Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [9 MB]

GX 90-WF

Originali naudojimo instrukcija

Informacija apie naudojimo instrukciją

Apie šią naudojimo instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu ir prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia naudojimo instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjamieji nurodymai

Įspėjamieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami šie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Laikykitės naudojimo instrukcijos
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitines atliekas
Image alternative Hilti Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Hilti Kroviklis

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios naudojimo instrukcijos pradžioje.
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo.
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius.
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai prietaiso simboliai

Papildomi simboliai

Šioje dokumentacijoje arba ant gaminio papildomai gali būti naudojami šie simboliai:
Image alternative Įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojus
Image alternative Būtina naudoti apsauginius akinius
Image alternative Dirbant užsidėti ausines
Image alternative Būtina dėvėti apsauginį šalmą
Image alternative Dirbant mūvėti apsaugines pirštines
Image alternative Prietaisas palaiko NFC technologiją, suderinamą su „iOS“ ir „Android“ platformomis.
Image alternative Ličio jonų akumuliatorius
Image alternative Niekada nenaudokite akumuliatoriaus kaip smūginio įrankio.
Image alternative Saugokite, kad akumuliatorius nenukristų. Nenaudokite akumuliatoriaus, kuris buvo sutrenktas arba kaip nors kitaip pažeistas.

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Prietaiso duomenys
  GX viniakalė
  GX 90-WF
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Image alternative
Gamintojas prisiimdamas visą atsakomybę pareiškia, kad čia aprašytas prietaisas atitinka galiojančių įstatymų ir standartų reikalavimus. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Saugos nurodymai

Reikalavimai naudotojui
 • Prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui.
 • Prietaisu naudotis, jį techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik instruktuotam personalui. Šie darbuotojai turi būti atskirai supažindinti su galimais pavojais.
Žmonių sauga
 • Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir, dirbdami su tiesioginio montavimo prietaisu, vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite prietaiso, jeigu esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Jeigu jaučiate kokius nors skausmus ar blogai jaučiatės, nutraukite darbą. Akimirksnį nuo darbo atitrauktas dėmesys gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
 • Venkite nepatogių kūno padėčių. Visuomet dirbkite stovėdami ant stabilaus pagrindo ir nepraraskite pusiausvyros.
 • Avėkite neslystantį apavą.
 • Draudžiama prietaisą nukreipti į save ar į kitą asmenį.
 • Nespauskite prietaiso prie savo rankos, kitos kūno dalies arba kito asmens. Jokiu būdu nekiškite savo rankos arba kitos kūno dalies prie prietaiso galvutės. Spaudžiant prietaiso galvutę prie kūno dalies, galima sunkiai susižaloti atsitiktinai paspaudus ir atlaisvinus tvirtinimo elementą.
 • Laisvos rankos nekiškite tiesiai po sutvirtinamosiomis medžiagomis.
 • Laisvos rankos nelaikykite arti prietaiso galvutės.
 • Dirbdami neleiskite pašaliniams žmonėms, ypač vaikams, būti prietaiso veikimo zonoje.
 • Kai dirbdami prietaisą laikote rankose, jos turi būti sulenktos (neištiestos).
 • Darbo metu naudotojas ir aplink esantys asmenys privalo naudoti tinkamas apsaugos priemones – ausines, apsauginį šalmą, akių apsaugos priemones.
Atsargus tiesioginio montavimo prietaisų naudojimas ir elgesys su jais.
 • Užtaisyto prietaiso niekuomet nepalikite be priežiūros.
 • Prieš transportuodami prietaisą, dujų balionėlį iš jo išimkite.
 • Prieš vykdydami valymo ir techninės priežiūros darbus, prieš pertraukdami darbą bei prieš sandėliuodami, prietaisą visuomet iškraukite (išimkite akumuliatorių, dujų balionėlį ir vinis).
 • Nenaudotus dujų balionėlius ir nenaudojamus prietaisus laikykite nuo drėgmės ir per didelio karščio apsaugotoje vietoje.
 • Norėdami užtikrinti prietaiso nepriekaištingą naudojimą pagal paskirtį, patikrinkite, ar prietaisas ir jo reikmenys nėra pažeisti. Patikrinkite, ar judančios dalys veikia nestrigdamos, taip pat ar jos nėra pažeistos. Kad prietaisas veiktų nepriekaištingai, visos jo dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus reikalavimus. Pažeisti apsauginiai įtaisai ir elementai, kurie nėra kaip reikmens įsigyjamo serviso paketo sudedamosios dalys (žr. skyrių „Prietaiso priežiūra“), turi būti kvalifikuotai remontuojami ar keičiami Hilti techniniame centre, jeigu naudojimo instrukcijoje nėra nurodyta kitaip.
 • Vykdydami kalimo operaciją, visada laikykite prietaisą tvirtai ir patikimai. Tai sumažins tvirtinimo elemento (vinies) nukrypimo nuo pagrindo medžiagos tikimybę.
 • Niekada nebandykite tvirtinimo elementą (vinį) įkalti antruoju kalimu. Tvirtinimo elemento niekada nekalkite ant kito tvirtinimo elemento. Dėl to elementas gali trūkti arba įstrigti.
 • Visuomet laikykitės naudojimo nurodymų. Juos rasite Hilit tiesioginio tvirtinimo žinyne.
 • Prietaiso galvutės netraukite atgal ranka arba daiktu, nes, priklausomai nuo aplinkybių, prietaisas gali tapti paruoštas darbui. Parengties būsenoje esantis prietaisas gali įkalti srieginę smeigę netgi į kūno dalis.
Darbo vieta
 • Užtikrinkite, kad darbo zona būtų gerai apšviesta.
 • Prietaisą naudokite tik gerai vėdinamose darbo zonose.
 • Tvirtinimo elementus (vinis) kalkite tik į medieną ir į tinkamus medienos ruošinius (žr. „Naudojimas pagal paskirtį“): kalamas į kitas medžiagas tvirtinimo elementas gali lūžti, o medžiaga gali sueižėti ar būti pramušta kiaurai.
 • Prieš kaldami tvirtinimo elementus (vinis) įsitikinkite, kad už darbo zonos ar po ja nėra žmonių.
 • Jūsų darbo zona nuolat turi būti tvarkinga. Iš darbo aplinkos pašalinkite visus daiktus, dėl kurių galėtumėte susižaloti. Dėl netvarkos darbo vietoje gali kilti nelaimingų atsitikimų.
 • Prižiūrėkite rankenas, kad jos visada būtų sausos, švarios ir neriebaluotos.
 • Įvertinkite aplinkos įtaką. Saugokite prietaisą nuo kritulių, nenaudokite jo drėgnoje ar šlapioje aplinkoje. Nenaudokite prietaiso degioje arba sprogioje aplinkoje.
 • Dirbant ypač pavojinga pažeisti paslėptus elektros laidus, dujų ar vandens vamzdžius. Todėl iš anksto patikrinkite darbo zoną, pvz., metalo ieškikliu. Netyčia pažeidus elektros kabelį, išorinėse metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti elektros įtampa.
 • Jeigu vykdant darbus keičiamasis įrankis gali paliesti paslėptus elektros laidus, prietaisą visada laikykite tik už izoliuotų rankenų paviršių. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus.
Šiluminės saugos priemonės
 • Prietaisui perkaitus, išimkite dujų balionėlį ir leiskite prietaisui atvėsti. Neviršykite leistino maksimalaus kalimo dažnio.
 • Kai turite atlikti techninės priežiūros darbus neatvėsinę prietaiso, būtinai mūvėkite apsaugines pirštines.
Atsargus elgesys su dujų balionėliais ir jų naudojimas.
 • Perskaitykite dujų balionėlio saugos duomenų lapą, kuriame pateikta informacija apie naudojimą, priežiūrą ir pirmosios pagalbos priemones.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės žemiau pateiktų saugaus naudojimo ir darbo su ličio jonų akumuliatoriais saugos nuorodų. Nesilaikant šių nurodymų, galimas odos sudirginimas, sunkūs sužalojimai dėl ėsdinančio poveikio, cheminiai nudegimai, gaisro ir / arba sprogimo pavojus.
 • Akumuliatorius naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės.
 • Kad išvengtumėte akumuliatoriaus pažeidimų ir sveikatai labai kenksmingų skysčių ištekėjimo, su akumuliatoriumi elkitės labai atsargiai!
 • Akumuliatorius draudžiama modifikuoti ar kaip nors kitaip jais manipuliuoti!
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C (176 °F) temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo sutrenkti arba kaip nors kitaip pažeisti. Reguliariai tikrinkite, ar nėra akumuliatoriaus pažeidimo požymių.
 • Niekada nenaudokite utilizuotų arba remontuotų akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus arba akumuliatorinio elektrinio įrankio niekada nenaudokite vietoje plaktuko.
 • Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštesnės temperatūros, kibirkščių ir atviros ugnies. Tai gali sukelti sprogimą.
 • Baterijos polių nelieskite pirštais, įrankiais, papuošalais ar kitokiais elektrai laidžiais daiktais. Tai gali pažeisti akumuliatorių, taip pat padaryti materialinių nuostolių ir sužaloti.
 • Saugokite akumuliatorius nuo lietaus, drėgmės bei skysčių. Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros smūgį, nudegimą, gaisrą ir sprogimą.
 • Naudokite tik šio tipo akumuliatoriams skirtus kroviklius ir elektrinius įrankius. Laikykitės atitinkamoje naudojimo instrukcijoje pateiktų duomenų.
 • Nenaudokite ir nelaikykite akumuliatoriaus sprogioje aplinkoje.
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Padėkite akumuliatorių matomoje, nedegioje vietos pakankamu atstumu nuo degių medžiagų. Leiskite akumuliatoriui atvėsti. Jei akumuliatorius po valandos vis dar yra per karštas paimti į rankas, jis yra sugedęs. Kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą, arba perskaitykite šį dokumentą „Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymai“.
  Laikykitės specialiųjų direktyvų, galiojančių ličio jonų akumuliatorių transportavimui, sandėliavimui ir naudojimui.
  Perskaitykite Hilti ličio jonų akumuliatorių saugos ir naudojimo nurodymus, kuriuos rasite nuskenavę QR kodą, esantį šios naudojimo instrukcijos gale.

Aprašymas

Prietaiso vaizdas

Image alternative
 1. Prietaiso korpusas
 2. Rankena
 3. Prietaiso galvutė
 4. Dėtuvė
 5. Firminė duomenų lentelė
 6. Dujų balionėlio dėklas
 7. Akumuliatorius
 8. Vėdinimo plyšiai
 9. Korpuso dangtelis
 10. Nuleistukas
 11. Nustatymo ratukas
 12. Vinių stūmiklis
 13. Diržo kablys
 14. Šviesos diodas
 15. Paviršių apsaugos adapteris
 16. Paslanki įvorė

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas naudojamas mediniams elementams tarpusavyje sujungti, naudojant specialiai pagamintus tvirtinimo elementus (vinis). Tarpusavyje jungiamos medžiagos: medienos masyvas, klijuotos medienos lentos, fanera, medžio drožlių gaminiai (pvz., grubių medžio drožlių plokštė OSB), medienos plaušo gaminiai (pvz., medienos plaušo plokštės MDF) ir faneros gaminiai (pvz., fanerinė plokštė „Multiplex“). Prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui medinėje statyboje. Naudojimo rekomendacijas rasite Hilti tiesioginio tvirtinimo žinyne.

Prietaisas, dujų balionėlis ir tvirtinimo elementai (vinys) sudaro techniškai vientisą sistemą. Tai reiškia, kad patikimas kalimas šiuo prietaisu gali būti garantuojamas tik tada, kai naudojamos specialiai šiam prietaisui pagamintos Hilti vinys irHilti dujų balionėliai. Tik laikantis šių sąlygų, galioja Hilti pateiktos tvirtinimo ir naudojimo rekomendacijos. Prietaisu leidžiama dirbti tik jį valdant rankomis. Prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti.
Image alternative
 • Su šiuo prietaisu naudokite tik B 7 serijos Hilti ličio jonų akumuliatorius.

 • Šiems akumuliatoriams įkrauti naudokite tik Hilti aprobuotus C 7 kroviklius. Daugiau informacijos rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Apsauga nuo visiškos iškrovos

Prietaisas turi atjungimo režimą, kuriuo ličio jonų akumuliatorius apsaugomas nuo gilaus iškrovimo. 120 minučių nenaudotas prietaisas automatiškai išjungiamas.
 • Parengties būsenai atkurti akumuliatorių trumpam išimkite ir vėl įdėkite (akumuliatoriaus atstatymas (Reset)).

Tiekiamas komplektas

Prietaisas lagamine, akumuliatorius, kroviklis, valymo šluostė, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite savo Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group

Prietaisui eksploatuoti reikalingi sisteminiai komponentai

Prietaisui eksploatuoti yra reikalingi: Prietaisas, įkrautas akumuliatorius „B 7 Li-Ion“, dujų balionėlis GC 31 arba GC 32 ir medienos sujungimams skirtos vinys GX-WF.

Techniniai duomenys

Viniakalė

Naudojimas
Tvirtinimas vinimi prie tašo
Svoris (su akumuliatoriumi)
3,7 kg
(8,2 lb)
Matmenys
384 mm x 134 mm x 381 mm
(15,1 in x 5,3 in x 15,0 in)
Galios nustatymas
Nėra
Maksimali dėtuvės talpa
75 vnt.
Dėjimo į dėtuvę kampas
34°
(0,6 rad)
Maksimalus kalimo dažnis nuolatinio veikimo režimu
1 200 val.
Darbas su pertrūkiais
ne daugiau kaip 3 kalimo operacijos per sekundę
Kalibras (dujų balionėlis)
40 g
(1,4 oz)
Naudojimo / aplinkos temperatūra dirbant su GC 31 dujų balionėliu
−5 ℃ … 45 ℃
(23 ℉ … 113 ℉)
Naudojimo / aplinkos temperatūra dirbant su GC 32 dujų balionėliu
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)
Vinies ilgis
50 mm … 90 mm
(2,0 in … 3,5 in)
Vinies skersmuo
2,8 mm … 3,1 mm
(0,11 in … 0,12 in)

Li-Ion akumuliatoriai

Akumuliatoriaus darbinė įtampa
7,2 V
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ … 45 ℃

Informacija apie triukšmą ir pagreitį pagal EN 15895

Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos viniakalėms palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio kalimo prietaiso naudojimo sritimis. Jeigu kalimo prietaisas bus naudojamas kitaip, su skirtinga įranga arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos viniakalės ir jos įrangos techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą.
Informacija apie triukšmą
Skleidžiamo garso slėgio lygis darbo vietoje (LpA, 1s)
106 dB(A)
Maksimalus garso slėgio lygis darbo vietoje (LpC, peak)
138 dB (C)
Garso stiprumo lygis (LWA, 1S)
108 dB(A)
Triukšmo paklaida (KpA)
2 dB(A)
Atatranka
Energijos ekvivalentą atitinkantis pagreitis (ahw, RMS(3))
Rezultatai kalant vinis 90x3,1 mm į masyviąją eglės medieną <2,5 m/s2

Eksploatavimo pradžia

Vinių įdėjimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus dėl netinkamų tvirtinimo elementų naudojimo Naudojant netinkamus tvirtinimo elementus prietaisas galimi prietaiso gedimai ir / arba sužalojimai.
 • Ypač atkreipkite dėmesį, kad tinkamas tvirtinimo priemones naudokite tinkamu dėjimo į dėtuvę kampu.
Apatinėje dėtuvės dalyje yra prilaikančioji spyruoklė. Kai tvirtinimo elementų skaičius dėtuvėje viršija maksimalų leistiną, ši spyruoklė nebegali prilaikyti paskutinės įdėtos vinių juostos. Paskutinę įdėtą vinių juostą išimkite.
Image alternative
 1. Tvirtinimo elementus į dėtuvę dėkite iš apačios, tinkamai orientuodami.
ATSARGIAI
Susižalojimas dėl neatidumo Būdami neatidūs galite suspausti pirštus.
 • Atsargiai judinkite vinių stūmiklį, kontroliuodami situaciją traukite jį atgal virš vinių, kol užsifiksuos apatiniame vinių juostos gale.
 1. Tvirtinimo elementus stumkite iki galo prietaiso galvutės kryptimi.
  Grubus vinių stūmiklio traukimas gali pažeisti vinių juostą. Dirbkite taip, kad vinių stūmiklis nesmūgiuotų į vinių juostą nekontroliuojamai.

Dujų balionėlio paruošimas

ĮSPĖJIMAS
Nelaimingo atsitikimo pavojus Sužalojimo pavojus dėl išeinančių dujų.
 • Iš dujų balionėlio išeinančios dujos yra kenksmingos plaučiams, odai ir akims. Dozavimo vožtuvą laikykite toliau nuo veido ir akių.
 • Suslėgtos suskystintos dujos gali nutekėti ir pakenkti Jums ir kitiems asmenims. Niekada nenuimkite jau paruošto arba naudoto dujų balionėlio dozavimo vožtuvo.
 • Dujų balionėlio transportinės apsaugos įtaisas.
  Dujų balionėlis turi transportinės apsaugos įtaisą. Prieš dėdami dujų balionėlį į prietaisą, šį apsaugos įtaisą nuimkite.

Transportinės apsaugos įtaiso nuėmimas

Image alternative
 1. Apsauginį gaubtelį ir dozavimo vožtuvą pakelkite nuo dujų balionėlio.
 2. Apsauginį gaubtelį atskirkite nuo dozavimo vožtuvo.
 3. Priekinį dozavimo vožtuvo fiksavimo griovelį įstatykite į dujų balionėlio įpjovą.
  Dozavimo vožtuvas turi priekinį ir užpakalinį fiksavimo griovelius.
 4. Užpakalinį fiksavimo griovelį tvirtai spauskite ant dujų balionėlio briaunos, kol dozavimo vožtuvas užsifiksuos ant balionėlio.

Dujų balionėlio įdėjimas

Image alternative
 1. Dujų balionėlio dėklo dangtį nuimkite spausdami aukštyn ir atgal.
 2. Dujų balionėlį ir dozavimo vožtuvą įstumkite į raudoną adapterį.
 3. Dangtį uždarykite nykščiu spausdami žemyn ir užsifiksuokite skląstį.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ATSARGIAI
Galima žala Netinkamai valdant prietaisus galima patirti materialinę žalą.
 • Perskaitykite kroviklio C 7 naudojimo instrukciją – joje pateikta informacija apie akumuliatoriaus įkrovimą ir jo naudojimo bei priežiūros nurodymai.
ATSARGIAI
Grėsmę kelia krintantis akumuliatorius. Netinkamai užfiksuotas akumuliatorius dirbant gali iškristi / nukristi.
 • Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus Įstatydami akumuliatorių galite prisignybti odą.
 • Įdėdami akumuliatorių, būkite atsargūs.
 1. Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 2. Akumuliatorių iš apačios stumkite į rankenos gale esančią angą, kol užsifiksuos. Šviesos diodas trumpam įsižiebia žaliai, taip informuodamas, kad prietaisas yra paruoštas naudoti.
Image alternative
 1. Prieš prietaisą pradėdami eksploatuoti, jo akumuliatorius pilnai įkraukite.

Akumuliatoriaus įkrovos būsena

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Žalias diodas šviečia / mirksi
šviečia
 • Akumuliatorius yra parengtas naudoti.
mirksi
 • Mažėjanti akumuliatoriaus įtampa. Artimiausiu metu akumuliatorių pakeisti.
Raudonas diodas šviečia / mirksi
šviečia
 • Akumuliatoriaus įtampos daugiau nepakanka prietaisui eksploatuoti. Akumuliatorių pakeisti.
 • Jeigu prietaiso šviesos diodas šviečia raudonai, akumuliatorių skubiai pakeiskite į antrąjį. Akumuliatorių iškart įkraukite, kad jis būtų parengtas naudoti kitą kartą.
mirksi
 • Akumuliatorius yra per šaltas (< -15 °C / 5 °F) arba per karštas (> 60 °C / 140 °F), o ventiliatorius taip pat neįsijungia. Akumuliatorių išimkite ir leiskite jam įšilti arba atvėsti iki reikiamos temperatūros.
Nėra signalo
Šviesos diodas nešviečia ir nemirksi
 • Akumuliatoriaus įtampa yra mažesnė už nustatytą ribinę. Akumuliatorių įkrauti.

Naudojimas

Prietaiso galvutės nustatymo galimybės

Image alternative
 • Prietaiso galvutės padėtimi galite reguliuoti vinių įkalimo gylį. Tam naudokite reguliavimo ratuką.

Jautrių paviršių apsauga

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus Jūs galite atsitiktinai įjungti netinkamą uždegimą.
 • Prieš uždėdami ir nuimdami paviršių apsaugos adapterį, išimkite iš prietaiso akumuliatorių ir dujų balionėlį.
Image alternative
 • Dirbdami matomose zonose ant jautrių paviršių, pvz., fasadų, naudokite paviršių apsaugos adapterį.
  Paviršių apsaugos adapteris sumažina prietaiso galvutės įspaudus medienos paviršiuje.

Paleidimo apsauga

 1. Niekada nedirbkite su prietaisu be paleidimo apsaugos (paslankios įvorės).
 2. Prietaisas turi apsaugą nuo netinkamo paleidimo. Paslanki įvorė leidžia išvengti sąmoningo ar netyčinio prietaiso galvutės perstūmimo atgal. Tai apsaugo nuo prietaiso netinkamo paleidimo.

Vinių kalimas

Vinis galite kalti tik tada, kai dėtuvėje jų yra daugiau kaip 5.
Prietaisą laikykite tvirtai. Venkite spyruokliuojančių tvirtinimo paviršių.
Gaiduką spauskite tik tada, kai prietaisas yra visiškai prispaustas.
Gaiduko neatleiskite tol, kol vinis nebus įkalta iki galo.
 1. Prietaiso galvutę pridėkite prie paviršiaus, tada prietaisą prispauskite.
 2. Spausdami gaiduką įkalkite vinį.
 3. Atlikę kalimo operaciją, atleiskite gaiduką ir prietaisą visiškai atitraukite nuo paviršiaus.

Prietaiso ištuštinimas

Akumuliatoriaus išėmimas

Akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Akumuliatoriaus jokiu būdu nelaikykite saulės atokaitoje, ant šildymo prietaisų ar už automobilio lango stiklo. Pasibaigus akumuliatorių tarnavimo laikui, juos reikia saugiai utilizuoti pagal aplinkosaugos reikalavimus.
 1. Paspauskite abu atblokavimo mygtukus.
 2. Akumuliatorių iš prietaiso išimkite traukdami žemyn.

Dujų balionėlio išėmimas

 1. Atidarykite dujų balionėlio dėklo dangtelį.
 2. Išimkite dujų balionėlį.
 3. Dujų balionėlio dėklą uždarykite.

Vinių juostos ištuštinimas

Image alternative
 1. Spausdami juodą mygtuką, atlaisvinkite vinių stūmiklio fiksatorių.
 2. Leiskite stūmikliui atsargiai ir lėtai slysti prietaiso galvutės link, kol atsirems.
 3. Dėtuvėje esančioms vinims leiskite slysti žemyn.
 4. Paspauskite apatiniame dėtuvės gale esantį fiksatorių. Dabar vinis galėsite išimti iš dėtuvės.

Prietaiso kablys

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus Krintantis prietaisas gali sužaloti Jus ir / arba kitus asmenis.
 • Įsitikinkite, kad prietaisas už diržo kablio pakabintas patikimai.
Image alternative
 • Naudodami prietaiso kablį galite prietaisą prikabinti prie savo diržo, kopėčių ar grebėsto. Diržo kablį spauskite išilgai dėtuvės prietaiso kryptimi. Taip diržo kablys bus atblokuotas ir jį bus galima atlenkti bei užlenkti.

Priežiūra ir einamasis remontas

Prietaiso priežiūra

Prieš techninės priežiūros ir remonto darbus prietaisas turi būti iškraunamas (iš prietaiso reikia išimti dujų balionėlį ir tvirtinimo elementą). Iš prietaiso išimkite akumuliatorių, dujų balionėlį ir vinių juostą.
 1. Išorinį prietaiso paviršių reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste.
 2. Nenaudokite prietaiso, jei jo vėdinimo plyšiai yra užsikimšę! Šiuos plyšius atsargiai išvalykite sausu šepečiu.
 3. Užtikrinkite, kad į prietaiso ir akumuliatoriaus vidų nepatektų drėgmės.
 4. Jeigu prietaisas sudrėko, leiskite jam išdžiūti ir tik tada dėkite į prietaiso lagaminą. Išimkite akumuliatorių ir atidarykite galinį dujų balionėlio dėklo dangtelį.
 5. Ant laikymui skirtų rankenos paviršių niekada neturi būti tepalo ar alyvos.
 6. Valymui nenaudokite purkštuvo, aukšto slėgio garų įrangos ar tekančio vandens!
 7. Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.
 8. Ant akumuliatoriaus kontaktų neturi būti alyvos ar tepalų.

Prietaiso remontas

 • Reguliariai tikrinkite, ar išorinės prietaiso dalys nėra pažeistos ir ar visi valdymo elementai veikia nepriekaištingai. Nenaudokite prietaiso, jeigu jo detalės yra apgadintos arba jo valdymo elementai veikia netinkamai.
  Pažeistą prietaisą remontuoti patikėkite tik Hilti techninės priežiūros centrui.

Prietaiso valymas

Prietaisui reikia reguliarios techninės priežiūros ir valymo. Prietaisą valyti rekomenduojame ne vėliau kaip po 40000 kalimo operacijų. Prietaisą valykite ir tada, kai jo veikimas per dažnai sutrinka, pvz., pasitaiko uždegimo sutrikimų arba tuščių kalimų.
Image alternative
 • Prietaisą reguliariai valykite. Prietaisui valyti naudokite tik Hilti gaminius arba analogiškos kokybės gaminius.
  • Tam reikalingas medžiagas, įrankius ir instrukcijas galite įsigyti įmonėje Hilti kaip priedus.
  • Būtinuosius techninės priežiūros darbus galite patikėti Hilti specialistams. Dėl to susisiekite su vietine Hilti atstovybe.

Stūmoklio valymas

Nešvarumai ir vinių juostų likučiai gali trikdyti stūmoklio judėjimą. Padažnėja tuščių kalimų. Tokiu atveju reikia atlikti stūmoklio valymą:
Image alternative
 1. Iš prietaiso išimkite akumuliatorių, dujų balionėlį ir tvirtinimo elementus.
 2. Stūmoklį atsuktuvu nustumkite atgal, kol atsirems.
 3. Į prietaiso galvutę gausiai įpurkškite valiklio.
 4. Į prietaisą vėl įdėkite akumuliatorių, paskui dujų balionėlį.
 5. Vinių stūmiklį ranka patraukite atgal ir atlikite penkis tuščius kalimus į tinkamą tvirtinimo paviršių (žr. „Naudojimas pagal paskirtį“).
 6. Vėl įdėkite tvirtinimo elementus (vinis) ir dirbkite toliau įprastu būdu.
 7. Jeigu reikia, 1–6 veiksmus pakartokite.

Pagalba gedimo atveju

Sutrikimas
Galima priežastis
Sprendimas
Dažnai pasitaiko tuščių kalimų
Per didelis darbinis greitis
 • Laikykitės maksimalaus kalimo dažnio.
Prietaisas nevisiškai prispaustas ir / arba gaidukas nevisiškai paspaustas.
 • Visiškai prispauskite prietaisą ir neatleiskite gaiduko, kol vinis bus įkalta iki galo.
Prietaiso naudojimo trukmė pasiekė 40000 kalimo operacijų.
Įstrigęs stūmoklis
Nevienodo dydžio atstumai tarp vinių
Prietaiso naudojimo trukmė pasiekė 40000 kalimo operacijų.
Kieta ir / arba šakota mediena
 • Pakeiskite vinis arba, jeigu įmanoma, tvirtinimo paviršių.
Dujų balionėlis tuščias
Nepakankama atrama / trūkstamas pagrindas
Per didelis darbinis greitis
 • Laikykitės maksimalaus kalimo dažnio.
Netinkama stūmoklio padėtis
Įstrigo stūmoklis (prietaise yra popieriaus, vinių arba medienos likučių)
Kalimas nevyksta: prietaisas signalizuoja apie parengties būseną, gaidukas nuspaustas, tačiau prietaisas nepasileidžia
Prietaisas nepakankamai prispaustas prie paviršiaus
Vinių užspaudimas
Prietaiso galvutėje įstrigo vinis
 • Akumuliatorių ir dujų balionėlį išimkite.
 • Išimkite įstrigusią vinį.
 • Atsuktuvu stumkite stūmoklį iki pat galo.
Dujų balionėlio pakanka < 1000 vinių
Dujų nuostoliai dėl dažno neproduktyvaus prispaudimo
 • Prietaisą prie paviršiaus spauskite tik tada, kai tikrai norite įkalti vinį.
Negalima uždaryti dujų balionėlio dėklo dangčio (kai įdėtas dujų balionėlis).
Nuo dujų balionėlio nenuimtas transportinės apsaugos įtaisas
Vinis įkalta per giliai
Prietaiso galvutė per daug įtraukta
Vinis išsikišusi (neįkalta iki galo)
Prietaiso galvutė per daug išstumta į priekį
Per mažas prispaudimo kampas
 • Prietaisą prie pagrindo spauskite kiek galima statesniu kampu.
Prietaisas slysta paviršiumi
Paviršių apsaugos adapteris yra sumontuotas ant prietaiso galvutės
Ventiliatorius nesisuka, šviesos diodas mirksi raudonai
Akumuliatorius yra per šaltas (< -15 °C) arba per karštas (> 60 °C)
 • Išimkite akumuliatorių, leiskite jam įšilti arba atvėsti.
 • Įdėkite kitą akumuliatorių.
Ventiliatorius nesisuka, diodas nešviečia
Prietaisas yra atjungimo režime
Jeigu problema išlieka: nėra akumuliatoriaus įtampos
 • Įdėkite kitą akumuliatorių.
 • Akumuliatorių įkraukite.
Prietaisas šlapias / prietaise yra drėgmės
Ventiliatorius nesisuka, šviesos diodas šviečia raudonai
Akumuliatoriaus įtampos nepakanka prietaisui eksploatuoti.
 • Įdėkite kitą akumuliatorių.
 • Akumuliatorių įkraukite.
Ventiliatorius nesisuka, diodas šviečia žaliai
Ventiliatoriaus kištukinėje jungtyje nėra kontakto
 • Akumuliatorių ir dujų balionėlį išimkite.
 • Įstatykite ventiliatoriaus kištuką.
Ventiliatoriaus kištukas sumontuotas tinkamai, tačiau ventiliatorius vis dar nesisuka.
 • Prietaisą pristatykite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą.
Ventiliatorius sukasi, nėra uždegimo
Dujų balionėlis tuščias
Prietaiso naudojimo trukmė pasiekė 40000 kalimo operacijų.
Prietaiso negalima prispausti
Dėtuvėje yra mažiau kaip 5 vinys
 • Papildykite vinių juostą.
Įstrigo vinis
 • Akumuliatorių ir dujų balionėlį išimkite.
 • Kai prietaisas užtaisytas, nevykdykite jame jokių techninės priežiūros darbų!
 • Išimkite įstrigusias vinis.
Naudojant plastiku sujungtas vinis, dažni perstūmimo sutrikimai
Pažeista dėtuvės juosta
 • Dirbdami tvirtai laikykite vinių stūmiklį.

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus dėl netinkamo utilizavimo! Išeinančios dujos ir ištekantis skystis kelia pavojų sveikatai.
 • Pažeistų akumuliatorių nesiųskite paštu ir nepervežkite!
 • Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, jungtis uždenkite elektrai nelaidžia medžiaga.
 • Akumuliatorius utilizuokite taip, kad jie negalėtų patekti į vaikų rankas.
 • Akumuliatorių pristatykite utilizuoti į savo Hilti Store arba kreipkitės į vietinę kompetentingą utilizavimo įmonę.
Image alternative Didelė Hilti prietaisų dalis yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Image alternative
 • Elektrinių įrankių, elektroninių prietaisų ir akumuliatorių neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.

Daugiau informacijos

Image alternative
Daugiau informacijos apie valdymą, techniką, aplinką ir perdirbimą rasite šiuo adresu: qr.hilti.com/manual/?id=440645
Šią nuorodą taip pat rasite dokumentacijos gale kaip QR kodą.