoms sveikatai arba lengvai užsidegančioms medžiagoms (pvz., asbestui, magniui, medienai) apdirbti.

Tiekiamas komplektas

Šlifavimo mašina DG 150, keitiklis DPC 20, fiksavimo jungė, fiksavimo veržlė, priveržimo raktas, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group | JAV: www.hilti.com

Techniniai duomenys

DG 150 techniniai duomenys

Nominalusis sukimosi greitis – I padėtis
4 700 aps./min.
Nominalusis sukimosi greitis – II padėtis
6 600 aps./min.
DG 150 svoris pagal EPTA-Procedure 01/2003
4,1 kg
Apsaugos klasė (EN 60745 1)
II apsaugos klasė (su dviguba izoliacija)
Greitasis stabdymas po išjungimo
≤ 2 s
Optimalus atstumas tarp plokštelinio tarpiklio ir darbinio paviršiaus
0 mm … 1 mm

DPC 20 techniniai duomenys

Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.
Šie duomenys galioja prietaisams, kurių nominalioji maitinimo įtampa yra 230 V. Prietaisų su kitokia maitinimo įtampa arba prietaiso modifikacijų konkrečioms šalims duomenys gali būti kitokie. Nominalioji maitinimo įtampa ir elektros tinklo dažnis, taip pat nominali vartojamoji galia ir nominalioji srovė yra nurodytos firminėje duomenų lentelėje.

230 V
Nominalioji srovė
9,2 A
Vartojamoji galia
2 100 W
Nominalusis elektros tinklo dažnis
50 Hz
DPC 20 svoris pagal EPTA-Procedure 01/2003
3,4 kg

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 60745

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Informacija apie triukšmą
Tipinis pagal A normuotas skleidžiamo garso slėgio lygis (LpA)
88 dB(A)
Tipinis pagal A normuotas garso stiprumo lygis (LWA)
99 dB(A)
Paklaida
3 dB
Informacija apie vibraciją
Vibracijų reikšmės trijose ašyse
5,8 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²

Naudojimas

Pasiruošimas darbui

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Atsitiktinis prietaiso įjungimas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Apsauginio gaubto nustatymas

 1. Prietaisą padėkite ant darbinio paviršiaus.
 2. Atlaisvinkite užspaudimo svirtį.
 3. Fiksavimo žiedą su plokšteliniu tarpikliu sukite, kol pasieksite optimalų atstumą tarp plokštelinio tarpiklio ir darbinio paviršiaus.
 4. Apsauginį gaubtą pasukite į norimą padėtį.
 5. Uždarykite užspaudimo svirtį.
  Jeigu apsauginis gaubtas, kai svirtis uždaryta, laikosi netvirtai, užspaudimo juostą galite priveržti papildomai: reguliavimo varžtą atsuktuvu sukite pagal laikrodžio rodyklę.
  Jeigu apsauginio gaubto, kai svirtis atidaryta, negalima pajudinti, užspaudimo juostą galite atlaisvinti: reguliavimo varžtą atsuktuvu sukite prieš laikrodžio rodyklę.

Apsauginio gaubto nustatymas briaunoms apdirbti

 1. Atlaisvinkite užspaudimo svirtį.
 2. Apsauginio gaubto viršutinę dalį pasukite apatinės dalies atžvilgiu, kol pasieksite norimą padėtį.
 3. Prietaisą padėkite ant darbinio paviršiaus.
 4. Fiksavimo žiedą su plokšteliniu tarpikliu pasukite, kol pasieksite optimalų atstumą tarp plokštelinio tarpiklio ir darbinio paviršiaus.
 5. Uždarykite užspaudimo svirtį.
  Apdirbant briaunas, ties apsauginiu gaubtu dulkių emisija į aplinką gali būti didesnė.

Šoninės rankenos nustatymas

 1. Fiksavimo varžtą sukdami prieš laikrodžio rodyklę, atlaisvinkite šoninę rankeną.
 2. Šoninę rankeną sukite pirmyn ar atgal, kol pasieksite norimą padėtį.
 3. Šoninę rankeną užfiksuokite fiksavimo varžtą sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

Deimantinio taurės formos disko montavimas

 1. Pirmiausia fiksavimo jungę su O-formos išpjova užmaukite ant veleno taip, kad fiksavimo jungė sutaptų su montavimo vietos geometrine forma ir užsifiksuotų.
 2. Šlifavimo diską uždėkite ant fiksavimo jungės centravimo juostos.
 3. Fiksavimo veržlę užsukite pagal laikrodžio rodyklę ir priveržkite raktu, esant pavaros pasipriešinimui.

Deimantinio taurės formos disko išmontavimas

 1. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 2. Atlaisvinkite fiksavimo veržlę: uždėkite priveržimo raktą ir sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.
 3. Nuimkite fiksavimo veržlę.
 4. Paleiskite veleno fiksavimo mygtuką ir nuimkite deimantinį taurės formos diską.

Darbas

Deimantinio taurės formos disko sukimosi greičio nustatymas

 1. I padėtį naudokite minkštoms mineralinėms medžiagoms, pvz., dažams nuo cementinio tinko šlifuoti – bus geresnis dulkių nusiurbimas, ir dangoms nuo minkštų mineralinių medžiagų šlifuoti – prietaisas bus lengviau valdomas.
 2. II padėtį naudokite kietoms mineralinėms medžiagoms, pvz., betonui, besiūlėms grindims arba akmeniui šlifuoti – išnaudosite visą įrankių našumą.

Prietaiso įjungimas

 1. Šlifavimo mašiną prijunkite prie statybinio dulkių siurblio.
 2. Šlifavimo mašinos kabelio kištuką įstatykite į ant DPC 20 esantį elektros lizdą.
 3. DPC 20 maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros tinklo lizdą.
  • Diodas šviečia žalia spalva.
 4. Prietaisą nukelkite nuo darbinio paviršiaus.
 5. Jungiklį stumkite pirmyn į įjungimo (I) padėtį.
  • Jungiklis užsifiksuoja įjungimo (I) padėtyje.

Bandomasis mašinos paleidimas, sumontavus naują deimantinį taurės formos diską

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus. Pažeisti deimantiniai taurės formos diskai gali atsilaisvinti.
 • Nenaudokite vibruojančio deimantinio taurės formos disko, deimantinį taurės formos diską saugokite nuo smūgių, kritimo ir tepalo.
 • Leiskite prietaisui ne trumpiau kaip 1 minutę suktis be apkrovos.

Šlifavimas

 1. Šlifavimo mašiną visada laikykite arti apdirbamo paviršiaus.
 2. Prietaisą stumdykite pirmyn ir atgal.
 3. Dirbkite saikingai spausdami, prietaiso nespauskite į medžiagą.

Prietaiso išjungimas

 1. Spauskite jungiklį.
  • Paleistas jungiklis grįžta į išjungimo (0) padėtį.
 2. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 3. Jeigu naudojote statybinį dulkių siurblį, nuo prietaiso atjunkite siurbimo žarną.

Prietaiso priežiūra

 • Šlifavimo mašina, ypač jos rankenų paviršiai, visada turi būti sausi, švarūs ir netepaluoti. Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.
 • Niekada neeksploatuokite šlifavimo mašinos, jeigu jos vėdinimo plyšiai užsikimšę. Vėdinimo plyšius atsargiai valykite sausu šepečiu. Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų pašalinių daiktų.
 • Išorinį prietaiso paviršių reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite purkštuvų, aukšto slėgio garų įrangos, neplaukite prietaiso tekančiu vandeniu.

Apsauginio gaubto plokštelinio tarpiklio išmontavimas

 1. Išmontuokite deimantinį taurės formos diską.
 2. Atsuktuvu virš apsauginio gaubto briaunos spauskite tris fiksavimo žiedo liežuvėlius.
 3. Iš fiksavimo žiedo išimkite didįjį plokštelinį tarpiklį.
 4. Atsuktuvu spauskite dvi atidarymo išdrožas apsauginio gaubto išorinėje pusėje ir atlaisvinkite mažąjį plokštelinį tarpiklį.

Apsauginio gaubto plokštelinio tarpiklio montavimas

 1. Iš tvirtinimo išdrožų išvalykite stambesnes dulkių daleles.
 2. Mažąjį plokštelinį tarpiklį spauskite į apsauginiame gaubte esančią kreipiančiąją, kol užsifiksuos.
 3. Į fiksavimo žiedo griovelį įdėkite didįjį plokštelinį tarpiklį.
 4. Fiksavimo žiedą su plokšteliniu tarpikliu spauskite ant apsauginio gaubto briaunos, kol užsifiksuos.

Pagalba sutrikus veikimui

DG 150

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.
Buvo pertrauktas elektros energijos tiekimas.
 • Jungiklį pirma pastumkite į išjungimo padėtį (0), paskui vėl į įjungimo padėtį (I).
Prietaisui nepakanka galios.
Per maža elektros tinklo įtampa.
 • Pasirinkite tinkamą įtampos šaltinį.
Šviesos diodas mirksi raudona spalva.
Prietaisas yra perkaitęs.
 • Prietaisą išjunkite ir leiskite jam atvėsti, kol raudonas šviesos diodas užges.
Pro apsauginį gaubtą prasiskverbia daug dulkių.
Neprijungtas dulkių siurblys.
 • Prijunkite dulkių siurblį.
Plokštelinis tarpiklis nėra prigludęs prie pagrindo, todėl dulkės gali prasiskverbti tarp apsauginio gaubto ir pagrindo.
 • Apsauginį gaubtą pritaikykite prie darbinio paviršiaus.
Susidėvėjęs plokštelinis tarpiklis.
 • Pakeiskite plokštelinį tarpiklį.
Per mažas dulkių siurblio siurbimo našumas, nes filtras stipriai užterštas.
 • Jeigu automatinis filtro valymas yra išaktyvintas, suaktyvinkite jį ir leiskite siurbliui veikti 30 sekundžių.
 • Užkimškite žarną ir leiskite dulkių siurbliui veikti 30 sekundžių.
 • Filtrus V 20/40 „Universal“ ir VC 20/40 „Performance“ nuplaukite naudodami vandens žarną. Filtro niekada nekratykite stuksendami į sieną arba žemę, nes dėl atsiradusių mikroįtrūkimų jis pradės praleisti dulkes.
 • Pakeiskite filtrą.
Per mažas dulkių siurblio siurbimo našumas, nes įdėtas netinkamas filtras.
 • Kai siurbiate vandenį, nuosėdas arba drėgnus nešvarumus, naudokite filtrą V 20/40 „Universal“ arba filtrą VC 20/40 „Performance“.
 • Kai reikia susiurbti didelį kiekį mineralinių medžiagų dulkių (pvz., šlifuojant, pjaunant griovelius arba siurbiant cementą), naudokite filtrą VC 20/40 „Performance“.
Per mažas dulkių siurblio siurbimo našumas, nes šlifuojamos medžiagos dulkės stipriai kemša filtrą.
 • Naudokite filtrą VC 20/40 „Performance“ arba dulkių filtro maišą.
Dulkių siurblio žarnos jungtis netinka šlifavimo mašinai.
Netinkama žarnos jungtis
 • Pakeiskite nusiurbimo adapterį.
Mažėja apdirbimo našumas.
Deimantinis taurės formos diskas atšipęs.
 • Segmentus pagaląskite, atlikdami kelis pjūvius abrazyvinėje medžiagoje (Hilti galandimo plokštėje arba silikatiniame blokelyje).
Šlifavimo mašina medžiagos paviršiuje palieka nepageidaujamus šlifavimo pėdsakus.
Taurės formos diskas yra per daug agresyvus.
 • Naudokite švelnesnį taurės formos diską.

DPC 20

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Diodas nešviečia.
Maitinimo kabelio kištukas yra netinkamai prijungtas.
 • Maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą.
Elektros maitinimo kabelio gedimas.
 • DPC 20 patikrinkite Hilti techninės priežiūros centre.
DPC 20 negauna elektros maitinimo.
 • Kai DPC 20 yra prijungtas prie dulkių siurblio, įsitikinkite, kad siurblio jungiklis yra padėtyje AUTO.
Šviesos diodas mirksi žalia spalva.
Prietaisui nepakanka galios.
Per maža elektros tinklo įtampa.
 • Pasirinkite tinkamą įtampos šaltinį.
Per mažas ilginimo kabelio laidų skerspjūvio plotas.
 • Naudokite tinkamo laidų skerspjūvio ploto ilginimo kabelį.
Šviesos diodas mirksi raudona spalva.
Prietaisas yra perkaitęs arba svyruoja temperatūra, srovė ar elektros tinklo įtampa.
 • Prietaisą išjunkite ir leiskite atvėsti, kol vėl įsižiebs žalias šviesos diodas.
 • Jeigu žalias šviesos diodas nešviečia, patikrinkite saugiklius.

Nenurodytas sutrikimas

 • Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r2654.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative