Kalba
Techniniai duomenys ATSISIŲSTI PDF (LT) [1 MB]

C 7

Originali naudojimo instrukcija

Dokumentų duomenys

Apie šią instrukciją

 • Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga.
 • Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų.
 • Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija.

Ženklų paaiškinimas

Įspėjantieji nurodymai

Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai:
PAVOJUS
PAVOJUS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS !
 • Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis.
ATSARGIAI
ATSARGIAI !
 • Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė.

Instrukcijoje naudojami simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Image alternative Prieš naudojant, perskaityti instrukciją
Image alternative Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija
Image alternative Rodo, kad juo paženklintą medžiagą galima perdirbti
Image alternative Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių nemesti į buitinius šiukšlynus

Iliustracijose naudojami simboliai

Iliustracijose naudojami šie simboliai:
Image alternative Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje
Image alternative Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo
Image alternative Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga – jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius
Image alternative Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu.

Specifiniai gaminio simboliai

Simboliai ant gaminio

Ant gaminio naudojami tokie simboliai:
Image alternative Naudoti tik patalpose
Image alternative Su dviguba izoliacija

Informacija apie prietaisą

Image alternative gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų.
Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje.
 • Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis.
  Gaminio duomenys
  Kroviklis
  C 7
  Karta
  01
  Serijos Nr.

Atitikties deklaracija

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale.
Techninė dokumentacija saugoma čia:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sauga

Bendrieji saugos nurodymai

Image alternative ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Nesilaikant šių saugos nurodymų ir instrukcijų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima sunkiai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.
Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte į juos pažvelgti ateityje.
Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ apibrėžiami iš elektros tinklo maitinami elektriniai įrankiai (turintys maitinimo kabelį) ir iš akumuliatorių baterijos maitinami elektriniai įrankiai (be maitinimo kabelio).
Sauga darbo vietoje
 • Pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
 • Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Veikiantys elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, ir kibirkštys gali uždegti dulkes arba susikaupusius garus.
 • Dirbdami su elektriniu įrankiu, neleiskite darbo zonoje būti vaikams ir pašaliniams asmenims. Atitraukę dėmesį nuo darbo, galite nebesuvaldyti prietaiso.
Elektrosauga
 • Elektrinio įrankio maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su elektriniais įrankiais, turinčiais apsauginį įžeminimą. Nemodifikuoti kištukai ir tinkami elektros lizdai mažina elektros smūgio riziką.
 • Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildytuvais, viryklėmis ir šaldytuvais. Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
 • Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės. Į elektrinį įrankį patekus vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
 • Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, alyvos / tepalo, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti arba susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
 • Kroviklį naudokite tik sausose patalpose. Į elektrinį prietaisą patekęs vanduo didina elektros smūgio riziką.

Kroviklius naudoti ir su jais elgtis atsargiai

 • Kad išvengtumėte sužalojimų, krovikliu kraukite tik leistinus Hilti Li-Ion akumuliatorius.
 • Kroviklis turi būti laikomas švarioje ir vėsioje, tačiau apsaugotoje nuo šalčio vietoje.
 • Įkrovimo metu kroviklis atiduoda į aplinką šilumą, todėl jo vėdinimo angos turi būti neuždengtos. Išimkite kroviklį iš krepšio. Neeksploatuokite kroviklio uždarytoje pakuotėje.
 • Prietaisą rūpestingai prižiūrėkite. Nuolat tikrinkite, ar nėra sulūžusių arba pažeistų dalių, dėl kurių prietaisas galėtų veikti netinkamai. Prieš naudojimą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos.
 • Akumuliatorius ir jų kroviklius naudokite vadovaudamiesi šiais nurodymais ir taip, kaip nurodyta konkrečiam prietaiso tipui. Kroviklius naudojant ne pagal paskirtį, gali kilti pavojingų situacijų.
 • Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Kroviklį, tinkantį tik nurodytiems akumuliatorių tipams, naudojant kitiems akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
 • Nenaudojamo akumuliatoriaus ar kroviklio nelaikykite prie sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų arba kitų metalinių daiktų, kurie galėtų užtrumpinti akumuliatoriaus arba kroviklio kontaktus. Trumpai sujungus akumuliatoriaus arba kroviklio kontaktus, yra pavojus nusideginti arba sukelti gaisrą.
 • Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ją vandeniu, jei pateko į akis - gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.
 • Užtikrinkite, kad akumuliatoriai nebūtų pažeisti mechaniškai.
 • Pažeistų akumuliatorių (pavyzdžiui, įtrūkusių, su sulūžusiais, sulinkusiais, suspaustais ir / arba ištrauktais kontaktais) neįkraukite ir nenaudokite.

Su akumuliatoriais elgtis atsargiai

 • Laikykitės Li-Ion akumuliatorių specialiųjų transportavimo, sandėliavimo ir naudojimo direktyvų.
 • Akumuliatorius saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
 • Akumuliatorius draudžiama ardyti, spausti, kaitinti iki aukštesnės kaip 80 °C temperatūros arba deginti.
 • Nenaudokite ir neįkraukite akumuliatorių, kurie buvo patyrę smūgį, kritę iš didesnio kaip vieno metro aukščio ar yra kitokiu būdu pažeisti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .
 • Jeigu į rankas paimtas akumuliatorius atrodo karštas, jis gali būti sugedęs. Prietaisą padėkite nedegioje vietoje toliau nuo degių medžiagų ir, nuolat stebėdami, leiskite atvėsti. Tokiu atveju visada kreipkitės į savo Hilti  techninės priežiūros centrą .

Papildomi saugos nurodymai

Asmeninė sauga
 • Įsitikinkite, kad kroviklis patikimai įstatytas. Krentanti baterija arba įkroviklis gali sužaloti jus ar kitus asmenis.
 • Nelieskite kontaktų.
 • Pasibaigus akumuliatorių eksploatavimo laikui, juos reikia saugiai utilizuoti pagal aplinkosaugos reikalavimus.
 • Šį prietaisą 8 metų ir vyresniems vaikams bei asmenims su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenims, kuriems trūksta patirties ar žinių, leidžiama naudoti tik tada, jei juos prižiūri atsakingas asmuo arba jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą ir žino apie gresiančius pavojus. Vaikams su šiuo prietaisu žaisti draudžiama. Valymo ir naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus vaikams, jei jų niekas neprižiūri, patikėti draudžiama.
 • Dirbdami nenešiokite papuošalų, pvz., žiedų arba grandinėlių. Papuošalai gali sukelti trumpąjį jungimą, dėl kurio galite nusideginti.
 • Nenaudojamus elektrinius įrankius saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šios instrukcijos .
 • Jeigu dirbant elektros maitinimo kabelis ir / arba ilginamasis kabelis buvo pažeisti, jų nelieskite. Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo. Pažeisti elektros maitinimo ir ilginamieji kabeliai kelia elektros smūgio pavojų.
 • Niekada nedirbkite su prietaisu, jeigu jis yra sudrėkęs ar nešvarus. Ant prietaiso korpuso susikaupusios dulkės, ypač laidžių medžiagų dulkės, arba drėgmė, esant nepalankioms sąlygoms, gali kelti elektros smūgio pavojų.
 • Užterštus prietaisus, jei juos dažnai naudojate elektrai laidžioms medžiagoms apdirbti, reguliariai tikrinkite Hilti techniniame centre.
Techninė priežiūra
 • Prietaisą remontuoti turi teisę tik kvalifikuotas specialistas, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip bus užtikrintas gaminio saugumas.

Aprašymas

Gaminio vaizdas

Image alternative
 1. Kroviklis
 2. Kabelis
 3. Akumuliatoriaus lizdas
 4. Darbinės būklės indikatorius
 5. Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius
 6. Akumuliatoriaus tipas B 7

Kroviklio šviesadiodžiai indikaciniai elementai

Darbinės būklės indikacija (1)
Image alternative
Šviesos diodas šviečia žaliai
Kroviklis yra paruoštas naudoti.
Šviesos diodas mirksi raudonai
Akumuliatorius yra per šaltas (< 0 °C) arba per karštas (> 50 °C), todėl neįkraunamas.
Kai tik akumuliatorius pasiekia tinkamą temperatūrą kroviklis automatiškai persijungia į įkrovimo režimą
Šviesos diodas šviečia raudonai
Šviesos diodas nešviečia
Nėra maitinimo įtampos arba kroviklis sugedęs.
Maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo, o po to maitinimo kabelio kištuką vėl įstatykite į elektros lizdą.
Jei šviesos diodas vis dar nešviečia, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.
Įkrovos lygio indikatorius (2)
Image alternative
Šviesos diodas mirksi žaliai
Akumuliatorius yra įkraunamas.
Šviesos diodas šviečia žaliai
Akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
Šviesos diodas nešviečia
Akumuliatorius yra netinkamai įstatytas arba pažeistas.
Išimkite akumuliatorių ir iš naujo įstatykite akumuliatorių į akumuliatoriaus lizdą.
Jei šviesos diodas vis dar nešviečia, kreipkitės į Hilti techninės priežiūros centrą.

Naudojimas pagal paskirtį

Aprašytas gaminys yra kroviklis, skirtas Hilti B 7 tipo ličio jonų akumuliatoriams. Jis yra skirtas jungti prie 220–240 voltų kintamosios įtampos elektros lizdo.

Šiam gaminiui aprobuotus akumuliatorius rasite techniniuose duomenyse.

Tiekiamas komplektas

Kroviklis, naudojimo instrukcija.
Daugiau Jūsų turimam gaminiui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Techniniai duomenys

Gaminio savybės

Aušinimas
Konvekcinis aušinimas
Elektros tinklo įtampa
220 V … 240 V
Elektros tinklo dažnis
50 Hz … 60 Hz
Akumuliatorius
Li-Ion
Išėjimo įtampa
7,2 V
Išėjimo galia
12,6 W
Elektros maitinimo kabelio ilgis
≈ 2 m
Svoris
0,775 kg
Matmenys (I x P x A)
152 mm x 102 mm x 58 mm
Valdymas
Elektrinė įkrovimo kontrolė ir valdymas mikrokontroleriu
Apsaugos klasė
Apsaugos klasė II (dviguba izoliacija)

Temperatūros duomenys

Akumuliatoriaus temperatūra, kai pradedama įkrauti
−10 ℃ … 45 ℃
Laikymo temperatūra
−20 ℃ … 40 ℃
Darbinė aplinkos temperatūra
−17 ℃ … 60 ℃

Akumuliatoriaus įkrovimo laikas

Įtampa
Akumuliatoriaus tipas
Įkrovimo trukmė
7,2 V
B 7/1.5 Li-Ion
≈ 45 min
7,2 V
B 7/2.0 Li-Ion
≈ 60 min

Naudojimas

Kroviklio įjungimas

 • Maitinimo kabelio kištuką įstatykite į elektros lizdą.
  • Kroviklio 1 diodas šviečia žaliai.

Akumuliatoriaus įkrovimas

 1. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir kroviklio kontaktai turi būti švarūs ir sausi.
  • Su šiuo prietaisu leidžiamus naudoti akumuliatorius rasite šios instrukcijos gale.
 2. Akumuliatorių įstumkite į numatytą prijungimo vietą kroviklyje. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus ir prijungimo vietos kodavimas turi sutapti.
  • Akumuliatorių įdėjus į kroviklį, krauti pradedama automatiškai. Įkrovimo metu akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius yra išaktyvintas.
  Ilgesnį laiką kroviklyje paliktam akumuliatoriui nieko blogo neatsitinka.
  Tačiau saugumo sumetimais, pasibaigus įkrovimui, akumuliatorių iš kroviklio išimti.

Akumuliatoriaus įdėjimas

ATSARGIAI
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo jungimo arba krintančio akumuliatoriaus!
 • Prieš įdėdami akumuliatorių, įsitikinkite, kad jo ir prietaiso kontaktuose nėra pašalinių daiktų.
 • Visada įsitikinkite, kad akumuliatorius tinkamai užsifiksavo.
 1. Prieš pirmąjį kartą naudodami, akumuliatorių pilnai įkraukite.
 2. Akumuliatorių dėkite į prietaise esantį laikiklį, kol girdimai užsifiksuos.
 3. Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai užfiksuotas prietaise.

Akumuliatoriaus išėmimas

 1. Spauskite akumuliatoriaus atfiksavimo mygtukus.
 2. Akumuliatorių ištraukite iš prietaise esančio laikiklio.

Priežiūra ir einamasis remontas

ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Priežiūra ir einamasis remontas, kai maitinimo kabelio kištukas įstatytas į elektros lizdą, gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir einamojo remonto darbus, maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!
Priežiūra
 • Atsargiai pašalinti prilipusius nešvarumus.
 • Vėdinimo plyšius atsargiai išvalyti sausu šepečiu.
 • Korpusą valyti tik šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudoti silikono turinčių priežiūros priemonių, nes jos gali pakenkti plastikinėms detalėms.
Einamasis remontas
ĮSPĖJIMAS
Pavojų kelia elektros smūgis! Netinkamas elektrinių komponentų remontas gali tapti sunkių sužalojimų ir nudegimų priežastimi.
 • Remontuoti elektrines įrenginio dalis leidžiama tik kvalifikuotiems elektrikams.
 • Reguliariai tikrinti, ar matomos dalys nėra pažeistos ir ar valdymo elementai veikia nepriekaištingai.
 • Pažeisto ir / arba turinčio veikimo sutrikimų prietaiso nenaudoti. Nedelsiant kreiptis į Hilti techninės priežiūros centrą dėl remonto.
 • Baigus techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, sumontuoti visus apsauginius įtaisus ir patikrinti jų veikimą.
Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti Store arba tinklalapyje www.hilti.group .

Utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus. Netinkamas utilizavimas kelia pavojų.
 • Netinkamas įrangos utilizavimas gali turėti toliau nurodytas neigiamas pasekmes. Deginant plastikinius elementus, į aplinką patenka žmogaus sveikatai pavojingų nuodingų dujų. Pažeisti ar stipriai įkaitę akumuliatoriai gali sprogti ir sukelti apsinuodijimą, terminius ar cheminius nudegimus arba užteršti aplinką. Lengvabūdiškai ir neapgalvotai utilizuodami, sudarote sąlygas neįgaliotiems asmenims naudoti įrangą ne pagal paskirtį. Kartu šie asmenys gali sunkiai sužaloti save ir kitus bei užteršti aplinką.
 • Sugedusius akumuliatorius utilizuokite nedelsdami. Juos laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Akumuliatorių neardykite ir nedeginkite.
 • Atitarnavusius akumuliatorius utilizuokite vadovaudamiesi šalyje galiojančiais teisės aktais arba grąžinkite į Hilti techninės priežiūros centrą.
Image alternative Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto.
Laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos įtraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius ir elektroninius prietaisus būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Image alternative
 • Elektrinių ir elektroninių prietaisų neišmeskite į buitinius šiukšlynus!

RoHS (direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo)

Pavojingų medžiagų lentelę rasite spustelėję šias nuorodas: qr.hilti.com/2076993.
Nuorodą į RoHS lentelę rasite kaip QR kodą šios instrukcijos gale.

Gamintojo teikiama garantija

 • Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį.
Image alternative
Image alternative
Image alternative