Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [3 MB]

DD 150-U

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Simboliai ant prietaiso

Įpareigojamieji ženklai

Ant prietaiso naudojami tokie įpareigojamieji ženklai:
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginius akinius
Image alternative Dirbant užsidėti apsauginį šalmą
Image alternative Dirbant užsidėti ausines
Image alternative Dirbant mūvėti apsaugines pirštines
Image alternative Dirbant avėti apsauginę avalynę
Image alternative Dirbant užsidėti lengvą respiratorių
Image alternative Prieš naudojant perskaityti instrukciją

Būsenos indikatorius

Ant prietaiso naudojami tokie simboliai:
Image alternative Apsaugos nuo vagystės indikatorius
Image alternative Gręžimo galios indikatorius
Image alternative Techninės priežiūros indikatorius

Specifiniai prietaiso simboliai

Ant prietaiso gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Draudžiama transportuoti kranu
Image alternative Nurodymas, kad yra apsauga nuo vagystės
Image alternative Amperas
Image alternative Voltas
Image alternative Kintamoji srovė
Image alternative Vatas
Image alternative Hercas
Image alternative Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
Image alternative Skersmuo
Image alternative milimetras
Image alternative Apsisukimai per minutę
Image alternative Belaidis duomenų perdavimas

Nurodančiosios lentelės

Ant gręžimo stovo, pagrindo plokštės ir deimantinio koloninio gręžimo mašinos
Image alternative Ant gręžimo stovo ir vakuuminės pagrindo plokštės
Viršuje : kai, gręžiant horizontaliai, naudojama vakuuminė pagrindo plokštė, gręžimo stovą be papildomų apsaugos priemonių naudoti draudžiama.
Apačioje : jei bus gręžiamas virš galvos esantis objektas, stovui pritvirtinti draudžiama naudoti tik vakuuminę pagrindo plokštę.
Image alternative Ant deimantinio koloninio gręžimo mašinos
Gręžiant lubas šlapiuoju būdu, privaloma naudoti vandens surinkimo sistemą kartu su šlapių atliekų siurbliu.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  Deimantinio koloninio gręžimo mašina
  DD 150-U
  Karta:
  02
  Serijos Nr.:

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus ant šio elektrinio įrankio esančius saugos nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis. Šių nurodymų nesilaikymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų priežastimi.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatoriaus maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Apsauga nuo elektros
 • Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nepakeisti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipynę elektros maitinimo kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams tinkančius ilginimo kabelius, mažėja elektros smūgio rizika.
 • Jeigu elektrinio įrankio naudojimo drėgnoje aplinkoje negalima išvengti, į elektros tinklą jį junkite per apsauginę nuotėkio relę. Apsauginė nuotėkio relė mažina elektros smūgio riziką.
Žmonių sauga
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumo akimirka dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą, ausines ir kt., priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, mažėja rizika susižaloti.
 • Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, įdėdami akumuliatorių, imdami į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba įrankį įjungsite į elektros tinklą tuomet, kai jungiklis nėra išjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
 • Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite iš jo reguliavimo įrankius ar veržlinius raktus. Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
 • Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios prietaiso dalys.
 • Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginį, gali sumažėti dulkių keliama grėsmė.
 • Neturėkite iliuzijų, kad visada esate saugūs, ir, skaitydami naudojimo instrukcijas, nepraleiskite skyrelių apie saugų darbą su elektriniais įrankiais, net jeigu per ilgus naudojimo metus esate su savo elektriniu įrankiu susipažinę. Neatsargus veiksmas per sekundės dalį gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo
 • Prietaiso neperkraukite. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 • Prieš prietaisą nustatydami, keisdami reikmenis ar tiesiog padėdami į šalį, visuomet ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo ir / arba iš prietaiso išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė leis išvengti netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja patirties neturintys asmenys.
 • Elektrinius įrankius ir reikmenis rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios elektrinio įrankio dalys tinkamai funkcionuoja ir niekur nekliūva, ar nėra sulūžusių ir pažeistų dalių, kurios blogintų įrankio veikimą. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
 • Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
 • Elektrinį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šias instrukcijas. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamo darbo pobūdį. Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingos situacijos.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos ir jų laikymo paviršiai visada būtų sausi, švarūs ir neriebaluoti. Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai negali užtikrinti elektrinio įrankio saugaus naudojimo ir valdymo kontrolės nenumatytose situacijose.
Techninė priežiūra
 • Savo elektrinį įrankį patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio naudojimo saugumas.

Saugos nurodymai dirbantiems su deimantinio gręžimo mašinomis

 • Vykdydami gręžimo darbus, kurių metu turi būti naudojamas vanduo, vandenį nukreipkite nuo darbo zonos arba naudokite skysčio surinkimo įtaisą. Tokios atsargumo priemonės padeda išlaikyti darbo zoną sausą ir mažina elektros smūgio riziką.
 • Vykdydami darbus, kurių metu pjovimo įrankis gali liesti paslėptus elektros laidus ar nuosavą elektros maitinimo kabelį, elektrinį įrankį laikykite tik paėmę už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl pjovimo įrankio kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse elektrinio įrankio dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
 • Prieš pradėdami deimantinį gręžimą, užsidėkite ausines. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 • Jeigu keičiamasis įrankis blokuojamas, nutraukite pastūmą ir išjunkite elektrinį įrankį. Išsiaiškinkite ir pašalinkite keičiamųjų įrankių strigimo / blokavimo priežastis.
 • Jeigu ruošinyje esančią deimantinio gręžimo mašiną norite paleisti iš naujo, prieš įjungdami patikrinkite, ar keičiamasis įrankis sukasi laisvai. Jeigu keičiamasis įrankis stringa, tada galbūt ir nesisuka, todėl paleidimo momentas gali įrankį perkrauti arba deimantinio gręžimo mašiną atlaisvinti nuo ruošinio (apdirbamojo paviršiaus).
 • Gręžimo stovą kaiščiais ir varžtais tvirtindami prie ruošinio, užtikrinkite, kad naudojamos tvirtinimo priemonės yra pajėgios patikimai išlaikyti naudojamą mašiną. Jeigu ruošinys (apdirbamasis paviršius) yra porėtas arba netvirtas, kaištis gali būti ištrauktas, todėl gręžimo stovas gal atsilaisvinti nuo apdirbamojo paviršiaus.
 • Sienas ar perdangas pragręždami kiaurai, pasirūpinkite kitoje pusėje esančių žmonių ir darbo zonos apsauga. Gręžimo karūna gali išlįsti iš gręžiamos skylės ir kernas gali iškristi / nukristi į kitą pusę.
 • Šio įrankio nenaudokite darbams virš galvos, kai reikalingas vanduo. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.

Papildomi saugos nurodymai

Žmonių sauga
 • Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos būtų sausos, švarios ir netepaluotos.
 • Įsitikinkite, kad šoninė rankena tinkamai sumontuota ir tvarkingai pritvirtinta. Prietaisą visada laikykite tvirtai, abiem rankomis paėmę už rankenų.
 • Prieš montuodami elektrinį įrankį, tinkamai sumontuokite tvirtinimo įtaisą. Norint sumažinti susilankstymo riziką, svarbu įrenginį tinkamai surinkti.
 • Prieš naudodami elektrinį įrankį, patikimai užfiksuokite jį tvirtinimo įtaise. Elektriniam įrankiui nusmukus ant tvirtinimo įtaiso, yra grėsmė prarasti jo valdymo kontrolę.
 • Tvirtinimo įtaisą pastatykite ant tvirto, lygaus ir horizontalaus paviršiaus. Kai tvirtinimo įtaisas kliba ar gali nuslysti, elektrinio įrankio negalima tolygiai ir saugiai valdyti.
 • Patikrinkite paviršiaus būklę. Paviršiaus šiurkštumas gali mažinti tvirtinimo jėgą. Dangos ar sudėtinės medžiagos darbo metu gali išsisluoksniuoti.
 • Tvirtinimo įtaiso neperkraukite ir nenaudokite vietoje kopėčių ar pastolio. Tvirtinimo įtaisą perkrovus arba ant jo atsistojus, svorio centras pakyla aukštyn, todėl tvirtinimo įtaisas gali nugriūti.
 • Dirbdami darykite pertraukas ir atpalaidavimo pratimus pirštams, kad pagerėtų kraujotaka.
 • Šis prietaisas nėra skirtas dirbti fiziškai silpniems, neinstruktuotiems asmenims. Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 • Nelieskite besisukančių prietaiso dalių. Prietaisą įjunkite tik darbo vietoje. Liečiant besisukančias dalis, o ypač besisukančius įrankius, kyla sunkių sužalojimų pavojus.
 • Dirbdami, elektros maitinimo kabelį, ilginimo laidą, dulkių siurbimo žarną ir vandens žarną visuomet laikykite galinėje prietaiso pusėje. Taip sumažinsite pavojų pargriūti darbo metu užkliuvus už kabelio ar žarnos.
 • Venkite odos sąlyčio su gręžimo šlamu.
 • Dažų, kuriuose yra švino, kai kurių rūšių medienos, mineralinių medžiagų ir metalo dulkės gali būti kenksmingos sveikatai. Liečiamos ar įkvėptos tokios dulkės darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims gali sukelti alergines reakcijas ir / arba kvėpavimo takų ligas. Ąžuolo arba buko medienos dulkės gali sukelti vėžinius susirgimus, ypač tada, kai naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai, medienos konservantai). Pagal galimybes naudokite efektyvų dulkių nusiurbimo įrenginį. Geriausia naudoti „Hilti“ rekomenduojamą mobilųjį dulkių siurblį medienos ir / arba mineralinių medžiagų dulkėms, skirtą šiam konkrečiam elektriniam įrankiui. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Rekomenduojama užsidėti P2 filtravimo klasės respiratorių. Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių instrukcijų dėl konkrečių medžiagų apdirbimo.
Atsargus elektrinių įrankių naudojimas ir elgesys su jais
 • Įtvirtinkite apdirbamas detales ar ruošinius. Apdirbamiems ruošiniams įtvirtinti naudokite spaustuvus arba veržtuvus. Taip saugiau, nei laikyti juos ranka, be to, abiem laisvomis rankomis valdyti prietaisą daug patogiau.
 • Patikrinkite, ar įrankiai atitinka prietaiso įrankių tvirtinimo sistemą ir ar juos galima nustatytu būdu įtvirtinti įrankio griebtuve.
 • Nutrūkus elektros energijos tiekimui, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo. Taip išvengsite atsitiktinio prietaiso įsijungimo, kai įtampa elektros tinkle vėl atsiras.
Apsauga nuo elektros
 • Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių. Netyčia pažeidus, pvz., elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa. Dėl to kyla rimtas elektros smūgio pavojus.
 • Niekada neeksploatuokite prietaiso be komplekte esančios apsauginės nuotėkio relės PRCD (prietaisų, neturinčių PRCD, niekada nejunkite be skiriamojo transformatoriaus). PRCD tikrinkite prieš kiekvieną prietaiso naudojimą.
 • Nuolat tikrinkite prietaiso elektros maitinimo kabelį; pažeistą kabelį turėtų pakeisti kvalifikuotas specialistas. Jeigu elektrinio įrankio maitinimo kabelis yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiai paruoštu ir aprobuotu elektros maitinimo kabeliu, kurį galima įsigyti per klientų aptarnavimo tinklą. Reguliariai tikrinkite ilginimo kabelį, o pažeistą pakeiskite nauju. Nesilieskite prie maitinimo ar ilginimo kabelio, jeigu darbo metu jie buvo apgadinti. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti elektros maitinimo ir ilginimo kabeliai kelia elektros smūgio pavojų.
Darbo vieta
 • Gręždami kiaurymes sienose, apsaugokite zoną už sienos, nes ten gali nukristi gręžiamoji medžiaga arba kernas. Gręždami kiaurymes perdangose, apsaugokite zoną apačioje po jomis, nes ten gali nukristi gręžiamoji medžiaga arba kernas.
 • Gręžiant lubas šlapiuoju būdu, privaloma naudoti vandens surinkimo sistemą kartu su šlapių atliekų siurbliu.
 • Gręžiant aukštyn, vakuuminį tvirtinimą naudoti draudžiama.
 • Kai, gręžiant horizontaliai, naudojama vakuuminė pagrindo plokštė (reikmuo), gręžimo stovą be papildomų apsaugos priemonių naudoti draudžiama.
 • Vykdydami pagrindo plokštės tiksliojo nustatymo (justavimo) darbus, nenaudokite jokių kalimo įrankių (plaktukų)!
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai vėdinama. Prastai vėdinamoje darbo vietoje tvyrančios dulkės gali kenkti žmogaus sveikatai.
 • Iš statybos vadovybės gaukite leidimą gręžimo darbams. Gręžimo darbai pastatuose ar kituose statiniuose gali daryti įtaką jų statinei sistemai, ypač kai nupjaunama plieninė armatūra arba atraminiai elementai.
 • Dirbant lauke, rekomenduojama mūvėti gumines pirštines ir avėti neslidžią avalynę.
Asmeninė sauga
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašina ir deimantinė gręžimo karūna yra sunkios. Jos gali prispausti kūno dalis. Naudotojas ir netoliese esantys asmenys darbo su prietaisu metu turi užsidėti tinkamus apsauginius akinius, apsauginį šalmą, ausines, mūvėti apsaugines pirštines, avėti apsauginius batus ir užsidėti lengvą respiratorių.

Aprašymas

Prietaiso konstrukciniai ir valdymo elementai

Image alternative
 1. Plovimo / siurbimo galvutė
 2. Vandens srauto indikatorius
 3. Šoninė rankena
 4. Vandens reguliavimo sklendė
 5. Vandens tiekimo žarnos jungtis
 6. Pavaros jungiklis
 7. Pavara
 8. Variklis
 9. Jungiklis
 10. Rankena
 11. Apsaugos nuo vagystės indikatorius (užsakomas papildomai)
 12. Techninės priežiūros indikatorius
 13. Gręžimo galios indikatorius
 14. Anglinių šepetėlių dangtelis
 15. Elektros maitinimo kabelis su apsaugine nuotėkio rele (PRCD)
 16. Firminė duomenų lentelė
 17. Tvirtinimo plokštelė
 18. Srieginiai kamščiai (plovimo / siurbimo galvutės)
 19. Dangtis (plovimo / siurbimo galvutės)
 20. Nusiurbimo žarnos jungtis
 21. Įrankio griebtuvas

Gręžimo stovas

Image alternative
 1. Rankena
 2. Kolona
 3. Vežimėlis
 4. Vežimėlio fiksatorius
 5. Firminė duomenų lentelė
 6. Oro įleidimo vožtuvas
 7. Vakuumo jungtis
 8. Vakuumo sandarinimo tarpiklis
 9. Pagrindo plokštė
 10. Manometras
 11. Niveliavimo indikatorius
 12. Reguliavimo rankena
 13. Niveliavimo varžtai
 14. Gręžimo centro rodyklė
 15. Gylio ribotuvas
 16. Fiksavimo pirštas
 17. Vežimėlio tarpo reguliavimo varžtas
 18. Atraminis varžtas
 19. Kabelio laikiklis

Reikmenys

Image alternative
 1. Kryžiaus formos rankena
 2. Svirtis
 3. Ekscentrikas
 4. Užspaudimo varžtas
 5. Gylio ribotuvas
 6. Vandens rinktuvas
 7. Konduktorinė įvorė
 8. Konduktorinės įvorės adapteris
 9. Sandarinimo tarpiklis
 10. Prietaiso prijungimo vieta
 11. Laikiklis
 12. Vandens rinktuvas
 13. Sandarinimo tarpiklis
 14. „Jack-Screw“ (nustatymo sraigtas)
 15. Važiuoklė

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytasis prietaisas yra iš elektros tinklo maitinama deimantinio koloninio gręžimo mašina. Ji skirta ranka valdomam šlapiajam ir sausajam kiaurymių ir aklinųjų skylių gręžimui, taip pat kiaurymių bei aklinųjų skylių (armuotose) mineralinėse medžiagose šlapiajam gręžimui naudojant stovą.

Aprašytasis prietaisas yra skirtas profesionaliam naudojimui; jį naudoti darbe, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam ir instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas aprašytasis prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
 • Su prietaisu dirbkite tik įjungę jį į elektros tinklą, kurio įtampa ir dažnis atitinka reikšmes, nurodytas prietaiso firminėje duomenų lentelėje.
 • Laikykitės nacionalinių darbų saugos reglamentų.
 • Kad išvengtumėte sužalojimų, naudokite tik originalius Hilti reikmenis ir įrankius.

Gręžimo galios indikatorius

Deimantinio koloninio gręžimo mašinoje yra įrengtas galios indikatorius su šviesos signalu.
Simbolis
Būsena
Reikšmė
Image alternative šviečia oranžine spalva
Spaudimo jėga per maža
šviečia žalia spalva
Spaudimo jėga optimali
šviečia raudona spalva
Spaudimo jėga per didelė

Techninės priežiūros indikatorius

Deimantinio koloninio gręžimo mašinoje yra įrengtas techninės priežiūros indikatorius su šviesos signalu.
Simbolis
Būsena
Reikšmė
Image alternative šviečia raudona spalva
Prietaisas veikia
Angliniai šepetėliai stipriai susidėvėję.
Laikas vykdyti techninės priežiūros darbus. Nuo įsižiebimo momento dar galima kelias valandas dirbti, kol prietaisas automatiškai išsijungs.
Prietaisą laiku pristatykite į Hilti techninės priežiūros centrą.
šviečia raudona spalva
Prietaisas neveikia
Anglinius šepetėlius reikia keisti.
mirksi raudona spalva
Deimantinio koloninio gręžimo mašina perkaito arba joje yra gedimų.
Žr. Pagalba sutrikus veikimui.

Tiekiamas komplektas

Deimantinio koloninio gręžimo mašina, naudojimo instrukcija.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietiniame Hilti techninės priežiūros centre arba tinklalapyje www.hilti.com

Techniniai duomenys

Gaminio savybės

Nominalioji maitinimo įtampa, nominalioji srovė, dažnis ir nominali vartojamoji galia yra nurodyti Jūsų šaliai galiojančioje firminėje duomenų lentelėje.
Prietaisą maitinant iš generatoriaus arba transformatoriaus, šių įrenginių atiduodamoji galia turi būti bent dvigubai didesnė už prietaiso firminėje duomenų lentelėje nurodytą nominalią vartojamąją galią. Generatoriaus arba transformatoriaus darbinės įtampos reikšmė bet kuriuo metu turi būti prietaiso nominalios maitinimo įtampos +5 % ir -15 % ribose.

DD 150-U
Nominalioji srovė
230 V
10,3 A
Nominali vartojamoji galia
2 200 W
Deimantinio koloninio gręžimo mašinos svoris
8,2 kg
Gręžimo stovo svoris su kombinuota pagrindo plokšte ir vežimėliu
13,3 kg
Deimantinio koloninio gręžimo mašinos matmenys (I×P×A)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Gręžimo stovo matmenys (I×P×A)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Leistinas vandentiekio slėgis
≤ 6 bar
Nominalus tuščiosios eigos sukimosi greitis
1 greitis
840 aps./min.
2 greitis
1 640 aps./min.
3 greitis
3 070 aps./min.
Apsaugos klasė
I apsaugos klasė (su apsauginiu įžeminimu)

Idealus žymėjimo atstumas iki gręžimo centro

Pagrindo plokštė su kaiščiais
270 mm
Vakuuminė pagrindo plokštė
290 mm
Kombinuota pagrindo plokštė
290 mm

Nominalioji maitinimo įtampa

Prietaisas gali būti tiekiamas įvairios nominaliosios maitinimo įtampos. Savo prietaiso nominalios įtampos ir nominalios vartojamosios galios reikšmes rasite firminėje duomenų lentelėje.
Nominalioji maitinimo įtampa
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Nominalioji srovė
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Elektros tinklo dažnis
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Ilginimo kabelio naudojimas

Naudokite tik atitinkamai darbo zonai pritaikytą, reikiamo skersmens ilginimo laidą.
Rekomenduojami mažiausi skersmenys ir maksimalūs kabelio ilgiai:
Laido skerspjūvio plotas →
↓ Elektros tinklo įtampa
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
nerekomenduojama
nerekomenduojama
25 m
nerekomenduojama
110 V
nerekomenduojama
15 m
nerekomenduojama
30 m
127 V
nerekomenduojama
20 m
nerekomenduojama
35 m
220 V
35 m
65 m
nerekomenduojama
105 m
230 V
40 m
70 m
nerekomenduojama
110 m
240 V
40 m
70 m
nerekomenduojama
110 m

Gręžimo karūnos skersmuo

Gręžiant lubas šlapiuoju būdu, privaloma naudoti vandens surinkimo sistemą kartu su šlapių atliekų siurbliu.

1 greitis
2 greitis
3 greitis
Ø gręžimo karūnos (naudojant stovą, šlapiasis gręžimas)
Su vandens surinkimo sistema
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Be vandens surinkimo sistemos
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø gręžimo karūnos (rankinis valdymas, šlapiasis gręžimas)
Be vandens surinkimo sistemos
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø gręžimo karūnos (rankinis valdymas, sausasis gręžimas, HDMU)
Su dulkių nusiurbimo įrenginiu
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø gręžimo karūnos (rankinis valdymas, sausasis gręžimas, PCM)
Su dulkių nusiurbimo įrenginiu
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Naudojimas esant skirtingai komplektacijai

Rankinis /
naudojant stovą
Papildomos sistemos
Gręžimo karūnos skersmuo
Gręžimo kryptis
rankinis / sausasis gręžimas
Su dulkių nusiurbimo įrenginiu
37 mm … 162 mm
Visos kryptys
rankinis / šlapiasis gręžimas
Be vandens surinkimo sistemos
8 mm … 132 mm
Negalima aukštyn
rankinis / šlapiasis gręžimas
Su vandens surinkimo sistema
8 mm … 62 mm
Visos kryptys
naudojant stovą / šlapiasis gręžimas
Be vandens surinkimo sistemos
12 mm … 162 mm
Negalima aukštyn
naudojant stovą / šlapiasis gręžimas
Su vandens surinkimo sistema
12 mm … 162 mm
Visos kryptys

Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės pagal EN 62841

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos elektriniams įrankiams palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti.
Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sritimis. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamaisiais įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį.
Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę.
Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos elektrinio įrankio ir keičiamųjų įrankių techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės

Valdymas ranka
Naudojant stovą
Garso stiprumo lygis (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Garso stiprumo lygio paklaida (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Garso slėgio lygio paklaida (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Suminės vibracijų reikšmės

Valdymas ranka
Naudojant stovą
Betono gręžimas (šlapiasis) (ah, DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Paklaida (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Silikatinių plytų gręžimas (HDMU, sausasis) (ah, DD)
6,5 m/s²
·/·
Paklaida (K)
6,5 m/s²
·/·
Silikatinių plytų gręžimas (PCM, sausasis) (ah, DD)
14,5 m/s²
·/·
Paklaida (K)
4,5 m/s²
·/·

Paruošimas darbui

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus! Nepakankamai pritvirtintas gręžimo stovas gali suktis arba nugriūti.
 • Prieš naudodami deimantinį gręžtuvą, jo gręžimo stovą prie apdirbamojo paviršiaus pritvirtinkite kaiščiais arba vakuumine pagrindo plokšte.
 • Naudokite tik tokius kaiščius, kurie tinka esamam apdirbamajam paviršiui, ir laikykitės kaiščių gamintojo pateiktų montavimo nurodymų.
 • Vakuuminę pagrindo plokštę gręžimo stovui tvirtinti naudokite tik tada, kai esamas apdirbamasis paviršius tokiam vakuuminiam tvirtinimui tinka.

Gręžimo stovo tvirtinimas kaiščiu

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo kaiščio naudojimo! Prietaisas gali atitrūkti ir pridaryti žalos.
 • Naudokite esamam pagrindui tinkamus kaiščius ir laikykitės kaiščių gamintojo pateiktų montavimo nurodymų.
Hilti metaliniai skečiamieji kaiščiai M12 ir M16 paprastai tinka deimantinio gręžimo įrangai tvirtinti nesutrūkinėjusio betono. Tačiau, susidarius tam tikroms aplinkybėms, gali prireikti alternatyvaus tvirtinimo priemonių. Kilus klausimų dėl patikimo tvirtinimo, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Image alternative
 1. Įstatykite atitinkamam tvirtinimo paviršiui tinkantį kaištį. Pagal naudojamą pagrindo plokštę pasirinkite atstumą.
  Techniniai duomenys
  Pagrindo plokštė su kaiščiais
  270 mm
  Kombinuota pagrindo plokštė
  290 mm
 2. Į šį kaištį įsukite tvirtinimo smeigę.
 3. Ant šios smeigės uždėkite deimantinio koloninio gręžimo mašinos pagrindo plokštę ir ją išlyginkite.
 4. Ant smeigės užsukite tvirtinimo veržlę, tačiau jos nepriveržkite.
 5. Pagrindo plokštę išlyginkite niveliavimo varžtais. Užtikrinkite, kad niveliavimo varžtai tvirtai remtųsi į pagrindą.
 6. Ant tvirtinimo smeigės užsuktą tvirtinimo veržlę stipriai priveržkite tinkamu veržliniu raktu.
 7. Įsitikinkite, kad deimantinio koloninio gręžimo mašina yra patikimai pritvirtinta.

Gręžimo stovo tvirtinimas vakuuminiu būdu

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl slėgio kontrolės nebuvimo !
 • Prieš gręžimą ir jo metu būtina užtikrinti, kad manometro rodyklė būtų žaliojoje zonoje.
Naudodami gręžimo stovą su kaiščiais tvirtinama pagrindo plokšte, ją tvirtai ir plokščiai sujunkite su vakuumine pagrindo plokšte. Ant vakuuminės pagrindo plokštės varžtais prisukite pagrindo plokštę su kaiščiais. Užtikrinkite, kad pasirinktoji gręžimo karūna nesugadintų vakuuminės pagrindo plokštės.
Vykdydami horizontalųjį gręžimą, deimantinio koloninio gręžimo mašiną apsaugokite papildomai (pvz., kaiščiu pritvirtinta grandine).
Prieš nustatydami gręžimo stovo padėtį, palikite pakankamai vietos montavimui ir valdymui.
Image alternative
 1. Visus niveliavimo varžtus pasukite taip, kad jie per maždaug 5 mm išsikištų žemyn iš pagrindo plokštės.
 2. Vakuuminės pagrindo plokštės vakuumo jungtį sujunkite su vakuuminiu siurbliu.
 3. Nustatykite gręžiamos skylės centrą. Nuo gręžiamos skylės centro nubrėžkite liniją kryptimi, kur bus statomas prietaisas.
 4. Ant linijos, nurodytu atstumu nuo gręžiamos skylės centro pažymėkite tašką.
  Techniniai duomenys
  Kombinuota pagrindo plokštė
  290 mm
  Vakuuminė pagrindo plokštė
  290 mm
 5. Įjunkite vakuuminį siurblį, paskui paspauskite ir laikykite oro įleidimo vožtuvą.
 6. Pagrindo plokštę išlyginkite taip, kad jos žymos sutaptų su linija.
 7. Kai deimantinio koloninio gręžimo mašinos padėtis bus nustatyta, atleiskite oro įleidimo vožtuvą ir paspauskite jį pagrindo plokštės link.
 8. Pagrindo plokštę išlyginkite niveliavimo varžtais.
 9. Įsitikinkite, kad deimantinio koloninio gręžimo mašina yra patikimai pritvirtinta.

Gręžimo stovo tvirtinimas nustatymo sraigtu („Jack-Screw“ )

 1. Nustatymo sraigtą pritvirtinkite viršutiniame kolonos gale.
 2. Gręžimo stovą nustatykite į reikiamą padėtį ant apdirbamojo paviršiaus.
 3. Pagrindo plokštę išlyginkite 4 niveliavimo varžtais.
 4. Gręžimo stovą priveržkite nustatymo sraigtu („Jack-Screw“ ) ir jį apsaugokite nuo atsisukimo.
 5. Įsitikinkite, kad deimantinio koloninio gręžimo mašina yra patikimai pritvirtinta.

Sukimo rankenos montavimas

Image alternative
Sukimo rankeną prie gręžimo stovo galima montuoti iš abiejų pusių.
 • Sukimo rankeną užmaukite ant ašies.
 • Sukimo rankeną užfiksuokite.

Šoninės rankenos montavimas

Image alternative
 1. Sukdami atlaisvinkite arba užfiksuokite rankeną.
 2. Įsitikinkite, kad šoninė rankena tinkamai sumontuota ir tvarkingai pritvirtinta.

Šoninės rankenos nustatymas

Image alternative
 1. Atlaisvinkite šoninę rankeną, sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę.
 2. Nustatykite šoninės rankenos padėtį.
 3. Užfiksuokite šoninę rankeną, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.
 4. Įsitikinkite, kad šoninė rankena yra stipriai priveržta.

Gylio ribotuvo nustatymas (darbo su stovu režime)

 1. Nustatykite gylio ribotuvą.
 2. Gylio ribotuvą užfiksuokite užspaudimo varžtu.

Deimantinio koloninio gręžimo mašinos tvirtinimas prie gręžimo stovo

Image alternative
 1. Sukimo rankeną sukite prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite fiksavimo pirštą.
 2. Pakabinkite tvirtinimo plokštelę ant gręžimo stove esančio kablio.
 3. Įstumkite fiksavimo pirštą ir jį stipriai priveržkite sukimo rankena (sukti pagal laikrodžio rodyklę).
 4. Į rankeną įdėkite jungiklio fiksatorių.
  Jungiklio fiksatoriumi galima laikyti jungiklį nuolat įjungtą.
 5. Uždarykite šoninėje rankenoje esantį vandens vožtuvą.
 6. Prijunkite prietaisą prie vandentiekio.

Deimantinio koloninio gręžimo mašinos atskyrimas nuo gręžimo stovo

 1. Vežimėlio fiksatoriumi vežimėlį užfiksuokite ant kolonos.
 2. Uždarykite šoninėje rankenoje esantį vandens vožtuvą.
 3. Atjunkite prietaisą nuo vandentiekio.
 4. Iš rankenos išimkite jungiklio fiksatorių.
 5. Sukimo rankena atlaisvinkite fiksavimo pirštą (sukti prieš laikrodžio rodyklę).
 6. Fiksavimo pirštą ištraukite iš plyšio.
 7. Prietaisą nuimkite nuo gręžimo stovo.

Prietaiso su apsauga nuo vagystės TPS atblokavimas

 1. Deimantinio koloninio gręžimo mašinos maitinimo kabelio kištuką įkiškite į elektros lizdą.
 2. Spauskite apsauginės nuotėkio relės PRCD mygtuką „Reset“ arba mygtuką „I“.
  • Įjungus pradeda mirksėti geltona apsaugos nuo vagystės lemputė.
 3. Aktyvavimo raktą uždėkite tiesiai ant spynelės simbolio.
  • Geltona apsaugos nuo vagystės lemputė gęsta ir prietaisas yra atblokuotas.
  Nutrūkus srovės tiekimui, prietaiso funkcinė parengtis išlieka dar maždaug 20 minučių. Kai maitinimo pertrūkis ilgesnis, apsaugą nuo vagystės aktyvavimo raktu reikia deaktyvinti iš naujo.

Tarpo tarp kolonos ir vežimėlio nustatymas

 1. Nustatymo varžtus vidiniu šešiabriauniu raktu stipriai priveržkite ranka.
  Techniniai duomenys
  Priveržimo momentas
  5 Nm
 2. Nustatymo varžtus vėl atsukite per 1/4 apsisukimo.
 3. Vežimėlis yra nustatytas tinkamai, jeigu be deimantinės gręžimo karūnos jis lieka savo padėtyje, o uždėjus karūną – slenka žemyn.

Gręžimo kampo keitimas lenkiant gręžimo stovą ant kombinuotos pagrindo plokštės

ATSARGIAI
Šarnyrinių sujungimų vietose yra pavojus prispausti pirštus !
 • Mūvėkite apsaugines pirštines.
Image alternative
 1. Gręžimo stovo apačioje atlaisvinkite reguliavimo rankeną, kol atsilaisvins išdrožų spraustukai.
 2. Koloną palenkite į norimą padėtį.
 3. Sukite reguliavimo rankeną, kol išdrožos spraustukai visiškai užsifiksuos, kartu vėl užfiksuodami koloną.

Nusiurbimo įtaiso prijungimas

Image alternative
 1. Nuimkite plovimo / siurbimo galvutės dangtelį.
 2. Į siurbimo žarnos jungtį įstatykite siurbimo žarną.
 3. Uždarykite šoninėje rankenoje esantį vandens vožtuvą.

Vandens tiekimo sistemos instaliavimas

DĖMESIO
Netinkamas naudojimas kelia grėsmę! Netinkamai naudojant, gali būti sugadinta žarna.
 • Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos žarnos, ir kontroliuokite, kad nebūtų viršijamas didžiausias leistinas vandentiekio slėgis (6 bar).
 • Atkreipkite dėmesį, kad žarna nesusiliestų su besisukančiomis prietaiso dalimis.
 • Atkreipkite dėmesį, kad žarna nebūtų pažeista vykdant vežimėlio pastūmą.
 • Maksimali vandens temperatūra: 40 °C.
 • Patikrinkite prijungtos vandens tiekimo sistemos sandarumą.
Siekiant išvengti sistemos komponentų pažeidimų, būtina naudoti tik šviežią vandenį arba vandenį be teršalų dalelių.
Image alternative
 1. Uždarykite plovimo / siurbimo galvutės dangtelį.
 2. Uždarykite ant deimantinio koloninio gręžimo mašinos esančią vandens reguliavimo sklendę.
 3. Prijunkite vandens tiekimo žarną (žarnos jungtis).

Vandens surinkimo sistemos montavimas (reikmuo)

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Sugedus nusiurbimo įrenginiui, vanduo gali tekėti per variklį ir dangtį!
 • Jeigu nebeveikia nusiurbimo įrenginys, nedelsdami nutraukite darbą.
Deimantinio koloninio gręžimo mašina turi stovėti 90° kampu į lubas. Vandens surinkimo sistemos sandarinimo tarpiklis turi būti parinktas pagal deimantinės gręžimo karūnos skersmenį.
Naudojant vandens surinkimo sistemą, vandenį galite nuvesti tikslingai ir taip išvengti didelio aplinkos teršimo. Geriausias rezultatas pasiekiamas kartu naudojant ir šlapių atliekų siurblį.
Image alternative
 1. Atlaisvinkite varžtą priekinėje gręžimo stovo kolonos pusėje.
 2. Vandens rinktuvo laikiklį įstumkite į jam numatytą vietą.
 3. Varžtą įsukite ir tvirtai priveržkite.
 4. Tarp abejų paslankių laikiklio pečių įstatykite vandens rinktuvą.
 5. Vandens rinktuvą dviem laikiklio varžtais prisukite prie pagrindo.
 6. Prie vandens rinktuvo prijunkite šlapių atliekų siurblį arba žarną, per kurią galėtų nutekėti vanduo.

Naudojimas

Deimantinės gręžimo karūnos su įrankio griebtuvu BI+ montavimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus keičiant įrankius! Naudojamas įrankis įkaista. Briaunos gali būti aštrios.
 • Keisdami įrankį, visada mūvėkite apsaugines pirštines.
Deimantinės gręžimo karūnos turi būti keičiamos, kai stipriai sumažėja jų pjovimo geba arba atitinkamai gręžimo našumas. Paprastai taip atsitinka, kai deimantiniai segmentai nusidėvi iki tam tikro aukščio.
Image alternative
 1. Vežimėlio fiksatoriumi vežimėlį užfiksuokite ant kolonos. Įsitikinkite, kad jis pritvirtintas patikimai.
 2. Įrankio griebtuvą atidarykite sukdami „Atidarytos apkabos“ simbolio kryptimi.
 3. Deimantinę gręžimo karūną iš apačios užmaukite ant deimantinio koloninio gręžimo mašinos įrankio griebtuvo krumplinio elemento ir sukite, kol užsifiksuos.
 4. Įrankio griebtuvą uždarykite sukdami „Uždarytos apkabos“ simbolio kryptimi.
 5. Patikrinkite, ar deimantinė gręžimo karūna įrankio griebtuve laikosi tvirtai.

Deimantinės gręžimo karūnos montavimas, naudojant alternatyvų įrankio griebtuvą

 1. Tinkamu veržliniu raktu užfiksuokite prietaiso veleną.
 2. Tinkamu veržliniu raktu priveržkite gręžimo karūną.

Deimantinės gręžimo karūnos išmontavimas naudojant įrankio griebtuvą BI+

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus keičiant įrankius! Naudojamas įrankis įkaista. Briaunos gali būti aštrios.
 • Keisdami įrankį, visada mūvėkite apsaugines pirštines.
 1. Vežimėlio fiksatoriumi vežimėlį užfiksuokite ant kolonos. Įsitikinkite, kad jis pritvirtintas patikimai.
 2. Įrankio griebtuvą atidarykite sukdami „Atidarytos apkabos“ simbolio kryptimi.
 3. Patraukite įrankio griebtuvo valdymo įvorę rodyklės kryptimi prietaiso link. Taip gręžimo karūna atblokuojama.
 4. Deimantinę gręžimo karūną išimkite.

Deimantinės gręžimo karūnos išmontavimas, naudojant alternatyvų įrankio griebtuvą

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus keičiant įrankius! Naudojamas įrankis įkaista. Briaunos gali būti aštrios.
 • Keisdami įrankį, visada mūvėkite apsaugines pirštines.
 1. Tinkamu veržliniu raktu užfiksuokite prietaiso veleną.
 2. Naudodami tinkamą veržlinį raktą, nuimkite gręžimo karūną.

Sukimosi greičio pasirinkimas

ATSARGIAI
Dėvėjimosi pavojus Yra pavojus sugadinti pavarą
 • Nejungti darbo metu. Palaukite, kol velenas visiškai sustos.
Image alternative
 • Jungiklį sukite į rekomenduojamą padėtį, kartu ranka sukdami gręžimo karūną.

Apsauginė nuotėkio relė PRCD

Deimantinio koloninio gręžimo mašinoms be PRCD turi būti naudojamas skiriamasis transformatorius.
 1. Deimantinio koloninio gręžimo mašinos elektros maitinimo kabelio kištuką junkite į elektros lizdą su įžeminimo grandine.
 2. Spauskite apsauginės nuotėkio relės PRCD mygtuką „I“ arba mygtuką „RESET“.
  • Įsižiebia indikatorius.
 3. Spauskite apsauginės nuotėkio relės PRCD mygtuką „0“ arba mygtuką „TEST“.
  • Indikatorius gęsta.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl elektros smūgio! Jeigu apsauginės nuotėkio relės indikatorius, spaudžiant mygtuką 0 arba TEST , negęsta, deimantinio koloninio gręžimo mašiną toliau eksploatuoti draudžiama!
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
 1. Spauskite apsauginės nuotėkio relės PRCD mygtuką „I“ arba mygtuką „RESET“.
  • Įsižiebia indikatorius.

Sausasis rankinis gręžimas

Gręžimo karūnoje susikaupęs didelis dulkių kiekis gali sukelti disbalansą.
 • Iš gręžimo karūnos pašalinkite dulkes.

Sausasis gręžimas su dulkių nusiurbimu

Gręžimo karūnoje susikaupęs didelis dulkių kiekis gali sukelti disbalansą.
 • Siekiant išvengti elektrostatinių efektų, naudokite antistatinį dulkių siurblį.

Dviejų dalių centravimo įtaiso naudojimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo naudojimo! Nuo centravimo įtaiso gali atsiskirti dalys, jei ji nespaudžiama prie pagrindo.
 • Naudodami dviejų dalių centravimo įtaisą, neeksploatuokite deimantinio koloninio gręžimo mašinos tuščiąja eiga, jei nėra gero kontakto su pagrindu.
Centravimo įtaisas parenkamas pagal deimantinės gręžimo karūnos skersmenį.
 1. Centravimo įtaisą iš priekio įstatykite į deimantinę gręžimo karūną.
 2. Pradėję gręžti, kol gręžimo karūna susicentruos, ją spauskite nežymiai. Paskui spaudimą didinkite. Atlikite 3–5 mm gylio kreipiantįjį pjūvį.
 3. Sustabdykite prietaisą atleisdami jungiklį. Palaukite, kol gręžimo karūna visiškai sustos.
 4. Centravimo įtaisą išimkite iš gręžimo karūnos.
 5. Gręžimo karūną įstatykite į kreipiantįjį pjūvį, paspauskite jungiklį ir tęskite gręžimą.

Dulkių siurblio su elektros tinklo lizdu elektriniams įrankiams naudojimas

Gręžimo karūnas su prapjovomis naudokite tik tada, kai gręžiate be dulkių nusiurbimo.
 1. Šoninę rankeną nustatykite į norimą padėtį ir užfiksuokite.
 2. Galimi priedai: sumontuokite ir naudokite dviejų dalių centravimo įtaisą.
 3. Deimantinio deimantinio koloninio gręžimo mašinos maitinimo kabelio kištuką įjunkite į dulkių siurblio elektros lizdą.
 4. Dulkių siurblio maitinimo kabelio kištuką įjunkite į elektros lizdą.
 5. Jeigu prijungtas: paspauskite PRCD jungiklį „Reset“ arba mygtuką „I“.
 6. Deimantinio koloninio gręžimo mašiną nustatykite į gręžiamos skylės centrą.
 7. Spauskite deimantinio koloninio gręžimo mašinos jungiklį.
  Dulkių siurblys įsijungs kiek vėliau nei elektrinis įrankis. Elektrinį įrankį išjungus, dulkių siurblys išsijungs kiek vėliau.

Dulkių siurblio be elektros tinklo lizdo elektriniams įrankiams naudojimas

Gręžimo karūnas su prapjovomis naudokite tik tada, kai gręžiate be dulkių nusiurbimo.
 1. Šoninę rankeną nustatykite į norimą padėtį ir užfiksuokite.
 2. Galimi priedai: sumontuokite ir naudokite dviejų dalių centravimo įtaisą.
 3. Dulkių siurblio maitinimo kabelio kištuką įjunkite į elektros lizdą.
 4. Jeigu prijungtas: paspauskite PRCD jungiklį „Reset“ arba mygtuką „I“.
 5. Deimantinio koloninio gręžimo mašiną nustatykite į gręžiamos skylės centrą.
 6. Spauskite deimantinio koloninio gręžimo mašinos jungiklį.
 7. Leiskite dulkių siurbliui veikti porą sekundžių ilgiau nei prietaisas, kad jis išsiurbtų medžiagos likučius.

Darbas be dulkių nusiurbimo

Gręžimo karūnas su prapjovomis naudokite tik tada, kai gręžiate be dulkių nusiurbimo.
 1. Šoninę rankeną nustatykite į norimą padėtį ir užfiksuokite.
 2. Galimi priedai: Sumontuokite ir naudokite dviejų dalių centravimo įtaisą.
 3. Maitinimo kabelio kištuką įjunkite į elektros lizdą ir paspauskite PRCD jungiklį „Reset“ arba mygtuką „I“.
 4. Deimantinio koloninio gręžimo mašiną nustatykite į gręžiamos skylės centrą.
 5. Spauskite deimantinio koloninio gręžimo mašinos jungiklį.

Rankinis šlapiasis gręžimas be vandens surinkimo sistemos

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Sugedus nusiurbimo įrenginiui, vanduo gali tekėti per variklį ir dangtį!
 • Jeigu nebeveikia nusiurbimo įrenginys, nedelsdami nutraukite darbą.
 1. Šoninę rankeną nustatykite į norimą padėtį ir užfiksuokite.
 2. Galimi priedai: sumontuokite ir naudokite dviejų dalių centravimo įtaisą.
 3. Maitinimo kabelio kištuką įjunkite į elektros lizdą ir paspauskite PRCD jungiklį „Reset“ arba mygtuką „I“.
 4. Deimantinio koloninio gręžimo mašiną nustatykite į gręžiamos skylės centrą.
 5. Lėtai atsukite vandens reguliavimo sklendę, kol tekės norimas vandens srautas. Vandens kiekį galite kontroliuoti pagal šoninėje rankenoje esantį indikatorių.
 6. Spauskite deimantinio koloninio gręžimo mašinos jungiklį.

Rankinis šlapiasis gręžimas su vandens surinkimo sistema

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Sugedus nusiurbimo įrenginiui, vanduo gali tekėti per variklį ir dangtį!
 • Jeigu nebeveikia nusiurbimo įrenginys, nedelsdami nutraukite darbą.
Šlapių atliekų siurblio elektros tinklo lizdą naudoti draudžiama.
 1. Jeigu naudojate nusiurbimo įrenginį: paleiskite šlapių atliekų siurblį ir atidarykite vandens tiekimo liniją.
 2. Šoninę rankeną nustatykite į norimą padėtį ir užfiksuokite.
 3. Galimi priedai: sumontuokite ir naudokite dviejų dalių centravimo įtaisą.
 4. Maitinimo kabelio kištuką įjunkite į elektros lizdą ir paspauskite PRCD jungiklį „Reset“ arba mygtuką „I“.
 5. Deimantinio koloninio gręžimo mašiną nustatykite į gręžiamos skylės centrą.
 6. Lėtai atsukite vandens reguliavimo sklendę, kol tekės norimas vandens srautas. Vandens kiekį galite kontroliuoti pagal šoninėje rankenoje esantį indikatorių.
 7. Spauskite deimantinio koloninio gręžimo mašinos jungiklį.

Šlapiasis gręžimas naudojant gręžimo stovą

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Sugedus nusiurbimo įrenginiui, vanduo gali tekėti per variklį ir dangtį!
 • Jeigu nebeveikia nusiurbimo įrenginys, nedelsdami nutraukite darbą.
Gręžiant skyles aukštyn, privaloma naudoti šlapių atliekų siurblį kartu su vandens surinkimo sistema!
Image alternative
 1. Lėtai atsukite vandens reguliavimo sklendę, kol tekės norimas vandens srautas.
 2. Naudodami nuolatinio veikimo režimo fiksatorių, įjunkite prietaiso nuolatinio veikimo režimą.
 3. Atidarykite vežimėlio fiksatorių.
 4. Sukdami sukimo rankeną, nuleiskite deimantinę gręžimo karūną iki pat apdirbamojo paviršiaus.
 5. Pradėję gręžti, kol gręžimo karūna susicentruos, ją spauskite nežymiai. Paskui spaudimą didinkite.
 6. Spaudimo jėgą reguliuokite pagal gręžimo galios indikatorių.

Rota-Rail (kolonos suktuvo) naudojimas

„Rota-Rail“ (kolonos suktuvas) leidžia greitai ir paprastai pasiekti gręžiamą skylę arba kerną, iš dalies arba visiškai neišmontavus sistemos.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo naudojimo! Gręžimo stovas gali būti pažeista, arba gali lūžti.
 • „Rota-Rail“ (kolonos suktuvo) niekada nenaudokite kaip kolonos ilginimo elemento.
 1. Vežimėlio fiksatoriumi vežimėlį užfiksuokite ant kolonos. Įsitikinkite, kad jis pritvirtintas patikimai.
 2. Nuo kolonos užpakalinės dalies nuimkite atraminį varžtą.
 3. Rota-Rail (kolonos suktuvą) pritvirtinkite taip, kad krumpliastiebiai būtų nukreipti ta pačia kryptimi.
 4. Priveržkite Rota-Rail (kolonos suktuvo) varžtą.
 5. Atlaisvinkite vežimėlio fiksatorių ir nustumkite vežimėlį ant „Rota-Rail“ (kolonos suktuvo).
 6. Atsukite „Rota-Rail“ (kolonos suktuvo) tvirtinimo varžtus ir sukite prietaisą su „Rota-Rail“ (kolonos suktuvu) į kairę arba į dešinę. Taip galima pasiekti gręžiamą skylę.
 7. Pašalinkite kerną arba pakeiskite gręžimo karūną.
 8. Prietaisą „Rota-Rail“ (kolonos suktuvu) atsukite į pradinę padėtį ir priveržkite „Rota-Rail“ (kolonos suktuvu) tvirtinimo varžtus. Vėl nustumkite prietaisą ant stovo kolonos, kad galėtumėte tęsti gręžimą.
 9. Išmontavę „Rota-Rail“ (kolonos suktuvą), ant kolonos užpakalinės dalies vėl pritvirtinkite atraminį varžtą.

Darbiniai veiksmai įstrigus gręžimo karūnai

Įstrigimo atveju pirmiausia suveikia slydimo mova. Paskui elektroninė sistema išjungia variklį ir be naudotojo įsikišimo automatiškai du kartus vėl įjungia. Jeigu įstrigusio įrankio tai neišlaisvina, elektroninė sistema išjungia variklį 90-čiai sekundžių. Įstrigusį įrankį galite išlaisvinti ir rankiniu būdu, imdamiesi tokių priemonių:

Gręžimo karūnos išlaisvinimas sukimo rankena

 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Gręžimo karūną iš apdirbamosios medžiagos išlaisvinkite, naudodami sukimo rankeną.
 3. Maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą.
 4. Tęskite gręžimo procesą.

Gręžimo karūnos išlaisvinimas veržliniu raktu

 1. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.
 2. Ant deimantinės gręžimo karūnos koto uždėkite tinkamo dydžio veržlinį raktą ir sukdami ją išlaisvinkite.
 3. Maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą.
 4. Tęskite gręžimo procesą.

Priežiūra, einamasis remontas, transportavimas ir sandėliavimas

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Anglinių šepetėlių keitimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl elektros smūgio !
 • Prietaisą techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam ir instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti specialiai instruktuotas apie galimus pavojus.
 1. Atidarykite anglinių šepetėlių dangtelius kairėje ir dešinėje variklio pusėse.
 2. Atkreipkite dėmesį, kaip įmontuoti angliniai šepetėliai ir kaip pakloti jų lankstūs laidai. Susidėvėjusius anglinius šepetėlius išimkite iš deimantinio koloninio gręžimo mašinos.
 3. Naujus anglinius šepetėlius įdėkite lygiai taip pat, kaip buvo įdėti senieji šepetėliai.
  Įdėdami stebėkite, kad nepažeistumėte lanksčių signalinių laidų izoliacijos.
 4. Prisukite anglinių šepetėlių dangtelius kairėje ir dešinėje variklio pusėse.
 5. Leiskite angliniams šepetėliams įsidirbti (prisitrinti), mašinai nepertraukiamai veikiant tuščiąja eiga ne trumpiau kaip 1 minutę.
  Pakeitus anglinius šepetėlius, signalinė lemputė gęsta po maždaug 1 eksploatavimo minutės.

Transportavimas ir sandėliavimas

DĖMESIO
Grėsmę kelia žema temperatūra! Prasiskverbęs vanduo gali prietaisą pažeisti ir padidinti elektros smūgio pavojų.
 • Esant temperatūrai, žemesnei už užšalimo temperatūrą, kontroliuokite, kad prietaise neliktų vandens.
 • Prieš sandėliuodami deimantinio koloninio gręžimo mašiną, atsukite vandens reguliavimo sklendę.

Pagalba sutrikus veikimui

Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Deimantinio koloninio gręžimo mašina neparengta veikti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Techninės priežiūros indikatorius nieko nerodo.
Neįjungta PRCD (apsauginė nuotėkio relė).
 • Patikrinkite PRCD veikimą ir ją įjunkite.
Nutrūko elektros maitinimas.
 • Prijunkite kitą elektrinį prietaisą ir patikrinkite jo veikimą.
 • Patikrinkite kištukines jungtis, elektros maitinimo kabelį, elektros maitinimo grandinę ir elektros tinklo saugiklį.
Variklyje yra vandens.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną pastatykite šiltoje sausoje vietoje ir leiskite visiškai išdžiūti.
Image alternative
Techninės priežiūros indikatorius šviečia.
Susidėvėję angliniai šepetėliai.
Image alternative
Techninės priežiūros indikatorius mirksi.
Perkaitęs variklis.
 • Palaukite kelias minutes, kol variklis atvės, arba, norėdami vėsimo procesą pagreitinti, leiskite deimantinio koloninio gręžimo mašinai suktis tuščiosios eigos greičiu. Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.
Perkrova.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną išjunkite ir vėl įjunkite.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną stumkite tiesiai ir / arba mažinkite spaudimo jėgą.
Image alternative
Mirksi apsaugos nuo vagystės indikatorius.
Deimantinio koloninio gręžimo mašina neatblokuota (mašinai su papildomai užsakoma apsauga nuo vagystės).
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną atblokuokite aktyvavimo raktu.

Deimantinio koloninio gręžimo mašina parengta veikti

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Image alternative
Techninės priežiūros indikatorius šviečia.
Angliniai šepetėliai beveik pasiekė nusidėvėjimo ribą. Iki deimantinio koloninio gręžimo mašinos automatinio išjungimo liko dar kelios valandos.
 • Artimiausiu metu anglinius šepetėlius pakeiskite.
Pakeisti angliniai šepetėliai turi įsidirbti (prisitrinti).
 • Leiskite angliniams šepetėliams įsidirbti (prisitrinti), mašinai nepertraukiamai veikiant tuščiąja eiga ne trumpiau kaip 1 minutę.
Deimantinio koloninio gręžimo mašina nepasiekia visos galios.
Elektros tinklo sutrikimas – per maža elektros tinklo įtampa.
 • Patikrinkite, ar trikdžių nesukelia kiti vartotojai, prijungti prie elektros tinklo arba, jeigu yra, generatoriaus.
 • Patikrinkite naudojamo ilginimo kabelio ilgį.
Deimantinė gręžimo karūna nesisuka.
Neužfiksuotas pavaros jungiklis.
 • Pavaros jungiklį spauskite tol, kol užsifiksuos.
Deimantinė gręžimo karūna įstrigo gręžiamoje medžiagoje.
 • Deimantinio koloninio gręžimo mašiną stumkite tiesiai.
 • Deimantinę gręžimo karūną atlaisvinkite veržliniu raktu: Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Ant deimantinės gręžimo karūnos koto uždėkite tinkamo dydžio veržlinį raktą ir sukdami ją išlaisvinkite.
 • Gręžimas naudojant stovą: Sukimo rankena kilnodami vežimėlį aukštyn ir žemyn, pabandykite deimantinę gręžimo karūną išlaisvinti.
Gręžimo greitis mažėja.
Pasiektas maksimalus gręžimo gylis.
 • Išimkite kerną ir naudokite gręžimo karūnos ilgintuvą.
Kernas stringa deimantinėje gręžimo karūnoje.
 • Išimkite kerną.
Įrankio charakteristikos netinka šiai apdirbamajai medžiagai.
 • Pasirinkite deimantinę gręžimo karūną su labiau tinkančiomis charakteristikomis.
Gręžimo šlame daug plieno (atpažįstama iš skaidraus vandens ir metalo drožlių).
 • Pasirinkite deimantinę gręžimo karūną su labiau tinkančiomis charakteristikomis.
Deimantinės gręžimo karūnos defektas.
 • Patikrinkite, ar deimantinė gręžimo karūna nepažeista ir, jei reikia, pakeiskite.
Pasirinktas netinkamas greitis.
 • Pasirinkite tinkamą greitį.
Per maža spaudimo jėga.
 • Padidinkite spaudimo jėgą.
Per maža prietaiso galia.
 • Pasirinkite sekantį mažesnį greitį.
Nusipoliravo deimantinės gręžimo karūnos briaunos.
 • Naudodami galandimo plokštę, deimantinę gręžimo karūną pagaląskite.
Per didelis vandens kiekis.
 • Vandens reguliavimo sklende sumažinkite paduodamo vandens kiekį.
Per mažas vandens kiekis.
 • Patikrinkite vandens padavimą į deimantinę gręžimo karūną arba vandens reguliavimo sklende padidinkite vandens kiekį.
Uždarytas vežimėlio fiksatorius.
 • Atlaisvinkite vežimėlio fiksatorių.
Dulkės mažina gręžimo našumą.
 • Naudokite tinkamą dulkių nusiurbimo įtaisą.
Sukimo rankeną galima sukti be jokio pasipriešinimo.
Nupjautas apsauginis kaištis.
 • Nupjaunamąjį kaištį pakeiskite.
Deimantinės gręžimo karūnos negalima įdėti į įrankio griebtuvą.
Kotas arba įrankio griebtuvas nešvarus arba pažeistas.
 • Kotą arba įrankio griebtuvą nuvalykite ir patepkite tirštuoju tepalu arba abu pakeiskite.
Ant plovimo galvutės ar reduktoriaus korpuso atsirado vandens.
Per didelis vandens slėgis.
 • Sumažinkite vandens slėgį.
Dirbant iš įrankio griebtuvo teka vanduo.
Deimantinė gręžimo karūna nepakankamai įtvirtinta įrankio griebtuve.
 • Deimantinę gręžimo karūną tvirtai priveržkite.
 • Deimantinę gręžimo karūną išimkite. Deimantinę gręžimo karūną pasukite maždaug 90° kampu apie jos ašį. Deimantinę gręžimo karūną vėl sumontuokite.
Kotas arba įrankio griebtuvas nešvarus.
 • Kotą arba įrankio griebtuvą nuvalykite ir patepkite tirštuoju tepalu.
Įrankio griebtuvo arba koto sandarinimo tarpiklio defektas.
 • Sandarinimo tarpiklį patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.
Nėra vandens srauto.
Užsikimšo filtras arba vandens srauto indikatorius.
 • Filtrą arba vandens srauto indikatorių išimkite ir praskalaukite.
Per didelis gręžimo sistemos laisvumas.
Deimantinė gręžimo karūna nepakankamai įtvirtinta įrankio griebtuve.
 • Deimantinę gręžimo karūną tvirtai priveržkite.
 • Deimantinę gręžimo karūną išimkite. Deimantinę gręžimo karūną pasukite maždaug 90° kampu apie jos ašį. Deimantinę gręžimo karūną vėl sumontuokite.
Koto arba įrankio griebtuvo defektas.
 • Kotą ir įrankio griebtuvą patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite.
Per didelis vežimėlio laisvumas.
Atsilaisvinę gręžimo stovo varžtiniai sujungimai.
 • Patikrinkite gręžimo stovo varžtų priveržimą ir, jeigu reikia, priveržkite papildomai.
Gręžimo stovas nepakankamai pritvirtintas.
 • Gręžimo stovą pritvirtinkite geriau.

Utilizavimas

Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Rekomenduojamas pirminis gręžimo šlamo apdorojimas prieš utilizavimą

Gręžimo metu susidarančio šlamo išleidimas į vandens telkinius ar kanalizaciją, prieš tai jo neapdorojus, prieštarauja aplinkos apsaugos reikalavimams. Apie šalyje galiojančius reikalavimus pasiteiraukite vietinėse valdžios įstaigose.
 1. Surinkite gręžimo šlamą (pvz., naudodami šlapių atliekų siurblį).
 2. Leiskite gręžimo šlamui nusėsti ant dugno, nupilkite vandenį, o kietąją dalį išvežkite į statybinių atliekų saugyklą (koaguliatoriai gali pagreitinti nusodinimo procesą).
 3. Prieš išleisdami likusį vandenį (jo reakcija šarminė, pH > 7) į kanalizaciją, neutralizuokite jį, įpildami rūgštinių neutralizavimo priemonių, arba stipriai atskieskite vandeniu.

China RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spausdami šią nuorodą: qr.hilti.com/r5062.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative