Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [596 KB]

WSJ 750
WSJ 850

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai ant prietaiso

Ant prietaiso naudojami šie simboliai:
Image alternative Judesių dažnis veikiant tuščiąja eiga
Image alternative su dviguba izoliacija

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Siaurapjūklis
  WSJ 750 | WSJ 850
  Karta:
  01
  Serijos Nr.:

Atitikties deklaracija

Image alternative
Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai dirbantiems su pjūklais, kurių pjūklelis juda pirmyn ir atgal

 • Vykdydami darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali liesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, elektrinį įrankį laikykite tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Ruošinį veržtuvais ar kokiu nors kitokiu būdu pritvirtinkite ir užfiksuokite ant stabilaus pagrindo. Jeigu ruošinį laikote tik ranka ar atrėmę į kūną, jis išlieka paslankus, todėl galite nesuvaldyti prietaiso.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Jeigu vykdant darbus keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, elektrinį įrankį laikykite paėmę už izoliuotų laikymo paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Dirbdami užsidėkite ausines. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 • Jei dirbate darbus, kurių metu susidaro daug dulkių, naudokite respiratorių.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka.
 • Prietaisas nėra skirtas naudoti fiziškai silpniems neinstruktuotiems asmenims.
 • Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 • Dirbdami elektros maitinimo ir ilginimo kabelius visuomet laikykite prietaiso galinėje pusėje. Taip sumažinsite pavojų pargriūti užkliuvus už kabelio.
 • Mūvėkite apsaugines pirštines. Darbo metu švytuoklinis siaurapjūklis gali įkaisti. Keičiant įrankį, yra pavojus įsipjauti ir nusideginti.
 • Dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių rūšių medienos, mineralinių medžiagų ir metalų dulkės gali būti kenksmingos sveikatai. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų ligas. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai mediena yra apdorota specialiais priedais (chromatais, medienos konservantais). Pagal galimybes naudokite efektyvų dulkių nusiurbimo įrenginį. Geriausia naudoti Hilti rekomenduojamą mobilųjį dulkių siurblį medienos ir / arba mineralinių medžiagų dulkėms, skirtą šiam konkrečiam elektriniam įrankiui. Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių instrukcijų dėl konkrečių medžiagų apdirbimo.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus, pvz., elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa. Tai kelia rimtą elektros smūgio pavojų.
 • Nuolat tikrinkite prietaiso elektros maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas. Jeigu elektrinio įrankio maitinimo kabelis yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiai paruoštu ir aprobuotu elektros maitinimo kabeliu, kurį galima įsigyti per klientų aptarnavimo tinklą. Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą kabelį pakeiskite nauju. Nesilieskite prie maitinimo ar ilginimo kabelio, jeigu darbo metu jie buvo apgadinti. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti elektros maitinimo ir ilginimo kabeliai kelia elektros smūgio pavojų.
 • Jei prietaisus dažnai naudojate elektrai laidžioms medžiagoms apdirbti, užterštus prietaisus reguliariai tikrinkite Hilti techniniame centre. Ant prietaiso korpuso susikaupusios dulkės, ypač laidžių medžiagų dulkės, arba drėgmė, esant nepalankioms sąlygoms, gali kelti elektros smūgio pavojų.
 • Nutrūkus elektros energijos tiekimui, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo. Taip išvengsite atsitiktinio prietaiso įsijungimo, kai įtampa elektros tinkle vėl atsiras.
Specialieji saugos nurodymai dirbantiems su siaurapjūkliais
 • Pjaudami prietaisą visada stumkite nuo kūno.
 • Niekada nelaikykite rankų prieš pjūklelį ar prie pjūklelio.
 • Nepjaukite nežinomų paviršių ir pasirūpinkite, kad po ir virš pjaunamo paviršiaus nebūtų kliūčių. Atsitrenkęs į kokį nors daiktą, pjūklelis gali sukelti atatranką.
 • Prieš transportuodami išjunkite prietaisą.
 • Niekada nenaudokite prietaiso be sumontuotos apsaugos nuo lietimo. Nelieskite besisukančių prietaiso dalių. Prietaisą įjunkite tik darbo vietoje. Liečiant besisukančias dalis, o ypač besisukančius keičiamuosius įrankius, kyla sunkių sužalojimų pavojus.
 • Prieš pradėdami dirbti, nustatykite darbo metu susidarančių dulkių kenksmingumo klasę. Naudokite licencijuotą statybinį dulkių siurblį, atitinkantį apsaugos klasę pagal vietoje galiojančias apsaugos nuo dulkių normas.
 • Vykdydami sienų ar grindų pragręžimo ar pramušimo kiaurai darbus, apsaugokite kitoje pusėje esančią zoną. Sužalojimo pavojus, kai įrankis prasiskverbia per pagrindą.
 • Pjovimo metu nekiškite rankos po ruošiniu.
Saugos nurodymai dirbantiems su dulkių moduliu WSJ-DRS
 • Norėdami pakeisti filtrą, laikykite prietaisą ir/ arba modulį WSJ-DRS taip, kad dulkių surinkimo stalčių galėtumėte ištraukti žemyn. Taip dulkės negalės išbyrėti.
 • Keisdami filtrą naudokite respiratorių.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Jungiklis
 2. Stabdantysis mygtukas (tik WSJ 750/850-ET)
 3. Vėdinimo plyšiai
 4. Judesių dažnio nustatymo ratukas
 5. Nusiurbimo atvamzdis
 6. Atraminė plokštė
 7. Švytuojančios eigos nustatymo svirtis
 8. Atraminės plokštės fiksavimo varžtas
 9. Kreipiamasis ratukas
 10. Pjūklelis
 11. Apsauga nuo lietimo
 12. Įrankio griebtuvas
 13. Pjūklelio atblokavimo svirtis
 14. Dulkių nusiurbimo gaubtelis
 15. Atraminės plokštės slydimo plokštelė
 16. Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra ranka valdomas, iš elektros tinklo maitinamas siaurapjūklis. Jis skirtas plastikams, medienai ir metalinėms gamybinėms medžiagoms, taip pat gipso ir medienos plaušo plokštėms pjauti.

Prietaise yra sumontuotas dulkių nusiurbimo įrenginiui skirtas nusiurbimo atvamzdis. Dirbant su dulkių nusiurbimo įrenginiu, taip pat būtina sumontuoti gaubtelį.
Su prietaisu dirbkite tik įjungę jį į elektros tinklą, kurio įtampa ir dažnis atitinka reikšmes, nurodytas prietaiso firminėje duomenų lentelėje.

Netinkamas naudojimas

 • Prietaisą draudžiama naudoti medžių šakoms ir kamienams pjauti.
 • Prietaisą draudžiama naudoti sveikatai pavojingoms gamybinėms medžiagoms apdirbti.
 • Prietaisą draudžiama naudoti darbui drėgnoje aplinkoje.

Pjuvenų nupūtimo įtaisas

Švytuokliniame siaurapjūklyje sumontuotas pjuvenų nupūtimo įtaisas.
Pjovimo metu nukreipus dulkių pūtiklio pučiamą oro srovę į pjūklelį, nuo pjovimo linijos nupučiamos dulkės bei pjuvenos.

Judesių dažnis

Judesių dažnį galima nustatyti nustatymo ratuku. Nustatoma nuo 1 padėties (mažas dažnis) iki 6 padėties (didelis dažnis).
Daugiau informacijos apie teisingą nustatymą ieškokite kartu su pjūkleliu pateiktoje instrukcijoje.

4 dydžių švytuoklinis judesys

Dėl 4 dydžių švytuoklinės eigos pjovimo būdą ir kokybę galima tiksliau pritaikyti pjaunamai medžiagai. Vieną iš 4 dydžių galima pasirinkti švytuojančios eigos nustatymo svirtimi.
Kuo švaresnė ir tikslesnė turi būti pjūvio briauna, tuo mažesnį švytavimo dydį reikia pasirinkti. Optimalų nustatymą galima surasti praktiniais bandymais.
Būsena
Reikšmė
0 padėtis
Švytavimo nėra
1 padėtis
Mažas švytavimas
2 padėtis
Vidutinis švytavimas
3 padėtis
Didelis švytavimas

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo

Prietaise gali būti įrengta apsauga nuo paviršiaus išdraskymo.
Pjaunant medienos ruošinius, apsauga nuo paviršiaus išdraskymo saugo nuo paviršiaus išpleišėjimo ir briaunų trupėjimo.

Dulkių nusiurbimas su dulkių nusiurbimo įrenginiu

Dulkių nusiurbimo įrenginys sumažina dulkių sklidimą į aplinką ir didina darbo saugumą: darbo vietoje mažiau dulkių ir pjuvenų, geriau matoma pjūvio linija.
Prijunkite dulkių nusiurbimo įrenginį, kai ilgą laiką pjausite medieną ar kitas daug dulkių keliančias medžiagas.
Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, taip pat būtina pritaisyti ir gaubtelį.

Tiekiamas komplektas.

Švytuoklinis siaurapjūklis, pjūklelis, apsauga nuo paviršiaus išdraskymo, nusiurbimo adapteris, slydimo plokštelė, vidinio šešiakampio raktas, gaubtelis, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Techniniai duomenys

Siaurapjūklis

Nominalioji maitinimo įtampa, nominalioji srovė, elektros tinklo dažnis ir / arba nominali vartojamoji galia yra nurodyti Jūsų šaliai galiojančioje firminėje techninių duomenų lentelėje.
Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01/2003“
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Darbinė temperatūra
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Maksimalus pjovimo gylis, skirtas statybiniam plienui
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Maksimalus pjovimo gylis, skirtas medienai
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 62841

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Garso galios lygis (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Garso galios lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Vibracijų emisijos reikšmė pjaunant medienos plokštes (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Vibracijų emisijos reikšmė pjaunant metalo lakštą (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Dulkių modulis


WSJ-DRS
Svoris
0,25 kg

Ilginimo kabelio naudojimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia pažeistas kabelis! Nesilieskite prie maitinimo kabelio, jeigu darbo metu jis buvo apgadintas. aitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 • Nuolat tikrinkite prietaiso maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas.
 • Naudokite tik darbo zonai pritaikytą pakankamo skerspjūvio ilginimo kabelį. Priešingu atveju prietaisas gali veikti mažesne galia arba kabelis gali perkaisti.
 • Reguliariai tikrinkite, ar ilginimo kabelis nepažeistas.
 • Pažeistą ilginimo kabelį pakeiskite nauju.
 • Dirbdami lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie yra aprobuoti ir atitinkamai paženklinti.
Rekomenduojamus mažiausius skerspjūvius ir didžiausius kabelių ilgius rasite šios dokumentacijos gale kaip QR kodą.

Pasiruošimas darbui

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Atsitiktinis prietaiso įjungimas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Pjūklelio įdėjimas

Image alternative
 1. Nuspaudę laikykite pjūklelio atleidimo svirtį.
 2. Pjūklelį (dantimis pjovimo kryptimi) stumkite į įrankio griebtuvą, kol užsifiksuos.
 3. Laikydami pjūklelį taip, kad jaustumėte pasipriešinimą, atleiskite pjūklelį atleidimo mygtuką, kuris turi grįžti į pradinę padėtį.
 4. Pjūklelį patraukite ir įsitikinkite, kad jis gerai užsifiksavo.

Nusiurbimo adapterio uždėjimas

Image alternative
 1. Įstatykite dulkių nusiurbimo adapterį į prietaise esančią angą.
 2. Nusiurbimo adapterį iš apačios įstumkite į prietaisą tiek, kad jis užsifiksuotų.
 3. Prie nusiurbimo adapterio prijunkite dulkių siurblio žarną.

Gaubtelio uždėjimas

Image alternative
 • Gaubtelį iš priekio stumkite ant prietaiso, kol užsifiksuos.

Švytavimo nustatymas

Dėl 4 dydžių švytuoklinės eigos pjovimo būdą ir kokybę galima tiksliau pritaikyti pjaunamai medžiagai.
4 dydžių švytuoklinę eigą galima nustatyti švytuoklinės eigos reguliavimo svirtimi.
Kuo mažesnis švytuoklinės eigos dydis, tuo smulkesnis ir švaresnis bus pjovimo kraštas.
Optimalų nustatymą galima surasti praktiniais bandymais.
Daugiau informacijos apie teisingą nustatymą ieškokite kartu su pjūkleliu pateiktoje instrukcijoje.
Image alternative
Būsena
Reikšmė
0 padėtis
Švytavimo nėra
1 padėtis
Mažas švytavimas
2 padėtis
Vidutinis švytavimas
3 padėtis
Didelis švytavimas

Judesių dažnio nustatymas

Image alternative
 • Nustatymo ratuku eigų dažnį nustatykite tarp 1 (mažas) ir 6 (didelis).
  • Nustatymą pasirinkite tokį, kokio reikia atitinkamam pjūkleliui.

Apsaugos nuo paviršiaus išdraskymo uždėjimas

Funkciją galima naudoti tik su tam skirtais pjūkleliais.
Image alternative
 • Apsaugą nuo paviršiaus išdraskymo iš apačios spauskite į atraminę plokštę.

Pjovimo kampo reguliavimas

Image alternative
 1. Nuimkite dulkių nusiurbimo atvamzdį.
 2. Atlaisvinkite varžtą.
 3. Atraminę plokštę šiek tiek patraukite į prietaiso priekį.
 4. Nustatykite atraminę plokštę norimu kampu pagal prietaiso skalę.
 5. Varžtą stipriai priveržkite.

Atraminės plokštės perkėlimas

Image alternative
 1. Atlaisvinkite varžtą.
 2. Paspauskite atraminę plokštę iki pat galo.
 3. Varžtą stipriai priveržkite.

Atraminės plokštės slydimo plokštelės montavimas

Naudokite atraminės plokštės slydimo plokštelę, jeigu norite nesubraižyti lengvai besibraižančių medžiagų.
 1. Užkabinkite slydimo plokštelę už priekinio atraminės plokštės krašto.
 2. Spustelėkite slydimo plokštelę link atraminės plokštės taip, kad jis užsifiksuotų.

Darbas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia pažeistas kabelis! Darbo metu pažeidę elektros maitinimo arba ilginimo kabelį, nedelsiant atjunkite jį ir prietaisą nuo elektros tinklo. Pažeistų vietų nelieskite!
 • Visus prijungimo kabelius reguliariai tikrinkite. Pažeistus ilginimo kabelius pakeiskite. Pažeistus elektros maitinimo kabelius leiskite pakeisti profesionaliam elektrikui.
Rekomenduojama naudoti apsauginę nuotėkio relę (RCD), kurios didžiausia išjungimo srovė yra 30 mA.

Dulkių nusiurbimo įrenginio prijungimas

Dulkių nusiurbimo įrenginys sumažina dulkių sklidimą į aplinką ir didina darbo saugumą: darbo vietoje mažiau dulkių ir pjuvenų, geriau matoma pjūvio linija.
Image alternative
 1. Gaubtelį uždėkite.
 2. Dulkių nusiurbimo įrenginį prijunkite tada, kai ilgesnį laiką apdirbsite medieną ar kitas medžiagas, kadangi gali susidaryti daug dulkių.

Įjungimas

 1. Jeigu toliau nurodyta komplektacija egzistuoja, papildomai atlikite šį veiksmą:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Spauskite jungiklį.
  • Paskui paspauskite fiksavimo mygtuką.
   • Jungiklis užsifiksuoja įjungimo padėtyje <Įj.>.
  • Kad fiksatorių atblokuotumėte, jungiklį spauskite dar kartą.
 2. Jeigu toliau nurodyta komplektacija egzistuoja, papildomai atlikite šį veiksmą:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Prietaisą įjunkite slankiuoju jungikliu.

Įleidžiamasis pjovimas

Image alternative
 1. Švytuojančios eigos nustatymo svirtį nustatykite į padėtį „0“.
 2. Prietaiso priekinę atraminės plokštės briauną uždėkite ant ruošinio.
 3. Prietaisą tvirtai laikykite ir spauskite jungiklį.
 4. Prietaiso kraštą spauskite prie ruošinio ir, mažindami atakos kampą, leiskite pjūkleliui įsigilinti į medžiagą.
 5. Kai pjūkleliu perversite ruošinį, tada prietaisą nustatykite į normalią darbinę padėtį.
  • Atraminė plokštė visu plotu prispausta prie ruošinio.
 6. Pjaukite pagal pjūvio liniją.

Išmontavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus! Atsitiktinis prietaiso įjungimas.
 • Prieš nustatydami prietaisą ar keisdami reikmenis, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.

Gaubtelio nuėmimas

Image alternative
 • Gaubtelį šiek tiek kilstelėkite ir, patraukę į priekį, nuimkite.

Pradinio pjovimo kampo nustatymas

 1. Atlaisvinkite varžtą.
 2. Atraminę plokštę nustatykite 0° kampu.
 3. Paspauskite atraminę plokštę (link prietaiso galo) ir grąžinkite ją atgal į pradinę padėtį.
 4. Varžtą stipriai priveržkite.

Dulkių nusiurbimo įrenginio išmontavimas

Image alternative
 1. Nuo nusiurbimo adapterio atjunkite dulkių siurblio žarną.
 2. Paspauskite dulkių pašalinimo sistemos adapterį žemyn ir ištraukite iš prietaiso.

Pjūklelio išstūmimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Nekontroliuojamas pjūklelio išstūmimas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Kai pjūklelis išstumiamas, prietaisą laikykite taip, kad pjūklelis negalėtų sužaloti žmonių ar gyvūnų.
Image alternative
 • Nuspauskite pjūklelio atleidimo svirtį į šoną iki pat galo,
  • Pjūklelis atsilaisvins ir iškris.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Dulkių surinkimo indo ištuštinimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus dėl dulkių Purtant dulkių nusiurbimo modulį, dulkės gali patekti į orą.
 • Naudokite respiratorių.
 1. Tuo pat metu spustelėkite abu dulkių surinkimo indo šonuose esančius mygtukus.
 2. Patraukite dulkių surinkimo indą į apačią ir nuimkite nuo prietaiso.
 3. Ištuštinkite dulkių surinkimo indą arba siurbliu išsiurbkite jame esančias dulkes

Nusiurbimo adapterio valymas

 1. Išvalykite nusiurbimo adapterį.
 2. Patikrinkite, ar judančios dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų prietaiso veikimą.

Pjūklelių valymas

 1. Nuo naudotų pjūklelių nuvalykite dervas.
 2. Pjūklelius 24 valandoms sudėkite į indą su žibalu ar įprastine dervų šalinimo priemone.

Transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
 • Šio prietaiso netransportuokite su įstatytu įrankiu.
 • Atkreipkite dėmesį, kad transportuojamas prietaisas būtų saugioje padėtyje.
 • Po kiekvieno transportavimo tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
Sandėliavimas
 • Šį prietaisą laikykite / sandėliuokite tik su iš elektros lizdo ištrauktu maitinimo kabelio kištuku.
 • Šį prietaisą laikykite sausoje ir vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Po ilgesnio sandėliavimo tikrinkite, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.

Sutrikimų paieška

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Pjūklelis iškrenta.
Netinkamai užfiksuotas pjūklelis.
 • Iš naujo įstatykite pjūklelį, įsitikinę, kad įrankio griebtuvas yra visiškai atviras ir kad pjūklelį įstumiate iki pat galo.
Užteršta užspaudimo sistema.
 • Išvalykite įrankio griebtuvą.
Pjūklelio negalima įstatyti į griebtuvą.
Užteršta užspaudimo sistema.
 • Išvalykite įrankio griebtuvą.
Prietaisas neįsijungia.
Neprijungtas maitinimo kabelio kištukas.
 • Patikrinkite, ar maitinimo laidas įjungtas į elektros tinklą.
Jungiklis sugedęs arba purvinas.
 • Nuvalykite išorinį jungiklio paviršių su šluoste.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Jungiklio neįmanoma užfiksuoti.
Jungiklis sugedęs arba purvinas.
 • Nuvalykite išorinį jungiklio paviršių su šluoste.
Švytuojančios eigos negalima keisti.
Griovelis užterštas.
 • Iš švytuojančios eigos nustatymo svirties griovelio pašalinkite nešvarumus.
Nėra švytuojančios eigos.
Švytuoklinė šakutė užteršta.
 • Patikrinkite, ar švytuoklinės šakutės zonoje yra nešvarumų, ir juos pašalinkite.
Švytuojančios eigos nustatymo svirtis padėtyje „0“.
 • Nustatykite norimą padėtį.
Neįmanoma nustatyti sukimosi greičio.
Nustatymo ratukas sugedęs arba nešvarus.
 • Nuvalykite išorinį nustatymo ratuko paviršių.
Sukimosi greitis per didelis arba per mažas.
Nustatyta netinkama vertė.
 • Patikrinkite nustatytą vertę (skalė ant nustatymo ratuko) ir atitinkamai pakeiskite nustatymą.
Dulkės nesiurbiamos dulkių siurbliu arba WSJ-DRS.
Nepritvirtintas nusiurbimo gaubtelis.
 • Įsitikinkite, kad dulkių siurblys veikia ir dulkių nusiurbimo adapteris ir nusiurbimo gaubtelis yra prijungti.
Prietaiso ir / arba nusiurbimo adapterio kanalai nešvarūs.
 • Nuvalykite pritvirtinimo elementus ir patikrinkite, ar priedas tinka.
Neįmanoma nustatyti atraminės plokštės.
Neatsuktas tvirtinimo varžtas.
 • Patikrinkite ir, jei reikia, atsukite varžtą.
Nešvarus sujungimas su prietaisu.
 • Išvalykite plotą tarp atraminės plokštės ir prietaiso.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Neįmanoma sumontuoti priedo.
Pritvirtinimo elementai prie atraminės plokštės užteršti.
 • Nuvalykite pritvirtinimo elementus.
Netinkamas priedas.
 • Patikrinkite, ar priedas tinka.
Nusiurbimo modulis DRS neveikia.
Netinkamai pritvirtinta prie prietaiso.
 • Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinta prie prietaiso
Prisipildė dulkių surinkimo indas.
 • Ištuštinkite dulkių surinkimo indą.
Užterštas filtras.
 • Išvalykite filtrą arba pritvirtinkite naują dulkių surinkimo indą.
Pjūvis netiesus.
Naudojant netinkamą pjūklelį.
 • Naudokite naują tinkamą pjūklelį.
Pjūklelis atšipęs arba pažeistas.
 • Naudokite naują pjūklelį.
Pjaunama medžiaga per daug įkaista.
Per didelė pjovimo jėga ir sukimosi greitis.
 • Sumažinkite sukimosi greitį ir mažiau spauskite prietaisą pjovimo metu.
Pjaunama medžiaga per daug įkaista (metalas).
Nepakankamas sutepimas pjaunant metalą.
 • Naudokite nauja pjūklelį ir pasirūpinkite, kad tarp pjūklelio ir pjaunamos medžiagos būtų pakankamai tepalo.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Netinkamas utilizavimas kelia pavojų.
 • Netinkamas įrangos utilizavimas gali turėti toliau nurodytas neigiamas pasekmes. Deginant plastikinius elementus, į aplinką patenka žmogaus sveikatai pavojingų nuodingų dujų. Pažeisti ar stipriai įkaitę akumuliatoriai gali sprogti ir sukelti apsinuodijimą, terminius ar cheminius nudegimus arba užteršti aplinką. Lengvabūdiškai ir neapgalvotai utilizuodami, sudarote sąlygas neįgaliotiems asmenims naudoti įrangą ne pagal paskirtį. Kartu šie asmenys gali sunkiai sužaloti save ir kitus bei užteršti aplinką.
 • Sugedusius akumuliatorius utilizuokite nedelsdami. Juos laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Akumuliatorių neardykite ir nedeginkite.
 • Atitarnavusius akumuliatorius utilizuokite vadovaudamiesi šalyje galiojančiais teisės aktais arba grąžinkite į Hilti techninės priežiūros centrą.
Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius ir elektroninius prietaisus būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Image alternative
 • Elektrinių ir elektroninių prietaisų neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Daugiau informacijos

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)
Image alternative
Nuorodą į pavojingų medžiagų lentelę rasite šios dokumentacijos gale kaip QR kodą arba adresu: qr.hilti.com/r3076

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.