Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [4 MB]

SCW 22-A

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Simboliai

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative Nuolatinė srovė
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Skersmuo
Image alternative Pjovimo diskas
Image alternative Belaidis duomenų perdavimas
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Naudotas Hilti serijos ličio jonų akumuliatorius. Atkreipkite dėmesį į duomenis skyriuje Naudojimas pagal paskirtį .

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Diskinis pjūklas
  SCW 22‑A
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Elektriniuose įrankiuose naudokite tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų trumpai sujungti akumuliatoriaus kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, yra pavojus nusideginti ar sukelti gaisrą.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis - gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.
 • Nenaudokite pažeisto arba perdirbto akumuliatoriaus. Pažeisti arba perdirbti akumuliatoriai gali funkcionuoti nenumatytai, todėl gali kelti gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojų.
 • Akumuliatorių saugokite nuo ugnies ir per aukštos temperatūros. Ugnies arba didesnės kaip 130 °C (265 °F) temperatūros veikiamas akumuliatorius gali sprogti.
 • Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir akumuliatorių arba akumuliatorinį įrankį visada įkraukite tik eksploatavimo instrukcijoje nurodytame temperatūrų diapazone. Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas už leistino temperatūrų diapazono ribų gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas prietaiso naudojimo saugumas.
 • Niekada nevykdykite pažeistų akumuliatorių techninės priežiūros. Bet kokią akumuliatorių techninę priežiūrą leidžiama vykdyti tik gamintojui arba įgaliotoms klientų aptarnavimo įmonėms.

Saugos nurodymai dirbantiems visais pjūklais

Pjovimo procesas
 • Image alternative PAVOJUS: Nekiškite rankų į pjovimo zoną ir prie pjovimo įrankio. Antrąja ranka laikykite papildomą rankeną arba variklio korpusą. Kai pjūklą laiko abi rankos, pjovimo diskas jų sužaloti negali.
 • Nekiškite rankų po pjaunamu ruošiniu. Kadangi po ruošiniu nėra apsauginio gaubto, todėl jis negali Jūsų apsaugoti nuo pjovimo disko.
 • Pjovimo gylį parinkite pagal ruošinio storį. Po ruošiniu turi matytis ne visas danties aukštis.
 • Pjaunamo ruošinio niekada nelaikykite rankoje arba ant kojų. Ruošinį stabiliai užfiksuokite. Labai svarbu ruošinį gerai pritvirtinti, kad pavojus pjūklui prisiliesti prie kūno, užstrigti pjovimo diskui arba prietaisui tapti nebevaldomu būtų kuo mažesnis.
 • Kai vykdote darbus, kurių metu keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų rankenų paviršių. Palietus laidus, kuriais teka srovė, įtampa atsiranda ir metalinėse elektrinio įrankio dalyse, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Vykdydami išilginio pjovimo darbus, visada naudokite atramą arba tiesią briaunos kreipiančiąją. Ji didina pjūvio tikslumą ir mažina pjovimo disko įstrigimo tikimybę.
 • Visada naudokite tinkamo dydžio pjovimo diskus su prietaiso griebtuvą atitinkančia tvirtinimo anga (pvz., žvaigždės formos arba apvalia). Pjūklo montavimo elementų neatitinkantys pjovimo diskai sukasi netolygiai, todėl prietaisas gali tapti nebevaldomas.
 • Niekada nenaudokite pažeistų arba netinkamų pjovimo disko tarpiklių arba varžtų. Pjovimo disko žiediniai tarpikliai ir varžtai yra specialiai pritaikyti Jūsų pjūklui, todėl užtikrina optimalų jo našumą ir eksploatavimo saugumą.
Atatranka – priežastys ir atitinkami saugos nurodymai
 • Atatranka yra staigi elektrinio įrankio reakcija į pjovimo disko užsikabinimą ar įstrigimą, sukeltą galbūt ir netinkamos disko orientacijos, kurios metu nekontroliuojamas pjūklas pakyla iš ruošinio ir pradeda judėti dirbančio asmens link;
 • jei pjovimo diskas užsikabina ar užstringa susispaudžiančiame pjovimo plyšyje, jis užsiblokuoja, ir tada variklio jėga sviedžia pjūklą juo dirbančio asmens link;
 • jei pjovimo diskas pjovimo plyšyje deformuojamas arba netinkamai nukreipiamas, galinės pjovimo disko briaunos dantys gali kabinti ruošinio paviršių, dėl to pjovimo diskas gali iššokti iš pjovimo plyšio ir visas pjūklas gali pajudėti juo dirbančio asmens link.
Atatranka yra pjūklo netinkamo arba netikslaus naudojimo pasekmė. Jos galima išvengti naudojant tinkamas, toliau aprašomas atsargumo priemones.
 • Pjūklą tvirtai laikykite paėmę abiem rankomis, jas laikydami tokioje padėtyje, kad galėtumėte pasipriešinti atatrankos jėgoms. Visada būkite pjovimo disko šone, dirbant Jūsų kūnas neturi būti už besisukančio pjovimo disko ir jo sukimosi plokštumoje. Veikiant atatrankos jėgai, diskinis pjūklas gali staiga pajudėti atgal, tačiau naudotojas, imdamasis tinkamų atsargumo priemonių, gali šią jėgą suvaldyti.
 • Jei pjovimo diskas stringa arba Jūs nutraukiate darbą, išjunkite pjūklą ir ramiai palaikykite ruošinyje, kol diskas visiškai sustos. Niekada nebandykite išimti pjūklą iš ruošinio arba traukti jį atgal, kol pjovimo diskas dar sukasi, – gali kilti atatranka. Nustatykite ir pašalinkite pjovimo disko strigimo priežastį.
 • Jei ruošinyje esantį pjūklą norite įjungti iš naujo, nustatykite pjovimo diską pjovimo plyšio centre ir patikrinkite, ar pjūklo dantys neįstrigę ruošinyje. Jei pjūklo diskas stringa, pakartotinai įjungus, jis gali išslysti iš ruošinio arba dėl jo gali atsirasti atatrankos jėga.
 • Dideles plokštes atremkite, kad, pjovimo diskui įstrigus, sumažėtų atatrankos tikimybė. Didelės plokštės gali sulinkti dėl savo svorio. Plokštes reikia atremti abiejose pusėse – prie pjovimo plyšio ir kraštuose.
 • Nenaudokite atšipusių arba pažeistų pjovimo diskų. Dėl pjovimo diskų, kurių dantys atšipę arba netinkami, sumažėja pjovimo plyšys ir padidėja trintis, pjovimo diskas gali pradėti strigti ir atsiranda atatrankos jėga.
 • Prieš pradėdami pjauti, priveržkite pjovimo gylio ir pjovimo kampo nustatymo rankenėles. Jei pjaunant nustatymai pasikeičia, pjovimo diskas gali įstrigti ir dėl to gali kilti atatranka.
 • Ypač atsargiai pjaukite angas sienose ar kitose mažai žinomose vietose. Iš viršaus įpjaunamas pjovimo diskas gali paliesti paslėptus objektus, užsiblokuoti ir sukelti atatranką.
Apatinio apsauginio gaubto veikimas
 • Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar sklandžiai užsidaro apatinis apsauginis gaubtas. Nenaudokite pjūklo, jei apatinis apsauginis gaubtas yra nepaslankus ir jo negalima uždaryti sklandžiai. Niekada neužblokuokite ir neužfiksuokite apatinio apsauginio gaubto, kai jis yra atidarytas. Jei pjūklas netyčia nukristų ant žemės, apatinis apsauginis gaubtas gali deformuotis. Atidarykite apsauginį gaubtą patraukdami svirtį ir įsitikinkite, kad jis yra paslankus bei, atliekant pjūvius skirtingais pjovimo kampais ir gyliais, nesiliečia prie pjovimo disko arba kitų dalių.
 • Patikrinkite apatinio apsauginio gaubto spyruoklių veikimą. Jei apatinis apsauginis gaubtas ir jo spyruoklės veikia nesklandžiai, prieš naudodami pjūklą atlikite techninės priežiūros darbus. Pažeistos dalys, kibios apnašos ar pjuvenų sankaupos lėtina apsauginio gaubto užsidarymą.
 • Apatinį apsauginį gaubtą atidarykite ranka tik atlikdami ypatingus, pavyzdžiui, įgilinamąjį arba kampinį, pjūvius. Apatinį apsauginį gaubtą atidarykite patraukdami svirtį ir atleiskite ją tada, kai pjovimo diskas įsipjaus į ruošinį. Atliekant visus kitus pjovimo darbus, apatinis apsauginis gaubtas turi veikti automatiškai.
 • Nedėkite pjūklo ant darbastalio arba žemės, jei apatinis apsauginis gaubtas neuždengia pjovimo disko. Dėl neapsaugoto, besisukančio pjovimo disko pjūklas juda priešinga pjovimo krypčiai kryptimi ir gali prapjauti šalia esančius daiktus. Atkreipkite dėmesį į pjūklo stojimo trukmę.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Prietaisą visada laikykite tvirtai, abiem rankomis paėmę už rankenų. Rankenas prižiūrėkite – jos visada turi būti sausos, švarios ir netepaluotos.
 • Dirbdami užsidėkite ausines. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 • Jeigu prietaisą naudojate be dulkių nusiurbimo įrenginio, dirbdami dulkes keliančius darbus užsidėkite lengvą respiratorių.
 • Prietaisą naudokite tik su jo apsauginiais įtaisais.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka.
 • Prietaisas nėra skirtas naudoti fiziškai silpniems neinstruktuotiems asmenims.
 • Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 • Prietaisą įjunkite tik darbo vietoje.
 • Prietaisą laikykite ir transportuokite tik išėmę akumuliatorių.
 • Nedirbkite prietaisą pakėlę virš galvos.
 • Nestabdykite prietaiso, iš šono spausdami pjovimo diską.
 • Pjūvio linijoje neturi būti jokių kliūčių. Nepjaukite varžtų, vinių ir t. t.
 • Kai prietaisas veikia, nelieskite fiksavimo jungės ir fiksavimo varžto.
 • Niekada nespauskite velenėlio blokavimo mygtuko, kol pjovimo diskas dar sukasi.
 • Nenukreipkite prietaiso į kitus asmenis.
 • Pastūmos jėgą pasirinkite pagal naudojamą pjovimo diską ir apdirbamąją medžiagą taip, kad pjovimo diskas nebūtų blokuojamas ir neatsirastų atatrankos jėga.
 • Saugokite, kad neperkaistų pjūklo dantų viršūnės.
 • Pjaunant plastikus, reikia vengti šių medžiagų lydymosi.
 • Tam tikrų medžiagų, pvz., dažų, kuriuose yra švino junginių, kai kurių medienos rūšių, betono / mūro / akmens, kuriuose yra kvarco ir kitų mineralų, taip pat metalo dulkės gali būti sveikatai kenksmingos. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų susirgimus. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai buvo naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams. Pagal galimybes naudokite dulkių nusiurbimo įrenginį. Norėdami efektyviai nusiurbti didžiąją dulkių dalį, naudokite tinkamą mobilų dulkių gaudymo įtaisą. Jeigu reikia, naudokite atitinkamoms dulkėms skirtą kvėpavimo takus saugančią kaukę. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių konkrečių medžiagų apdirbimo instrukcijų.
 • Prieš pradėdami dirbti, nustatykite darbo metu kilsiančių dulkių kenksmingumo klasę. Naudokite licencijuotą statybinį dulkių siurblį, atitinkantį apsaugos klasę pagal vietoje galiojančias apsaugos nuo dulkių normas.
 • Laikykitės nacionalinių darbų saugos reglamentų.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus, pvz., elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa. Tai kelia rimtą elektros smūgio pavojų.
Su akumuliatoriais elgtis atsargiai
 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Saugokite akumuliatorius nuo aukštos temperatūros ir ugnies. Yra sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti. Priešingu atveju kyla gaisro, sprogimo ir nusideginimo cheminėmis medžiagomis pavojus.
 • Pažeistus akumuliatorius (pvz., matomi įtrūkimai, sulaužytos dalys, deformuoti, nustumti atgal ir / arba ištraukti kontaktai) draudžiama ir įkrauti, ir toliau naudoti.
 • Akumuliatorių nenaudokite kaip energijos šaltinio kitiems, nenurodytiems vartotojams maitinti.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami akumuliatorių, leiskite atvėsti. Kai akumuliatorius atvės, susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.

Papildomi saugos nurodymai dirbantiems su diskiniais pjūklais

 • Ruošinio link stumkite tik įjungtą rankinį diskinį pjūklą.
 • Pjūvio zonos viršuje ir apačioje neturi būti jokių kliūčių. Nepjaukite varžtų, vinių ir pan.
 • Su diskiniu pjūklu niekada nedirbkite virš galvos.
 • Pjovimo disko niekada nestabdykite spausdami iš šono.
 • Saugokite, kad neperkaistų pjūklo dantų viršūnės.
 • Medžiagoms pjauti visada naudokite tik joms tinkamus pjovimo diskus.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Papildoma rankena
 2. Įjungimo blokatorius
 3. Jungiklis
 4. Rankena
 5. Apsauginis gaubtas
 6. Atblokavimo mygtukai su papildoma įkrovos lygio indikatoriaus suaktyvinimo funkcija
 7. Prijungimo atvamzdis (pjuvenų kanalas)
 8. Paslankaus apsauginio gaubto valdymo svirtis
 9. Pavaros velenas
 10. Pagrindo plokštė
 11. Paslankusis apsauginis gaubtas
 12. Lygiagrečioji atrama
 13. Sukimosi krypties rodyklė
 14. Pjovimo kampo nustatymo svirtis
 15. Pjovimo kampo skalė
 16. Įkrovos lygio ir sutrikimų indikatorius
 17. Akumuliatorius
 18. Pjovimo gylio nustatymo įtaiso užspaudimo svirtis
 19. Vidinis šešiabriaunis raktas
 20. Pjovimo gylio skalė
 21. Veleno blokavimo mygtukas
 22. Užspaudimo varžtas lygiagrečiai atramai
 23. Pjūvio žyma 45°
 24. Pjūvio žyma 0°
 25. Tvirtinimo jungė
 26. Fiksavimo jungė
 27. Fiksavimo varžtas

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra akumuliatorinis diskinis pjūklas. Jis yra skirtas medienai ir į medieną panašioms gamybinėms medžiagoms, plastikams, gipso kartonui, gipso pluošto plokštėms ir kompozitinėms medžiagoms pjauti.

Rankinis diskinis pjūklas turi nuimamą prijungimo atvamzdį papildomai užsakomam dulkių siurbliui / dulkių gaudymo įtaisui, prie kurio galima prijungti plačiai naudojamas siurblių žarnas. Siurblio žarnai sujungti su pjūklu gali tekti naudoti tinkamą adapterį.
 • Nenaudoti pjovimo diskų, neatitinkančių nurodytų parametrų (pvz., skersmens, sukimosi greičio, storio), pjaustymo ir šlifavimo diskų bei pjovimo diskų, pagamintų iš gausiai legiruoto greitapjovio plieno (HSS plieno). Draudžiama pjauti metalą.
 • Nenaudokite prietaiso šakoms ir medžių kamienams pjauti.
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 22 serijos Hilti ličio jonų akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik C4/36 serijos Hilti kroviklius.

Li-Ion akumuliatoriaus indikatorius

Apie Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygį ir prietaiso sutrikimus informuoja Li-Ion akumuliatoriaus indikatorius. Li-Ion akumuliatoriaus įkrovos lygis rodomas paspaudus vieną iš dviejų akumuliatoriaus atblokavimo mygtukų.
Būsena
Reikšmė
Šviečia 4 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 75 iki 100 %
Šviečia 3 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 50 iki 75 %
Šviečia 2 diodai.
Įkrovos lygis: nuo 25 iki 50 %
Šviečia 1 diodas.
Įkrovos lygis: nuo 10 iki 25 %
Mirksi 1 šviesos diodas, prietaisas yra parengtas naudoti.
Įkrovos lygis: < 10 %
Mirksi 1 šviesos diodas, prietaisas neparengtas naudoti.
Akumuliatorius yra perkaitęs arba visiškai išsekęs.
Mirksi 4 šviesos diodai, prietaisas neparengtas naudoti.
Prietaisas yra perkrautas arba perkaitęs.
Kai nuspaustas valdymo jungiklis ir maždaug 5 sekundes po jo paleidimo įkrovos lygio pasižiūrėti negalima.
Kai akumuliatoriaus indikatoriaus šviesos diodai mirksi, laikykitės skyriuje „Pagalba sutrikus veikimui“ pateiktų nurodymų.

Lygiagrečioji atrama

Naudojant vieno peties lygiagrečią atramą, galima atlikti tikslius pjūvius išilgai ruošinio briaunos arba išpjauti vienodų matmenų juostas.
Lygiagrečią atramą galima montuoti abiejose pagrindo plokštės pusėse.

Tiekiamas komplektas

Diskinis pjūklas, pjovimo diskas, vidinis šešiabriaunis raktas, lygiagreti atrama, prijungimo atvamzdis dulkių siurbliui, naudojimo instrukcija.
Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group | JAV: www.hilti.com

Reikmenys

Fiksavimo jungė, tvirtinimo jungė, fiksavimo varžtas.

Techniniai duomenys

Diskinis pjūklas


SCW 22-A
Nominalioji maitinimo įtampa
21,6 V
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01“
4,1 kg
Nurodytas pjovimo disko skersmuo
160 mm … 165 mm
Bazinis pjovimo disko storis
0,5 mm … 1,5 mm
Pjūvio plotis
1,5 mm … 2 mm
Pjovimo disko tvirtinimo skylė
20 mm
Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
4 000 aps./min.
Maksimalus pjovimo gylis
57 mm
Įstrižo pjovimo kampas
0° … 50°
Darbinė temperatūra
−10 ℃ … 50 ℃
Laikymo temperatūra (be akumuliatoriaus)
−30 ℃ … 70 ℃

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
21,6 V
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ … 45 ℃

Triukšmo ir vibracijos reikšmės išmatuotos pagal EN 62841

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės nustatytos pagal EN 62841

SCW 22-A
Garso stiprumo lygis (LWA)
103 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA)
92 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės (vektorinės sumos trijose ašyse), nustatytos pagal EN 62841

SCW 22-A
Vibracijų emisijos reikšmė pjaunant medieną (Ah, W)
0,76 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²

Naudojimas

Paruošimas darbui

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Prieš pradėdami krauti, perskaitykite kroviklio naudojimo instrukciją.
 2. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
 3. Akumuliatorių įkraukite leistinu krovikliu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Visada įsitikinkite, kad akumuliatorius tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių dėkite į prietaise esantį laikiklį, kol girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukus.
 2. Akumuliatorių ištraukite iš prietaise esančio laikiklio.

Pjovimo disko nuėmimas

ĮSPĖJIMAS
Nusideginimo pavojus Pavojų kelia karštas įrankis, fiksavimo jungė arba fiksavimo varžtas ir aštrios pjovimo disko briaunos.
 • Keisdami įrankius, mūvėkite apsaugines pirštines.
Image alternative
 1. Akumuliatorių iš prietaiso išimkite traukdami atgal.
 2. Į pjovimo disko fiksavimo varžtą įstatykite vidinį šešiabriaunį raktą.
 3. Laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką.
 4. Vidiniu šešiabriauniu raktu sukite pjovimo disko fiksavimo varžtą, kad veleno blokavimo mygtukas visiškai užsifiksuotų.
 5. Vidiniu šešiabriauniu raktu sukdami pagal sukimosi krypties rodyklę, atlaisvinkite fiksavimo varžtą.
 6. Nuimkite fiksavimo varžtą ir išorinę fiksavimo jungę.
 7. Atlenkite paslankųjį apsauginį gaubtą ir išimkite pjovimo diską.
  Jeigu reikia, tvirtinimo jungę galima nuimti ir nuvalyti.

Pjovimo disko uždėjimas

ATSARGIAI
Galima žala! Netinkami arba netinkamai įdėti pjovimo diskai gali sugadinti pjūklą.
 • Naudokite tik šiam pjūklui tinkančius pjovimo diskus. Atkreipkite dėmesį į sukimosi krypties rodyklę ant pjovimo disko.
 • Naudokite pjovimo diskus, kurių leistinas sukimosi greitis yra ne mažesnis, nei ant produkto nurodytas didžiausias sukimosi greitis.
Įsitikinkite, kad tvirtinamas pjovimo diskas atitinka techninius reikalavimus ir yra gerai pagaląstas. Aštrus pjovimo diskas yra nepriekaištingo pjūvio sąlyga.
Image alternative
 1. Akumuliatorių iš prietaiso išimkite traukdami atgal.
 2. Nuvalykite tvirtinimo ir fiksavimo jungę.
 3. Ant pavaros veleno tinkama kryptimi užmaukite tvirtinimo jungę.
 4. Atidarykite paslankųjį apsauginį gaubtą.
 5. Uždėkite naują pjovimo diską.
 6. Tinkama kryptimi uždėkite išorinę fiksavimo jungę.
 7. Į pjovimo disko fiksavimo varžtą įstatykite vidinį šešiabriaunį raktą.
 8. Paspauskite veleno blokavimo mygtuką.
 9. Fiksavimo jungę pritvirtinkite fiksavimo varžtu, vidinį šešiabriaunį raktą sukdami prieš sukimosi krypties rodyklę.
  • Veleno blokavimo mygtukas užsifiksuoja.
 10. Prieš naudodami, patikrinkite, ar pjovimo diskas tinkamai ir patikimai pritvirtintas.

Pjovimo gylio nustatymas

Image alternative
 1. Akumuliatorių iš prietaiso išimkite traukdami atgal.
 2. Atlaisvinkite pjovimo gylio nustatymo įtaiso užspaudimo svirtį.
 3. Kirpimo formos judesiais pakelkite prietaisą ir, priverždami užspaudimo svirtį, nustatykite pjovimo gylį.
  Nustatytasis pjovimo gylis visada turi būti maždaug 5–10 mm didesnis už pjaunamos medžiagos storį.

Pjovimo kampo nustatymas

Image alternative
 1. Akumuliatorių iš prietaiso išimkite traukdami atgal.
 2. Atleiskite nustatyto pjovimo kampo fiksavimo svirtį.
 3. Pasukite prietaisą į norimą padėtį.
 4. Priveržkite nustatyto pjovimo kampo fiksavimo svirtį.

Pjovimas pagal žymėjimo liniją

Pritvirtinkite ruošinį, kad nepasislinktų.
Ruošinį padėkite tokioje padėtyje, kad po juo pjovimo diskas galėtų laisvai suktis.
Įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra išjungtas.
Uždėkite prietaisą su pagrindo plokšte ant ruošinio taip, kad pjovimo diskas dar nesiliestų su ruošiniu.
Image alternative
 1. Į prietaisą įstatykite akumuliatorių.
 2. Kai įjungimo blokatorius paspaustas, prietaisą įjunkite spausdami jungiklį.
 3. Prietaisą tinkamu greičiu stumkite ant ruošinio išilgai žymėjimo linijos.

Lygiagrečios atramos montavimas ir nustatymas

Image alternative
 1. Akumuliatorių iš prietaiso išimkite traukdami atgal.
 2. Užspaudimo varžtą įsukite į pagrindo plokštę tiek, kad dar liktų pakankamai vietos lygiagrečiai atramai perstumti.
 3. Lygiagrečios atramos kreipiančiąją pastumkite po užspaudimo varžtu.
 4. Nustatykite norimą pjovimo plotį.
 5. Užspaudimo varžtą stipriai priveržkite.

Kreipiančiosios liniuotės adapterio montavimas

Pjūkle galima sumontuoti kreipiančiosios liniuotės adapterį, kuris yra įsigyjamas kaip reikmuo.
Image alternative
 1. Akumuliatorių išimkite.
 2. Jei yra sumontuota lygiagreti atrama, nuimkite ją.
 3. Pagrindo plokštę įstatykite į kreipiančiosios liniuotės adapterio šonines laikančiąsias pertvaras.
 4. Pagrindo plokštę visiškai įstatykite į kreipiančiosios adapterį.
 5. Abu skląsčius įspausdami iki atramos, kreipiančiosios liniuotės adapterį užfiksuokite.

Darbas

Įjungimas

 • Kai įjungimo blokatorius paspaustas, prietaisą įjunkite spausdami jungiklį.

Išjungimas

 • Sustabdykite prietaisą atleisdami jungiklį.

Išilginiai pjūviai 0° kampu

 1. Uždėkite pjūklą taip, kad kreipiančiosios adapterio griovelis užsimautų ant kreipiančiosios liniuotės pertvaros.
 2. Prietaisą įjunkite.
 3. Prietaisą tinkamu greičiu stumkite ant ruošinio išilgai liniuotės.

Išilginiai pjūviai iki 50° kampu

 1. Nustatykite kampą.
 2. Prietaisą įjunkite.
 3. Pjūklą su kreipiančiosios liniuotės adapterio išorine briauna ant pertvaros stumkite išilgai kreipiančioji liniuotės. Priešingu atveju pjovimo diskas gali susidurti su kreipiančiąja liniuote.

Smailaus pjovimo kampo nustatymas

 1. Kreipiančiosios liniuotės nulinį tašką uždėkite ant ruošinio briaunos ir sukite liniuotę tol, kol jos nulinis taškas sutaps su norimu kampinės skalės kampu. Rodomas pjovimo kampas reiškia kampą, kuriuo pjūvis skiriasi nuo stačiu kampu atliekamo pjūvio.
 2. Užfiksuokite kreipiančiąją liniuotę dviem sraigtiniais veržtuvais.
 3. Prietaisą įjunkite.
 4. Prietaisą tinkamu greičiu stumkite ant ruošinio išilgai liniuotės.

Pjovimas be pjuvenų nusiurbimo

 1. Užtikrinkite, kad pjuvenų išmetimui niekas netrukdytų.
 2. Jeigu reikia, prietaise esančiu vidiniu šešiabriauniu raktu atsukus varžtą su vidiniu šešiabriauniu galvutėje, prijungimo atvamzdį galima nuimti nuo apsauginio gaubto.

Darbiniai veiksmai užsikimšus pjuvenų kanalui

 1. Akumuliatorių iš prietaiso išimkite traukdami atgal.
 2. Išvalykite pjuvenų kanalą.
  Jeigu reikia, nuimkite pjovimo diską.
 3. Patikrinkite, ar judančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų prietaiso veikimą.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus kai įstatytas akumuliatorius !
 • Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, akumuliatorių iš prietaiso išimkite!
Prietaiso priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Ličio jonų akumuliatorių priežiūra
 • Akumuliatorių saugoti nuo alyvos ir tirštojo tepalo.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
 • Saugoti, kad į vidų neprasiskverbtų drėgmė.
Einamasis remontas
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Apsauginio įtaiso valymas

 1. Prieš valydami apsauginį įtaisą, nuimkite pjovimo diską.
 2. Apsauginius įtaisus atsargiai valykite sausu šepečiu.
 3. Apsauginių įtaisų viduje susikaupusias apnašas ir pjuvenas šalinkite tinkamu įrankiu.
 4. Uždėkite pjovimo diską.

Tikrinimas po techninės priežiūros ir remonto darbų

Po techninės priežiūros ir remonto darbų tikrinkite, ar yra sumontuoti ir ar veikia visi apsauginiai įtaisai.
 • Norėdami patikrinti paslankųjį apsauginį gaubtą, jį visiškai atidarykite naudodami valdymo svirtį.
  • Valdymo svirtį paleidus, paslankus apsauginis gaubtas turi greitai ir visiškai užsidaryti.

Akumuliatorinių prietaisų transportavimas ir sandėliavimas

Transportavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis įjungimas transportuojant !
 • Savo prietaisus visada transportuokite tik išėmę akumuliatorius!
 • Išimti akumuliatorius.
 • Akumuliatorių niekada netransportuoti sumetus į krūvą su kitais daiktais.
 • Prieš naudojant po ilgesnio transportavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.
Sandėliavimas
  ATSARGIAI
  Atsitiktinis pažeidimas dėl sugedusių ar išsiliejusių akumuliatorių !
 • Savo prietaisus visada laikykite tik išėmę akumuliatorius!
 • Prietaisą ir akumuliatorius pagal galimybes laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.
 • Akumuliatorių jokiu būdu nelaikyti saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už automobilio lango stiklo.
 • Prietaisą ir akumuliatorius laikyti vaikams bei neįgaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.
 • Prieš naudojant po ilgesnio sandėliavimo, patikrinti, ar prietaisas ir akumuliatoriai nėra pažeisti.

Pagalba sutrikus veikimui

 • Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Diskinis pjūklas neparengtas veikti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Šviesos diodai nieko nerodo.
Akumuliatorius netinkamai įstatytas.
Akumuliatorius išsikrovęs.
Akumuliatorius per karštas arba per šaltas.
 • Akumuliatorių atvėsinkite arba pašildykite iki tinkamos aplinkos temperatūros.
1 šviesos diodas mirksi.
Akumuliatorius išsikrovęs.
Akumuliatorius per karštas arba per šaltas.
 • Akumuliatorių atvėsinkite arba pašildykite iki tinkamos aplinkos temperatūros.
Mirksi 4 šviesos diodai.
Diskinis pjūklas trumpam perkrautas.
 • Valdymo jungiklį atleiskite ir vėl paspauskite.
Apsauga nuo perkaitimo.
 • Leiskite diskiniam pjūklui atvėsti ir išvalykite vėdinimo plyšius.

Diskinis pjūklas yra parengtas veikti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Jungiklio negalima paspausti arba jis yra užblokuotas.
Gedimo nėra (apsauginė funkcija).
 • Paspauskite įjungimo blokatorių.
Staiga stipriai sumažėja sukimosi greitis.
Akumuliatorius išsikrovęs.
Per didelė pastūmos jėga.
 • Pastūmos jėgą sumažinkite ir prietaisą vėl įjunkite.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei paprastai.
Akumuliatoriaus būklė nėra optimali.
 • Akumuliatorių pakeiskite nauju.
Po pjovimo disko blokavimo prietaisas savaime nepradeda suktis.
Suveikė apsauga nuo perkrovos.
 • Vėl paspauskite įjungimo blokatorių ir jungiklį.
Akumuliatorius neužsifiksuoja ir nepasigirsta dvigubas spragtelėjimas.
Užterštas akumuliatoriaus fiksatorius.
 • Fiksatorių išvalykite ir akumuliatorių įdėkite iš naujo.
Diskinis pjūklas arba akumuliatorius stipriai kaista.
Elektrinis gedimas
 • Diskinį pjūklą nedelsdami išjunkite. Akumuliatorių išimkite ir stebėkite. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Susisiekite su Hilti techninės priežiūros centru.
Prietaisas yra perkrautas (viršyta nurodyta apkrova).
 • Pasirinkite tinkamos galios prietaisą.
Siurblys nesiurbia arba siurbia silpnai.
Užkimštas pjuvenų kanalas.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Akumuliatorių utilizavimasDėl netinkamo akumuliatorių utilizavimo į aplinką pasklidusios dujos ar ištekėję skysčiai gali kelti grėsmę sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r4824.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative